Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków - docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego,...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków - docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, docieplenie podłogi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki
tel. 447 256 700
fax: 447 145 840
www.koluszki.samorzady.pl
um@koluszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w następujących wysokościach na poszczególne części, na które składa ofertę: a) część I – 14 000,00 zł słownie: czternaście tysięcy zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
Numer referencyjny: GIZ 271. 38. (27). 2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji 13 budynków użyteczności publicznej i zasobów komunalnych położonych na terenie Gminy Koluszki. Inwestycja podzielona jest na 7 części ( zadań) , które rozpatrywane będą odrębnie dla każdej z części: Część nr I obejmuje: D) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie ul. Strażacka 16, Będzelin; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, c) Docieplenie podłogi na gruncie, d) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, e) Modernizacja systemu grzewczego (instalacja c.o., montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż pompy ciepła powietrze-woda), f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Instalacja elektryczna, h) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). i) Rozbudowa obiektu o dodatkowe pomieszczenia techniczne ( dodatkowy projekt budowlany) Część nr II obejmuje: E) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach ul. 11 Listopada 39, Koluszki; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian fundamentowych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, stropu drewnianego, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). g) Remont dachu budynku wielofunkcyjnego (niski budynek) wg. dodatkowo opracowanego projektu przez Pana Mirosława Kaźmierczaka. Uwaga: Część garażowa została wykonana i nie wchodzi w zakres realizacji. Część nr III obejmuje: J) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 30, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad przejazdem, stropu zewnętrznego, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, montaż kondensacyjnego kotła gazowego), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Ł) budynek administracyjny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie stropodachu, b) Wymiana stolarki okiennej, c) Modernizacja systemu grzewczego (węzeł cieplny, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), d) Instalacja elektryczna, e) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr IV obejmuje: S) Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie, ścian piwnic, b) Docieplenie stropu pod poddaszem, c) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana kotła atmosferycznego na kondensacyjny o lepszej sprawności), d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). T) Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad projektorownią, stropu zewnętrznego, stropu nad starą częścią, stropu nad salą kinową i nad nową częścią, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Zamurowanie otworów okiennych, e) Modernizacja systemu grzewczego (kocioł gazowy kondensacyjny), f) Instalacja elektryczna, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr V obejmuje: U) Budynek administracyjny ZUK położony w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, stropu nad piętrem, stropu nad piwnicą, c) Wymiana stolarki okiennej, d) Wymiana luksferów na okna, e) Zamurowanie otworów okiennych, f) Modernizacja systemu grzewczego (kocioł gazowy kondensacyjny, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, grzejniki płytowe, g) Instalacja elektryczna, h) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Uwaga : Pokrycie dachu budynku papą termozgrzewalną oraz kominy zostały już wykonane i nie wchodzą w zakres przetargu – ( pozycje te zostały wykreślone z przedmiaru robót ). Z) budynek administracyjny w Koluszkach przy ul. Staszica 34, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego ( wymiana źródła ciepła na kondensacyjny gazowy o lepszej sprawności), e) Instalacja elektryczna, f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr VI obejmuje: I) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, c) Wymiana stolarki okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, montaż kotła kondensacyjnego gazowego), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). K) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Partyzantów 56, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu, c) Wymiana stolarki drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). L) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. 3 Maja 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu i stropu zewnętrznego i stropu piwnicy, c) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na gazowe o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), montaż kotłowni gazowej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Część nr VII obejmuje: W) Budynek Świetlicy w Regnach ul. Główna 22; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie, ścian piwnic, b) Docieplenie stropu, c) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana kotła atmosferycznego na kondensacyjny o lepszej sprawności), d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). Y) budynek mieszkalny w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana na kondensacyjny gazowy o lepszej sprawności), e) Wymiana oświetlenia wewnętrznego (instalacja elektryczna), f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).

II.5) Główny kod CPV: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45320000-6
45331000-6
45400000-1
09331200-0
45420000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-02-25

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście i dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz na wykonanie usług, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości: 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy i skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późniejszymi zmianami). Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. 4) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 5) Zgodnie z art. 10 c pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Koluszki odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert i składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25 a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez wykazanie minimalnego poziomu zdolności wykazanego przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie realizacje polegające na: budowie nowych budynków lub na remoncie, przebudowie istniejących budynków o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 500.000,00 zł słownie: pięćset tysięcy złotych ( każda realizacja). Należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwagi: a) Jeżeli zakres wykonanych robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić zakres odpowiadający wymaganemu w Rozdziale XIII pkt. 3.1 SIWZ i podać wartość odpowiadającą temu zakresowi. b) W przypadku jeżeli wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wartość podana w warunku powinna dotyczyć części już wykonanej i odebranej. c) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego: a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym. b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci i urządzeń wod. – kan. gazowej oraz wentylacji. c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami ). Poleganie na zasobach innych podmiotów - zgodnie z art. 22 a Ustawy: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 Ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. Uwaga: Zamawiający uzna, że Wykonawca potwierdził spełnianie w/w warunków udziału w postępowaniu załączając wymagane realizację (doświadczenie) i dysponując wyszczególnionymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego niezależnie od ilości części (zadań), na które Wykonawca składa ofertę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda: 1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najwyżej oceniona. 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularze ofertowe ( wypełnione na zadania, na które wykonawca składa ofertę) – załączniki nr 1 cz. I do 1 cz. VII do SIWZ, Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na daną cześć, należy załączyć wykreślony/ wyzerowany formularz ofertowy. