Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulic o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem,...

Przedmiot:

Przebudowa ulic o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841, Warszawa
telefon - 22 4435509
faks - 22 4435552
www.pragapld.waw.pl
ppl.wzp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 40000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami w Dzielnicy Praga-Południe
Numer referencyjny: UD-VI-ZP/20/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odcinku od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5, o łącznej długości ok. 65,00 mb., z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami, a także wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Zakopiańskiej i ul. Szczuczyńskiej, w dzielnicy Praga-Południe. Przedmiot umowy składa się z: 1) zlecanych przez MPWiK, zwanych dalej „Budową MPWiK”: w formule zaprojektuj i wybuduj: A1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych do realizacji decyzji, uzgodnień dla przebudowy sieci wodociągowej DN 150 mm L ca 192 m w ulicy Zakopiańskiej na odc. od ul. Wąchockiej do ul. Wał Miedzeszyński, B1) wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, A2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień dla przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych, położonych przy ul. Zakopiańskiej na odc. od ul. Zwycięzców do ul. Wał Miedzeszyński i ul. Szczuczyńskiej na odc. ul. Paryska do ul. Zakopiańskiej, B2) wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji tj. przebudowy przyłączy wodociągowych położonych przy ul. Zakopiańskiej i ul. Szczuczyńskiej. w formule wybuduj: C1) wykonanie robót budowlanych dla przebudowy sieci wodociągowej DN 100/150 mm L=228,5 m w ul. Zakopiańskiej na odc. od ul. Wąchockiej do ul. Zwycięzców oraz DN 100 mm L=131,5 m ul. Szczuczyńskiej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Dzielnicę, 2) zlecanych przez Dzielnicę, zwanych dalej „Budową Dzielnicy”, w formule zaprojektuj i wybuduj: A1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, B1) wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ulicy Radziłowskiej w dzielnicy Praga-Południe, z odwodnieniem jezdni, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, usunięciem kolidujących drzew i krzewów, ew. nasadzeń krzewów w pasie drogowym i ochroną istniejących drzew, założeniem trawników, w tym opracowanie i złożenie do właściwego organu administracji budowlanej zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę, gdy okaże się to niezbędne, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z planowanym zadaniem, w formule wybuduj: C1) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Zakopiańskiej, Szczuczyńskiej w dzielnicy Praga-Południe, z odwodnieniem jezdni, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, usunięciem kolidujących drzew i krzewów, ew. nasadzeń krzewów w pasie drogowym i ochroną istniejących drzew, założeniem trawników, w tym opracowanie i złożenie do właściwego organu administracji budowlanej zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o pozwolenie na budowę, gdy okaże się to niezbędne, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z planowanym zadaniem, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Dzielnicę. Szczegółowy opis oraz zakres określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9, dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWiOR) – załącznik nr 10 do SIWZ oraz dokumentacja MPWiK (program funkcjonalno-użytkowy, warunki techniczne, wykaz przyłączy) - załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) w zakresie: robót konstrukcyjnych związanych z podbudowami pod nawierzchnię ulic i chodników, robót związanych z budową nawierzchni bitumicznych, robót związanych z gospodarką drzewostanem, budową urządzeń sanitarnych itd.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232451-8
45233220-7
45231000-5
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: A) na potwierdzenie zdolności technicznej wykażą, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wielobranżową budowę/przebudowę ulicy o długości min 500 m z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną, o wartości robót nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto, b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę/przebudowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu i wykonaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy/przebudowy ulicy o długości min. 60 m, o wartości projektu nie mniejszej niż 45 000,00 zł. brutto, d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. Zamawiający nie stawia wymogu aby dokumentacja techniczna i roboty budowlane stanowiły jedno zadanie. lub w przypadku wykonania w ramach systemu „zaprojektuj i wybuduj”: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i na jego podstawie wykonanie budowy/przebudowy ulicy o długości min. 500 m z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną, o wartości robót nie mniejszej niż 945 000,00 zł brutto, b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 440 000,00 zł brutto. B) na potwierdzenie zdolności zawodowej wykażą, że: a) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w tym co najmniej: a.1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; a.2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; a.3) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: b.1) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych i posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; b.2) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych i posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b.3) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.: W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (o ile dotyczy). Wykaz winien zawierać m.in. ich przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SIWZ). Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi: 1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 6 SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub/i roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
