Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu: umocnienie brzegów stawu na...

Przedmiot:

Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu: umocnienie brzegów stawu na całym jego obwodzie podwójną kiszką faszynową wiklinową na długości 736 m, wyczyszczenie dna stawu od strony północnej na powierzchni 200m2...

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18
11220 , Górowo Iławeckie
telefon - 897 627 020
faks - 897 627 044
http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależnoś
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim".
Numer referencyjny: GGN.7013.3.2017.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn."Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim" związanych z budową ścieżki pieszej i rowerowej, trzech pomostów, stref sensorycznych i urządzeń rekreacyjnych wraz z bezpieczną infrastrukturą towarzyszącą tj.: miejsca do wypoczynku, parkingi rowerowe, kosze naśmieci. Zakres robót obejmuje branże: Architekturę, Konstrukcję, Instalację sanitarną, Instalację elektryczną oświetleniową i monitoring, drogi, zieleń. 2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU umocnienie brzegów stawu na całym jego obwodzie podwójną kiszką faszynową wiklinową na długości 736 m, wyczyszczenie dna stawu od strony północnej na powierzchni 200m2, rozbiórka i odbudowa murku oporowego przy zachodnim brzegu stawu, rozbiórka istniejącego pomostu, wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej wokół stawu, wymiana nawierzchni drogi dojazdowej oraz slipu, budowa trzech pomostów, w tym dwóch pływających i jednego stałego, budowa wolnostojącego budynku toalety publicznej, stworzenie stref sensorycznych (dźwięku, zapachu, koloru, dotyku, smaku) oraz strefy wypoczynku, zlokalizowanych wokół stawu, rezerwa terenu pod tężnię solankową wraz z przyłączami (tężnia wg. odrębnego opracowania), montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, przyłącze elektroenergetyczne toalety, monitoring i oświetlenie ternu, przyłącza instalacji sanitarnych: wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zieleń niska projektowana. 3. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót (element pomocniczy), która stanowi załącznik nr 4, 5, 6 do niniejszej SIWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzą: - Projekty budowlane i wykonawcze, - Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót (załącznik będący elementem pomocniczym, nie stanowi podstawy przygotowania oferty cenowej,. - Operat wodno - prawny, - Pozwolenie wodno - prawne - Decyzja z dnia 21.08.2017r. - Pozwolenie wodno - prawne - Decyzja z dnia 15.05.2012r. - Pozwolenie na budowę - Decyzja Nr Gm 240/17 z dnia 26.10. 2017r. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę – klauzule społeczne. 1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy osoby wykonujące czynności opisane w dokumentacji projektowej tj: wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) oraz operatorzy sprzętu obsługującego realizację niniejszego zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, na okres realizacji umowy. Powyższy obowiązek dotyczy także podwykonawców. 2. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę. Niniejszy obowiązek nie dotyczy kierownika budowy oraz kierowników robót. 3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien udokumentować zatrudnienie osób, poprzez złożenie oświadczenia i przedstawienie zanonimizowanych umów o pracę, ponadto Wykonawca powinien prowadzić ewidencję prac wykonanych przez osoby wymienione w pkt 1), którą należy przekazać Zamawiającemu, jako załącznik do protokołu odbioru robót. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić okresowy raport z prac wykonanych przez osoby wskazane w pkt. 1). Zamawiający upoważniony jest do kontroli tych prac w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu wykonania zamówienia. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10. niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się: 6.1. zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych (grupy społecznie marginalizowane zostały określone w opisie społecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w siwz). Wskazane osoby muszą zostać zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż 1/2 etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż ...... etatów (ilość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ), przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat. 6.2. zatrudnić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 6.1), i przekazać ich wykaz Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatrudnienia tych osób. 6.3. składać, do dnia 10 każdego miesiąca, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 6.1.( Zapis ust. 3 pkt 1 - 4) stosuje się odpowiednio. 6.4. W terminie o którym mowa w pkt 6.2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będą wykonywały osoby wymienione w pkt. 6.1 a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia podjęcie czynności kontrolnych, o których mowa w ust 3 i przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dowody zawarcia z osobami, o których mowa w pkt 6.1. umowy o pracę, w szczególności: a) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoby o których mowa w pkt 6.1. w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadały status osoby bezrobotnej; b) zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoby o których mowa w pkt 6.1. w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadały status osoby poszukującej pracy; c) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokument potwierdzający niepełnosprawność tej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o długotrwałej niezdolności do pracy. W/w dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 6.5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w pkt 6.1. do dokonania odbioru końcowego. 6.6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt 6.1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od rozwiązania umowy innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w pkt 6.1. Wymagania określone w Rozdziale III ust. 12 pkt 6 SIWZ dotyczące zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, będą podlegały ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. XIII SIWZ. 7. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy: 1) przedmiot zamówienia został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stanowiąc barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 2) w celu spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), tzn. w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z obiektu objętego przedmiotem zamówienia przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 3) nowa infrastruktura wytworzona w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. W ramach projektu zastosowano rozwiązania projektowe zapewniające wszystkim użytkownikom równe warunki skorzystania z wytworzonych produktów. Każdy z wymienionych elementów zapewnia samodzielne poruszanie się osobom z różnymi niepełnosprawnościami i stanowi tę samą trasę, z której korzystają inni użytkownicy. 4) przyjęte zostały także wymagania wynikające z aktu prawa Unii Europejskiej – z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz inne rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45242000-5
45231000-5
45233260-9
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Datą wykonania umowy będzie dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, podpisanie protokołu odbioru końcowego robót .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:  1 robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu z kostki betonowej i/lub kamiennej ulic i/lub parkingów i/lub chodników;  1 roboty budowlanej polegającej na budowie kładki i/lub pomostu drewnianego;  1 roboty budowlanej polegającej na budowie terenów rekreacyjnych i małej architektury;  1 roboty budowlanej polegającej na kształtowaniu terenów zielonych; których łączna wartość wynosi minimum 1 500 000,00 zł. /brutto/ w ramach jednej albo kilku inwestycji. Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: a) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadająca: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadająca: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót drogowych posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, d) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót sanitarnych posiadająca: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji określonych w ppkt. a) - d) przez tę samą osobę. Niedopuszczalne jest również scedowanie wszystkich praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Informacje dodatkowe 1.Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278 ze zm.), przy czym: 1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, a także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 2) Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2. W przypadku wartości wykonanych robót podanej w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – jeżeli Wykonawca nie wskaże adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentu; 2) aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2), 3) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia ust. 3 pkt. 3) stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty/usługi te zostały wykonane – propozycję wzoru wykazu wykonanych robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, 2) dowody (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane) określające, czy roboty budowlane/usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 1) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – propozycję wzoru wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony formularz ofertowy i Zestawienie elementów robót, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 tj.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 1do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym jest mowa w ust. 4 dotyczącego tego podmiotu. 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 poz. 229 t.j.). Wraz ze złożeniem w/w oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 8. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy BS Bartoszyce O/Górowo Iławeckie NR 26 8855 0004 2003 0011 0815 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i swój NIP), 2) poręczeniach bankowych, lub 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (GM Górowo Ilaweckie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia)), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w ofercie lub poza ofertą w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena 60,00
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 30,00
3. Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych - kryterium społeczne 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany do umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym szczegółowo we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. Nr 7 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 3. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do Sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy /podwykonawcom, 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 6. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 7. Termin otwarcia ofert: 16.04.2018r. godz. 10:15.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.