Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych obejmuje: 1. Remont konstrukcji nawierzchni; wywóz...

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych obejmuje: 1. Remont konstrukcji nawierzchni; wywóz poszczególnych materiałów z rozbiórki według dyspozycji Zamawiającego; konstrukcja nawierzchni zgodna z KR3...

Data zamieszczenia: 2018-04-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu Grodziskiego
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 , Grodzisk Wielkopolski
telefon - 061 4452500, 4452553
faks - 614 452 555
www.bip.pgw.pl
nodwazna@spgw.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Grodzisk Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego - etap II
Numer referencyjny: IG-DP.272.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont konstrukcji nawierzchni; wywóz poszczególnych materiałów z rozbiórki według dyspozycji Zamawiającego; konstrukcja nawierzchni zgodna z KR3 przed wjazdem do miejscowości Jabłonna – przewidywana ilość 200 m2, 2. Wypełnienie pęknięć nawierzchni masą zalewową o elastyczności nie mniejszej niż 50% przy zachowaniu następującej technologii prac: - wykonanie nacięcia warstwy ścieralnej w miejscu spękania lub rysy, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc, - wypełnienie masą zalewową o elastyczności nie mniejszej niż 50%, przewidywana ilość 120 mb, 3. Przełożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą podsypki cementowo – piaskowej (kostka do ponownego wykorzystania +20% nowej); rodzaj kostki zgodny z istniejącym; powierzchnia do przełożenia do 5m2 – przewidywana ilość 150 m2, 4. Przełożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą podsypki cementowo – piaskowej (kostka do ponownego wykorzystania +20% nowej); rodzaj kostki zgodny z istniejącym; powierzchnia do przełożenia powyżej 5m2 – przewidywana ilość 300 m2, 5. Likwidacja istniejącego wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Rakoniewice ( przy szkole) oraz wykonanie przejścia dla pieszych z tłem czerwonym; po obu stronach przejścia na jezdni usytuować pasy akustyczne grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego. - montaż znaku D-6 na słupie prostym ocynkowanym z rury stalowej ø60: 2,0 szt. - montaż oświetlenia ostrzegawczego – 2,0 szt. - sporządzenie projektu organizacji ruchu - przewidywana ilość 1 kmpl, 6. Wykonanie przejść dla pieszych z tłem czerwonym; po obu stronach przejścia na jezdni usytuować pasy akustyczne grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego. - montaż znaku D-6 na słupie prostym ocynkowanym z rury stalowej ø60: 2,0 szt. - sporządzenie projektu organizacji ruchu - przewidywana ilość 7 kmpl, 7. Frezowanie pni po wycince i karczowaniu drzew o średnicy pnia do 60 cm – przewidywana ilość 10 szt., 8. Frezowanie pni po wycince i karczowaniu drzew o średnicy pnia powyżej 60 cm – przewidywana ilość 10 szt., 9. Regulacja wysokościowa studni wraz z wymianą włazów; typ włazu zgodny z istniejącym – przewidywana ilość 10 szt., 10. Wymiana żeliwnych kratek ściekowych przy wpustach ulicznych – wg miejsc wskazanych przez Zamawiającego – przewidywana ilość 10 szt., 11. Wymiana istniejących barier sprężystych na nowe z transportem zdemontowanych elementów na plac wskazany przez Zamawiającego; typ bariery zgodny ze stanem istniejącym – przewidywana ilość 30 mb, 12. Wymiana istniejących barier stalowych U-11a/12a na nowe (typ zgodny z istniejącym) wraz z transportem zdemontowanych elementów na plac wskazany przez Zamawiającego – przewidywana ilość 80 mb, 13. Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy gruntowych (obie strony pasa drogowego) wraz z transportem urobku i opłatami za składowanie; pobocze szerokości od 75 do 100 cm – przewidywana ilość 15 000 mb, 14. Czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych z rur PCV/PP/betonu o średnicy nominalnej ø400 – przewidywana ilość 40 mb, 15. Czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych z rur PCV/PP/betonu o średnicy nominalnej ø800 – przewidywana ilość 20 mb, 16. Czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych z rur PCV/PP/betonu o średnicy nominalnej ø1000 – przewidywana ilość 20 mb, 17. Remont przepustu wraz z odbudową ścian czołowych w miejscowości Mokrzec – przewidywana ilość 1 kmpl, 18. Udrożnienie rowu w miejscowościach Kąkolewo, Rostarzewo, Strzępień, Tarnowa – przewidywana ilość 1000 mb, 19. