Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku archiwum zakładowego: 1) rozebranie, uzupełnienie i naprawa elewacji, 2)...

Przedmiot:

Budowa budynku archiwum zakładowego: 1) rozebranie, uzupełnienie i naprawa elewacji, 2) rozebranie, uzupełnienie i odtworzenie obróbek blacharskich, 3) naprawa i uzupełnienie ciągów pieszych i jezdnych...

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643, Łódź
telefon - 42 6650710
faks - 42 6332346
www.krus.gov.pl
lodz@krus.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wymagane wadium dla całości zamówienia wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej - budynek archiwum zakładowego
Numer referencyjny: 0900.OP.261.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej – budynek archiwum zakładowego”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na terenie działki budowlanej nr 1344/11, położonej w Obrębie 4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności. Zamawiający informuje, iż na terenie działki trwają roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego siedziby PT KRUS w Rawie Mazowieckiej. Planowany termin zakończenia robót: 15 czerwca 2018 r. W związku ze stanem zaawansowania robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa docelowej Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej”, Wykonawca budynku archiwum zakładowego zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inwestorem zastępczym w zakresie rodzaju, terminów i kolejności prowadzonych robót. Zobowiązany będzie do naprawiania wszelkich uszkodzeń i szkód powstałych podczas realizowanych przez niego prac, a powstałych w wykonanej już części obiektu. W szczególności dotyczyć to będzie: 1) rozebrania, uzupełnienia i naprawy elewacji, 2) rozebrania, uzupełnienia i odtworzenia obróbek blacharskich, 3) naprawy i uzupełnienia ciągów pieszych i jezdnych, 4) przebudowy i dostosowania systemu kanalizacji deszczowej, 5) przebudowy i dostosowania instalacji odgromowej, 6) demontażu, przebudowy i odtworzenia instalacji wentylacji mechanicznej, 7) uszczelnienia pokrycia dachu i odtworzenia elewacji w miejscach przejść przez przegrody, 8) rozebrania, odtworzenia i przebudowy sufitów drogi przeciwpożarowej, sufitów podwieszanych oraz części ścian, 9) przebudowy i dostosowania węzła cieplnego, 10) usunięcia wszelkich kolizji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i technicznej. Zamawiający nie gwarantuje dojazdu od strony drogi na działce nr 1344/10 obręb 4 do działki nr 1344/11 obręb 4, na której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja obejmująca: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany, 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt wykonawczy, 3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary robót, 4) Załącznik nr 4 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5) Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, w §6 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ, czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, które mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg powyższy nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób, które wykonują czynności nie polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Umowy o podwykonawstwo zawierane przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych i usług muszą zawierać stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej. W trakcie realizacji umowy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani będą do przedkładania wykazu osób zatrudnionych i tych, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonujących roboty budowlane i usługi. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia oraz zastosowania sankcji opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania zawarte są w Załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Przedmiot zamówienia dotyczy potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Działka budowlana nr 1344/11, położona w Obrębie 4 w Rawie Mazowieckiej, jest nieogrodzona i dostępna od ulicy Solidarności. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – z wyjątkiem wyposażenia określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ - STWIORB (specyfikacja wyposażenia meblowego.pdf i opis do specyfikacji wyposażenia meblowego.pdf) – na okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ – STWIORB (specyfikacja wyposażenia meblowego.pdf i opis do specyfikacji wyposażenia meblowego.pdf) – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, chyba że gwarancja udzielona przez producenta lub dostawcę jest dłuższa. W takim przypadku obowiązuje gwarancja producenta lub dostawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45210000-2
45231000-5
45232000-2
45260000-7
45300000-0
45410000-4
45421000-4
45432100-5
45442100-8
45450000-6
39131100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagania co do spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100). Za spełnienie warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę polisy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100), aktualnej na termin wezwania do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej nie można sumować kilku oddzielnych robót budowlanych o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 12 do SIWZ, 6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 13 do SIWZ, 7) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami) – Załącznik nr 14 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 ust. 3 pkt 2 SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w § 6 ust. 3 pkt 2 SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a)-d) SIWZ, składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) i c) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §6 ust. 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące okresu ważności tych dokumentów określone w §6 ust. 4 pkt 2 SIWZ stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100), aktualny na termin jego złożenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu. 2) Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę dokument zawiera kwoty podane w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP jako kurs przeliczeniowy waluty. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany przez NBP średni kurs walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na wezwanie Zamawiającego, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1 SIWZ, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 3) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa – w przypadku pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wymagane wadium dla całości zamówienia wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 50,00
okres wykonania stanu surowego zamkniętego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót 30,00
skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wybrany Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% całkowitej ryczałtowej ceny brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 usta-wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w §8 ust. 4 SIWZ. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3) kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6) podpis upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Z kwoty pozostawionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, to jest od dnia dokonania końcowego bezusterkowego odbioru robót. 10. Kwota pozostawiona celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 11. Kwota, o której mowa w § 15 ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi. 12. W przypadku stwierdzenia zaistnienia usterek powstałych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia, Zamawiający zatrzyma powyższą kwotę w celu zlecenia usunięcia tych usterek innemu Wykonawcy i dokonania z nim rozliczenia wykonanych prac.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności, 2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 3) wystąpienia konieczności wykonywania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 4) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Wszelkie opisane powyżej przypadki wpływające na możliwość przedłużenia terminu realizacji zawartej umowy muszą zostać potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości stawki wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania, z przyczyn od siebie niezależnych, wymaganych decyzji administracyjnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.