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 3) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w następujących wysokościach na poszczególne części, na które składa ofertę: a) część I – 14 000,00 zł słownie: czternaście tysięcy złotych b) część II – 11 000,00 zł słownie: jedenaście tysięcy złotych c) część III – 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych d) część IV – 12 000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych e) część V – 16 000,00 zł słownie: szesnaście tysięcy złotych g) część VI – 18.000,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych h) część VII – 17.000,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużenia się terminu pozyskiwania uzgodnień oraz warunków od: dysponentów mediów i innych właściwych organów i instytucji – Zamawiający ma prawo wydłużyć termin o najdłuższy okres czasu opóźnienia przez jaki okoliczności te wystąpiły, pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, 3) przedłużenia się pozyskiwania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji – o okres czasu opóźnienia otrzymania koniecznych uzgodnień, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji tego zamówienia, 4) w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy zajdzie: konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji: decyzji i zezwoleń itp., wystąpienia znalezisk archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wykonania dodatkowych badań, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. 5) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności zmiany kierownika budowy, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 6) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. 8) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. 9) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z oferty Wykonawcy, 10) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania robót zamiennych mających służyć właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami przewidzianymi do realizacji w dokumentacji projektowej i zawartej umowie z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, roboty te zostaną rozliczone zostaną w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez wykonawcę w kosztorysie szczegółowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych dokonane zostanie w oparciu o odrębną umowę lub aneks do zawartej umowy. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający ustala kwotę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 8 % ( słownie: osiem procent ) ceny ofertowej brutto wybranej oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: część nr I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr I obejmuje: D) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelinie ul. Strażacka 16, Będzelin; W zakres prac do wykonania wchodzi : a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, c) Docieplenie podłogi na gruncie, d) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, e) Modernizacja systemu grzewczego (instalacja c.o., montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż pompy ciepła powietrze-woda), f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Instalacja elektryczna, h) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). i) Rozbudowa obiektu o dodatkowe pomieszczenia techniczne ( dodatkowy projekt budowlany)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr II obejmuje: E) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach ul. 11 Listopada 39, Koluszki; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian fundamentowych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, stropu drewnianego, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). g) Remont dachu budynku wielofunkcyjnego (niski budynek) wg. dodatkowo opracowanego projektu przez Pana Mirosława Kaźmierczaka. Uwaga: Część garażowa została wykonana i nie wchodzi w zakres realizacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr III obejmuje: J) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 30, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad przejazdem, stropu zewnętrznego, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, montaż kondensacyjnego kotła gazowego), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Ł) budynek administracyjny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie stropodachu, b) Wymiana stolarki okiennej, c) Modernizacja systemu grzewczego (węzeł cieplny, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), d) Instalacja elektryczna, e) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: część nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr IV obejmuje: S) Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 33 W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie, ścian piwnic, b) Docieplenie stropu pod poddaszem, c) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana kotła atmosferycznego na kondensacyjny o lepszej sprawności), d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). T) Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad projektorownią, stropu zewnętrznego, stropu nad starą częścią, stropu nad salą kinową i nad nową częścią, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Zamurowanie otworów okiennych, e) Modernizacja systemu grzewczego (kocioł gazowy kondensacyjny), f) Instalacja elektryczna, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr V obejmuje: U) Budynek administracyjny ZUK położony w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, stropu nad piętrem, stropu nad piwnicą, c) Wymiana stolarki okiennej, d) Wymiana luksferów na okna, e) Zamurowanie otworów okiennych, f) Modernizacja systemu grzewczego (kocioł gazowy kondensacyjny, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, grzejniki płytowe, g) Instalacja elektryczna, h) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). Uwaga : Pokrycie dachu budynku papą termozgrzewalną oraz kominy zostały już wykonane i nie wchodzą w zakres przetargu – ( pozycje te zostały wykreślone z przedmiaru robót ). Z) budynek administracyjny w Koluszkach przy ul. Staszica 34, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego ( wymiana źródła ciepła na kondensacyjny gazowy o lepszej sprawności), e) Instalacja elektryczna, f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Część nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr VI obejmuje: I) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu zewnętrznego, c) Wymiana stolarki okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów, montaż kotła kondensacyjnego gazowego), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). K) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. Partyzantów 56, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu, c) Wymiana stolarki drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem). L) budynek mieszkalny położony w Koluszkach przy ul. 3 Maja 18, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropodachu i stropu zewnętrznego i stropu piwnicy, c) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na gazowe o lepszej sprawności, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem termostatów), montaż kotłowni gazowej, e) Instalacja elektryczna, f) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Część nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr VII obejmuje: W) Budynek Świetlicy w Regnach ul. Główna 22; W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, przy gruncie, ścian piwnic, b) Docieplenie stropu, c) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana kotła atmosferycznego na kondensacyjny o lepszej sprawności), d) Montaż instalacji fotowoltaicznej, e) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem ). Y) budynek mieszkalny w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12, W zakres prac do wykonania wchodzi: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, b) Docieplenie stropu nad piwnicą i nad ostatnią kondygnacją, c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) Modernizacja systemu grzewczego (wymiana na kondensacyjny gazowy o lepszej sprawności), e) Wymiana oświetlenia wewnętrznego (instalacja elektryczna), f) Montaż instalacji fotowoltaicznej, g) Prace towarzyszące ( zgodnie z projektem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45300000-0, 45320000-6, 45331000-6, 45400000-1, 09331200-0, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.