Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynków mieszkalnych: zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie ścian,...

Przedmiot:

Remont budynków mieszkalnych: zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej i stopni schodowych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lipowa 21
11100 , Lidzbark Warmiński
telefon - 897 672 750
faks - 897 672 750
http://abklw.pl/index.php/bip
abklw@neostrada.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków mieszkalnych przy ulicach : Zielonej 3, Zielonej 10,Szwoleżerów 25 i Kopernika 32 w Lidzbarku Warmińskim
Numer referencyjny: 1/ABK/III/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim Opis: zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej i stopni schodowych, malowanie olejne drzwi na strych i do piwnicy, malowanie rur gazowych i skrzynki energetycznej, położenie na stopniach drewnianych schodowych i półpiętrach wykładziny PCV przemysłowej, zbicie starej terakoty na niskim i wysokim parterze klatki schodowej i położenie nowej terakoty antypoślizgowej łącznie ze stopniami schodowymi betonowymi, położenie cokolika , uprzątnięcie terenu budowy. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz kolorystyka klatki Remont dachu i kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zielonej 3 w Lidzbarku Warmińskim Opis: Przemurowanie trzech kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej, wymiana 100% łacenia dachu , częściowa wymiana deskowania dachu ( 50%) , położenie paroizolacji - membrana dachowa , wymiana dachówki na nową ceramiczną holenderkę wraz z gąsiorami, wymiana obróbek blacharskich na nowe ocynkowane ( rynny , rury spustowe, obróbki blacharskie kominów, pasów nad i podrynnowych) , wymiana wyłazu dachowego, montaż 2 szt dachówek wentylacyjnych, częściowa wymiana konstrukcji dachu i impregnacja całej więźby dachowej, wymiana wiatrownic. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 32 w Lidzbarku Warmińskim Opis: Remont elewacji - Obicie tynków elewacji, przeszycie pękniętych ścian, zagruntowanie podłoża i położenie wyprawy elewacyjnej - tynk zabytkowy zatarty na gładko , odtworzenie gzymsów i obramowań okiennych, malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze fioletowym wg. NCS S 2030-Y 40R , detale architektoniczne ( gzymsy i opaski okienne) w kolorze złamanej bieli wg. NCS S 0603-Y40R , ułożenie na cokole okładziny z płytek klinkierowych w kolorze szarym, ocieplenie styropianem gr 10cm przejazdu bramnego i ułożenie posadzki z płytek płukanych betonowych wraz z cokolikiem, wymiana 5 szt okienek piwnicznych na nowe z PCV uchylne w kolorze białym , wymiana dwóch okien na klatce schodowej na nowe z PCV o takim samym kształcie , montaż wrót stalowych ( 2 szt) , wymiana rur spustowych , montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z unifonami w lokalach ( 6 lokali), malowanie skrzynki gazowej Remont klatki schodowej - zeskrobanie i zmycie starej farby ,uzupełnienie tynków , zagruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej , malowanie farbą olejną schodów i podłóg drewnianych, malowanie olejne drzwi ( korytarze wspólne i piwnica) oraz rur gazowych i skrzynki energetycznej. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz kolorystyka klatki schodowej. Remont dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szwoleżerów 25 w Lidzbarku Warmińskim Opis: Dach- Naprawa tynków kominów, gruntowanie i malowanie kominów, wymiana 100% łacenia dachu , impregnacja całej konstrukcji dachu, położenie paroizolacji - membrana dachowa , wymiana dachówki na nową ceramiczną holenderkę wraz z gąsiorami, wymiana obróbek blacharskich na nowe ocynkowane ( rynny , rury spustowe, obróbki blacharskie kominów, pasów nad i podrynnowych, kukułek, okna połaciowe, czapki kominowe, obróbki dachu przybudówki, daszku nad wejściem) , montaż ław kominiarskich stalowych, wymiana wyłazów dachowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż płotków śniegowych, położenie nowego pokrycia dachowego na przybudówce i daszku nad wejściem z papy termozgrzewalnej gr 5,2mm. Remont klatki schodowej - zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie sufitów i ścian, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej , malowanie olejne drzwi do piwnicy oraz rur gazowych i skrzynki energetycznej. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz załączona kolorystyka klatki

