Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
3178z ostatnich 7 dni
15692z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty bieżące dróg powiatowych

Przedmiot:

Remonty bieżące dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 16
59-170 , Przemków
telefon - -
www.pzdp.pl
biuro@pzdp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przemków
Wadium: 1. Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, w por
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego”
Numer referencyjny: ZP.254.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego” Zadanie obejmuje: a) remonty nawierzchni bitumicznej, a w tym: • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową (mieszanka z wytwórni), • remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera- „Patchera”, • wypełnienie szczelin masą zalewową, • nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, • frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki na bazę PZDP. Ustala się, że do powierzchni łaty 20 m2 dopuszcza się układanie ręczne warstwy ścieralnej, natomiast powyżej 20 m2 warstwa ścieralna powinna być układana mechanicznie. b) remonty kapitalne jezdni, w tym: • mechaniczne rozebranie nawierzchni, podbudowy, • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, • wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej, c) remonty elementów pasa drogowego i regulacje studzienek, w tym: • wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych i z kostki z ławą betonową, • regulacje studzienek dla włazów i kratek ściekowych, • odbudowa studni rewizyjnych, studzienek wpustowych, elementów kanałów burzowych i przykanalików, a także wykonanie wszelkich robót towarzyszących objętych ST oraz wynikających z SIWZ, w tym wykonanie uporządkowania pasa drogowego po wykonanych robotach. Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w zakresie przedmiotu zamówienia, do kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonej w umowie. W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić także: • wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w czasie realizacji robót minimalizując uciążliwości dla użytkowników drogi, • dostarczenie wszystkich materiałów i sprzętów niezbędnych do wykonania robót wynikających z technologii robót i specyfikacji technicznych, co uwzględnione zostanie w cenie za zamówienie wraz z uwzględnieniem wykonania wszelkich prac porządkujących pas drogowy przed oraz po wykonaniu robót. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ST oraz kosztorysem ofertowym, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem są roboty budowlane polegające na powtórzeniu robót z zamówienia podstawowego. Wielkość - do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia, jak w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub jego części, jeżeli: Wykonawca wykaże, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia lub jego części, jeżeli: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania o charakterze i złożoności zbliżonej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegające na remoncie bieżącym/cząstkowym dróg obejmujące w szczególności wykonanie napraw nawierzchni asfaltowych na kwotę minimum 200.000,00 zł, za każde z zadań i udokumentuje, że zadania te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże ich spełnienie. Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót – posiadającą doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum jednego zadania o podobnym charakterze tj. polegającego na wykonaniu remontów dróg oraz posiadającą wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności uprawniającej do pełnienia funkcji kierownika budowy nad niniejszym zadaniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) oświadczenia wykonawcy dotyczącego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (którego wzór stanowi załącznik nr 3 A do SIWZ) wraz z załączeniem kserokopii uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; c) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy; d) oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ); e) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przemkowie, ul. Fabryczna 16; do dnia 13.04.2018 r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza należy dokonać przelewu na rachunek nr 38 1240 3464 1111 0010 7146 3039 Bank Pekao z dopiskiem „wadium ZP.254.3.2018”. Przelew powinien być dokonany z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 13.04.2018 r. do godz. 10:00 był on zarejestrowany na wyciągu bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku formy wadium innej niż w pieniądzu, Wykonawca złoży odpowiedni dokument nie spięty z ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale oraz koniecznym jest, aby obejmowały one odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę – określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Okres ważności wadium musi być równy co najmniej okresowi związania złożoną ofertą – poczynając od daty składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych zapisów umowy, co do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, w SIWZ, w ofercie: 1) w zakresie terminu zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie prac przez Wykonawcę, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, b) wystąpienia potwierdzonych przez IMIGW niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami technologii. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych; c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, b) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, c) wystąpienia robót zaniechanych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3) w zakresie robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych: a) zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. b) W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, zamawiający poinformuje o tym pisemnie wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych. c) W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Podstawą do określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. d) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i pracy sprzętu wg cen zakupu nie wyższych niż ceny niskie przyjęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót zamiennych– po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji robót zamiennych . W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody zamawiającego. e) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, wykonawca zobowiązuje się przyjąć je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do oferty, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i pracy sprzętu wg cen zakupu nie wyższych niż ceny niskie przyjęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót zamiennych – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji robót dodatkowych. Wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) został zamieszczony w ROZDZIALE B specyfikacji i stanowi jej integralną część.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.