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej (Gradowice – Mokrzec na odcinku 600 mb, szerokość 5,5 m) poprzez: 15 cm gruzobetonu 0,63 i 5 cm kamienia łupanego 0,315 lub pofrezu z materiału Wykonawcy – przewidywana ilość 3300 m2 , 20. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach będących w zarządzie Powiatu Grodziskiego malowanie linii ciągłych i przerywanych, symboli i przejść dla pieszych. Powyższe prace będą wykonywane na podstawie wpisu pracownika nadzorującego ze strony Zamawiającego do Dziennika Objazdów, określającego ich zakres i termin wykonania. Oznakowanie poziome będzie wykonywane w danym roku, bezzwłocznie po zaistnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych i na każde zlecenie Zamawiającego w okresie od kwietnia do listopada przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zarówno odświeżenie oznakowania po śladach poprzedniego, jak i wykonywanie nowego, na podstawie dostarczonego projektu organizacji ruchu – przewidywana ilość 2000 m2, 21. Montaż barier błotochronnych w miejscowościach Zdrój, Gnin, Trzcinica, Kąkolewo – przewidywana ilość 45 mb, 22. Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym produkowaną i wbudowaną na gorąco przy grubości wyboju do 4 cm (zużycie do 100kg/m2). Realizacja remontów w dwóch okresach według ustalonego planu remontów z Zamawiającym – przewidywana ilość 200 m2, 23. Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym produkowaną i wbudowaną na gorąco przy grubości wyboju do 8 cm (zużycie do 200kg/m2). Realizacja remontów w dwóch okresach według ustalonego planu remontów z Zamawiającym – przewidywana ilość 50 m2, 24. Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym produkowaną i wbudowaną na gorąco przy grubości wyboju do 4 cm (zużycie do 100kg/m2). Zgłoszenie awaryjne do zrealizowania w ciągu 48 godzin od zgłoszenia miejsca wymagającego naprawy przez Zamawiającego – przewidywana ilość 50 m2, 25. Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym produkowaną i wbudowaną na gorąco przy grubości wyboju do 8 cm (zużycie do 200kg/m2). Zgłoszenie awaryjne do zrealizowania w ciągu 48 godzin od zgłoszenia miejsca wymagającego naprawy przez Zamawiającego – przewidywana ilość 50 m2. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby czynności polegające na wykonywaniu usługi bieżącego utrzymania dróg powiatowych, tj. pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących zadanie oraz operatorów maszyn budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone w pkt 22 SIWZ i w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9
45233142-6
45233200-1
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233253-7
45233292-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie, tj. należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi podobnej do przedmiotu zamówienia, polegającej między innymi na remoncie konstrukcji nawierzchni, wykonaniu przejść dla pieszych, wymiany barier stalowych, wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy gruntowych, udrażniania rowów, utwardzania nawierzchni, lub wykonaniu oznakowania poziomego o wartości minimum 350.000,00 zł brutto wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem: - walcem – 1 szt., - koparko – ładowarką - 1 szt., - koparką kołową – 1 szt., - samochodem samowyładowczym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą samowyładowczą – 1 szt., - samochodem skrzyniowym – 1 szt., - piłą do cięcia mas bitumicznych i kostki betonowej – 1 szt., - młotem wyburzeniowym – 1 szt., - płytą wibracyjną -1 szt., - frezarką do pni – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są w szczególności referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji – załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykazu sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca dla wykonania usług – załącznik nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie o spełnieniu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu b) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielenia pełnomocnictw. c) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne wyłącznie w następujących przypadkach: I). Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych) w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; II). Zmiany osobowe a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do przyspieszenia wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. III). Pozostałe zmiany a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); b) siła wyższa tj. zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.