Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
295z dziś
3184z ostatnich 7 dni
15699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów dla dzieci wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w przedszkolu

Przedmiot:

Remont sanitariatów dla dzieci wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w przedszkolu

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Fatimska 8
31-831 Kraków

Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Kaczmarski, tel. 660 637 203
Andrzej Dąbrowa, tel. 660 637 270
Jolanta Zbiegień, tel. 660 637 202
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-11 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów dla dzieci wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 98, os. Centrum B-11 w Krakowie.

2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3

do niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca udziela minimum 3 -letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego

robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania.

4

Termin wykonania zamówienia

Termin wprowadzenia : 02.07.2018 r.

Termin rozpoczęcia robót: 02.07.2018 r.

Termin zakończenia robót / Okres realizacji: 25.08.2018 r.

5

Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. Wiedza i doświadczenie

Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie referencji lub poświadczeń

wystawionych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, świadczących

o terminowym i należytym wykonaniu robót odpowiadających swym rodzajem lub

podobne robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż

30 000 zł brutto. Referencje winny dotyczyć przynajmniej trzech prac wykonanych

w obiektach oświatowych lub innych obiektach budowlanych, z zastrzeżeniem

powyższych wymagań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawców ze względu

na nieterminowość i nierzetelność wykonywania robót oraz łamanie przepisów ustawy o ochronie

konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), a także

stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. ( Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ) oraz w przypadku

stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział

w postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie

ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji

stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe

od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.

Rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Zespołu i nie podlega

zaskarżeniu.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem

budowy/ kierownikiem robót budowlanych robót posiadającym wymagane uprawnienia

do pełnienia swojej funkcji. Na potwierdzenie wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie

z załącznikiem nr 2 i przedłożenie aktualnego zaświadczenia aktualne

o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

3. Aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument

wystawiony za datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym

terminie.

4. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość

robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem

i obowiązującymi przepisami.

2) Kosztorys ofertowy – szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony

na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji

katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty

pośrednie - Kp i zysk – Z zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę końcową należy

podać brutto – z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).

5. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie

nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

6

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być

podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób

trzecich.

2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać

przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia

za zgodność z oryginałem

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język

polski i poświadczone przez Wykonawcę.

5. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu

z opisem.

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Oferta na: remont sanitariatów dla dzieci wraz z wymianą pionów

kanalizacyjnych

w Przedszkolu nr 98, os. Centrum B-11

w Krakowie.

Nie otwierać przed 11.04.2018 r. godz.10 00

7

Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

w Krakowie, 31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek „A „ pok. 05 – Dziennik Podawczy

poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 ,

wtorek - piątek w godz. 7.00 – 15.00

2. Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2018 r. godz. 9 30

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2018 r. o godz. 10 00 w siedzibie Miejskiego Centrum

Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek „C” pok. 08.

Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje

o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8

Poprawa ofert, negocjancie, wykluczanie wykonawcy i unieważnienie postepowania

1. Zamawiający uprawniony jest do poprawy w ofercie:

1) oczywistych omyłek pisarskich,

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową

specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.

2. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców

ze względu na jeden z poniższych punktów:

1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość,

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 – t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 – t.j. z późn. zm.)

3) przy czy rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora/Z-cy Dyrektora

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i nie podlega zaskarżeniu.

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza:

1) unieważnienie postępowania z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym

w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,

2) przesunięcie terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w opisie

przedmiotu zamówienia w tym przedmiarze robót, przed pierwotnie wyznaczonym

terminem otwarcia.

9

Kryteria wyboru

Kryterium wyboru ofert - 100% cena

Dodatkowe informacje

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Eugeniusz Kaczmarski branża budowlana tel. 660 637 203

Andrzej Dąbrowa branża elektryczna tel. 660 637 270

Jolanta Zbiegień branża sanitarna tel. 660 637 202

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.