Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO I GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO: Część I zamówienia: Kruszywo...

Przedmiot:

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO I GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO: Część I zamówienia: Kruszywo drogowe, dolomitowe, naturalne łamane ze skał – kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm. w ilości 1075 ton

Data zamieszczenia: 2018-04-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łopiennik Górny
Łopiennik Górny 1
22351 , Łopiennik Górny
telefon - 825 773 123
faks - 825 773 010
http://uglopiennikgorny.bip4.e-zeto.eu
urzad@lopiennikgorny.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łopiennik Górny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-11 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO I GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO
Numer referencyjny: GKI.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą (materiał + transport) kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na drogi gminne na terenie gminy Łopiennik Górny, z rozładunkiem bez względu na lokalizację. Zamówienie obejmuje dwie części: w następujących ilościach i frakcjach: Część I zamówienia: Kruszywo drogowe, dolomitowe, naturalne łamane ze skał – kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm. w ilości 1075 ton . Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia o 10 % w zależności od zaoferowanej ceny. Zgodność z Polską Normą PN-EN-13043 (Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) lub równoważną (przenoszącą normy europejskie, normy innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie). Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu deklarację zgodności z kopalni kruszyw na każdorazową dostawę pod rygorem odmowy odbioru dostawy. Ponadto na każdorazową dostawę Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty WZ z kopalni, na którym musi być podany rodzaj materiału, tonaż, data i nr rej. samochodu odbierającego oraz odbiorca. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonego kruszywa, przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem wykonawcy pobiorą próbę z budzącego wątpliwości składu i skierują na badania kontrolne do oddalonego nie więcej niż 70 km od siedziby Zamawiającego laboratorium, które wykona badania zgodności z w/w normą. Koszt badań pokryje: Zamawiający - w przypadku gdy kruszywo spełnia zakładaną normę, Wykonawca - jeśli kruszywo nie spełnia warunków stawianych przez normę. W przypadku dostarczenia wadliwego kruszywa Dostawca jest zobowiązany do jego niezwłocznego usunięcia na własny koszt, nie później niż w terminie siedmiu dni liczonych od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony inaczej postanowią. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wadliwe kruszywo, jeżeli Dostawca nie usunie ich samodzielnie w terminie określonym w § 4 ust.9 umowy, Poniesionymi kosztami Zamawiający obciąży Dostawcę. Część II zamówienia: Gruz pokruszony betonowo-ceglany o frakcji nie mniej niż 20 mm nie więcej niż 55 mm w ilości 1480 ton. Dostarczony materiał nie może zawierać złomu, szkła, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na miejsce dostaw (drogi polne) wielkość poszczególnych składów (transportów gruzu) nie powinna przekraczać 20 ton. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia o 10 % w zależności od zaoferowanej ceny. 2.Dostawa materiałów objętych zamówieniem odbędzie się w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie Gminy Łopiennik Górny. 3.Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom norm i warunków technicznych stosowanych dla kruszyw drogowych. 4.Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru atest lub świadectwo jakości, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z obowiązującą normą. 5.Wybrane partie materiału zostaną skierowane na ważenie kontrolne bez uprzedzenia Wykonawcy. 6.Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dowodów dostawy (np. WZ) określających wagę dostarczonego towaru. Brak dostarczenia w/w dokumentu daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. 7.Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym (e-mail lub faxem) zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego – czas realizacji 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44113700-2
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od wyznaczenia szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Kruszywo drogowe, dolomitowe, naturalne łamane ze skał – kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kruszywo drogowe, dolomitowe, naturalne łamane ze skał – kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm. w ilości 1075 ton . Zgodność z Polską Normą PN-EN-13043 (Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) lub równoważną (przenoszącą normy europejskie, normy innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie). Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu deklarację zgodności z kopalni kruszyw na każdorazową dostawę pod rygorem odmowy odbioru dostawy. Ponadto na każdorazową dostawę Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty WZ z kopalni, na którym musi być podany rodzaj materiału, tonaż, data i nr rej. samochodu odbierającego oraz odbiorca. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonego kruszywa, przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem wykonawcy pobiorą próbę z budzącego wątpliwości składu i skierują na badania kontrolne do oddalonego nie więcej niż 70 km od siedziby Zamawiającego laboratorium, które wykona badania zgodności z w/w normą. Koszt badań pokryje: Zamawiający - w przypadku gdy kruszywo spełnia zakładaną normę, Wykonawca - jeśli kruszywo nie spełnia warunków stawianych przez normę. W przypadku dostarczenia wadliwego kruszywa Dostawca jest zobowiązany do jego niezwłocznego usunięcia na własny koszt, nie później niż w terminie siedmiu dni liczonych od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony inaczej postanowią. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wadliwe kruszywo, jeżeli Dostawca nie usunie ich samodzielnie w terminie określonym w § 4 ust.9 umowy, Poniesionymi kosztami Zamawiający obciąży Dostawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Gruz pokruszony betonowo-ceglany o frakcji nie mniej niż 20 mm nie więcej niż 55 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gruz pokruszony betonowo-ceglany o frakcji nie mniej niż 20 mm nie więcej niż 55 mm w ilości 1480 ton. Dostarczony materiał nie może zawierać złomu, szkła, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na miejsce dostaw (drogi polne) wielkość poszczególnych składów (transportów gruzu) nie powinna przekraczać 20 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113700-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMINPŁATNOSCI FAKTURY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.