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ,że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ,że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli : - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie remontu budynku lub budowy nowego budynku o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto ( dla zadań 2-4) i 20 .000,00 zł (dla zadania nr 1 ) oraz z załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. - jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Załączniki nr 4 i 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony wzór oferty na roboty budowlane Zaakceptowany projekt umowy Zgodnie z art 24 ust 11 ustawy Pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: - załącznik nr 3
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-05-15 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej i stopni schodowych, malowanie olejne drzwi na strych i do piwnicy, malowanie rur gazowych i skrzynki energetycznej, położenie na stopniach drewnianych schodowych i półpiętrach wykładziny PCV przemysłowej, zbicie starej terrakoty na niskim i wysokim parterze klatki schodowej i położenie nowej terrakoty antypoślizgowej łącznie ze stopniami schodowymi betonowymi, położenie cokolika , uprzątnięcie terenu budowy. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz kolorystyka klatki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Remont dachu i kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zielonej 3 w Lidzbarku Warmińskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przemurowanie trzech kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej, wymiana 100% łacenia dachu , częściowa wymiana deskowania dachu ( 50%) , położenie paroizolacji - membrana dachowa , wymiana dachówki na nową ceramiczną holenderkę wraz z gąsiorami, wymiana obróbek blacharskich na nowe ocynkowane ( rynny , rury spustowe, obróbki blacharskie kominów, pasów nad i podrynnowych) , wymiana wyłazu dachowego, montaż 2 szt dachówek wentylacyjnych, częściowa wymiana konstrukcji dachu i impregnacja całej więźby dachowej, wymiana wiatrownic. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Remont elewacji i klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 32 w Lidzbarku Warmińskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont elewacji - Obicie tynków elewacji, przeszycie pękniętych ścian, zagruntowanie podłoża i położenie wyprawy elewacyjnej - tynk zabytkowy zatarty na gładko , odtworzenie gzymsów i obramowań okiennych, malowanie elewacji farbą silikatową w kolorze fioletowym wg. NCS S 2030-Y 40R , detale architektoniczne ( gzymsy i opaski okienne) w kolorze złamanej bieli wg. NCS S 0603-Y40R , ułożenie na cokole okładziny z płytek klinkierowych w kolorze szarym, ocieplenie styropianem gr 10cm przejazdu bramnego i ułożenie posadzki z płytek płukanych betonowych wraz z cokolikiem, wymiana 5 szt okienek piwnicznych na nowe z PCV uchylne w kolorze białym , wymiana dwóch okien na klatce schodowej na nowe z PCV o takim samym kształcie , montaż wrót stalowych ( 2 szt) , wymiana rur spustowych , montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z unifonami w lokalach ( 6 lokali), malowanie skrzynki gazowej Remont klatki schodowej - zeskrobanie i zmycie starej farby ,uzupełnienie tynków , zagruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej , malowanie farbą olejną schodów i podłóg drewnianych, malowanie olejne drzwi ( korytarze wspólne i piwnica) i oraz rur gazowych i skrzynki energetycznej. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz kolorystyka klatki schodowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Remont dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szwoleżerów 25 w Lidzbarku Warmińskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dach- Naprawa tynków kominów, gruntowanie i malowanie kominów, wymiana 100% łacenia dachu , impregnacja całej konstrukcji dachu, położenie paroizolacji - membrana dachowa , wymiana dachówki na nową ceramiczną holenderkę wraz z gąsiorami, wymiana obróbek blacharskich na nowe ocynkowane ( rynny , rury spustowe, obróbki blacharskie kominów, pasów nad i podrynnowych, kukułek, okna połaciowe, czapki kominowe, obróbki dachu przybudówki, daszku nad wejściem) , montaż ław kominiarskich stalowych, wymiana wyłazów dachowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż płotków śniegowych, położenie nowego pokrycia dachowego na przybudówce i daszku nad wejściem z papy termozgrzewalnej gr 5,2mm. Remont klatki schodowej - zeskrobanie i zmycie starej farby , zagruntowanie sufitów i ścian, malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian, malowanie farba olejną lamperii oraz balustrady schodowej , malowanie olejne drzwi do piwnicy oraz rur gazowych i skrzynki energetycznej. Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy oraz kolorystyka oraz załaczona kolorystyka klatki Szczegółowy zakres określa kosztorys ofertowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.