40000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności takich jak opady śniegu, deszczu, gradu, wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych anomalii pogodowych, które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania Robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń czy przyjętą technologią wykonywania Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 2) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia innych niż opisane w pkt 1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Wykonawcy takich jak: a) znaleziska archeologiczne; b) znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp.; c) siła wyższa; d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego lub nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej; e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi lub nieuwzględnionymi w dokumentacji projektowej; f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. podmiotami; g) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodności stanu istniejącego w terenie z Dokumentacją, wpływającej obiektywnie na możliwość realizacji przedmiotu umowy; h) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; i) wystąpienie w trakcie realizacji umowy konieczności wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń czy przyjętą technologią wykonywania Robót; j) w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych; k) zaistnienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; skutkujących wstrzymaniem lub opóźnieniem w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 3) W przypadku przedłużenia się z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, a w szczególności: a) uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności); b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; c) uzyskania Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowym; d) uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. 2016.124 z późn. zm.); e) wydanych przez gestora sieci; f) wydanych przez właściciela nieruchomości; g) wydanych przez zarządcę drogi; h) uzyskania map do celów projektowych; i) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; j) uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu; k) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego; l) uzyskania decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków; przekraczającego terminy wskazane lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku, gdy przepisy prawa nie określają terminu na załatwienie sprawy to w przypadku gdy procedura trwa dłużej niż 30 dni, Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile nastąpiło wydłużenie się procesu uzyskania ww. decyzji, zgód, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, zezwoleń, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 4) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem możliwości realizowania Robót lub wpływają na opóźnienie w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 5) Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje konieczność udzielenia Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, a realizacja ww. zamówienia ma obiektywny wpływ na termin realizacji Umowy, wówczas Strony mogą wydłużyć termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie było możliwe prowadzenie prac w związku z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 6) Zastosowanie rozwiązań zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robót, zmiana sposobu wykonywania Robót, zmiana parametrów technicznych, zmiana materiałów i urządzeń Strony przewidują możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego w tym zmiany przyjętej w dokumentacji technologii wykonywania Robót lub sposobu wykonywania Robót lub zmiany parametrów technicznych lub zmiany materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń jeżeli ww. zmiany są zasadne z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiającego gdy: a) przyjęta w Dokumentacji technologia wykonania Robót lub sposób wykonywania Robót, parametry techniczne czy zastosowanie danych materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń nie jest możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną ze względu na:  ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej istniejącego uzbrojenia podziemnego;  ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkód takich jak: • znaleziska archeologiczne; • znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp.; • podziemne obiekty powodujące kolizję; • niezgodność stanu istniejącego w terenie z Dokumentacją w zakresie warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektów podziemnych, warunków terenowych, wpływających obiektywnie na możliwość realizacji przedmiotu umowy; • kolizje z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a zmiana będzie wprowadzona w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; • zaistnienie siły wyższej. b) po zawarciu Umowy nastąpiły zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. podmiotami. c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiały, wyroby budowlane lub urządzenia określone w Dokumentacji; d) jest to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót; e) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiającego; f) jest to zmiana wpływająca korzystnie na termin realizacji Robót; g) gdy prowadzone Roboty wywierają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne lub otoczenie; h) związane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń, pozwalających na efektywniejszą eksploatację lub zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy; i) zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji technologii wykonywania Robót lub sposobu wykonywania Robót lub parametrów technicznych lub materiałów lub wyrobów budowlanych czy urządzeń groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; wówczas możliwe jest wprowadzanie zmiany przyjętej w Dokumentacji technologii wykonywania Robót, sposobu wykonywania Robót, parametrów Robót, zmiany materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń jeśli nie powodują one zmiany wynagrodzenia umownego lub powodują obniżenie wynagrodzenia umownego lub powodują zwiększenie wynagrodzenia umownego, które wynosi łącznie nie więcej niż 30 % wartości przedmiotu umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 7) Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku: 1) niewykonania części prac przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych; 2) rezygnacji z części prac przez Zamawiającego jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie Robót, a rezygnacja taka będzie zasadna z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiającego; 3) braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego lub prowadzenia robót od właściwych instytucji, urzędów, zarządcy drogi lub dysponentów terenem; wówczas Strony dokonają zmiany wynagrodzenia umownego poprzez obniżenie jego wysokości o wartość prac niewykonanych lub objętych rezygnacją pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 8) Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz Wynagrodzenie brutto; 9) Zmiany Umowy wprowadzone przez ustawę w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 12 miesięcy 1) W przypadku wystąpienia w czasie trwania niniejszej umowy zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w postaci: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wówczas Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia. Strona składając wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana czynników cenotwórczych ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. 10) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 3. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa wyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, uzasadniających żądanie zmiany umowy. 4. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.