Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
265z dziś
3155z ostatnich 7 dni
15669z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja dróg gruntowych obejmuje profilowanie nawierzchni samobieżną równiarką w...

Przedmiot:

Konserwacja dróg gruntowych obejmuje profilowanie nawierzchni samobieżną równiarką w celu nadania odpowiedniego profilu, zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowej przez wałowanie z użyciem walca wibracyjnego

Data zamieszczenia: 2018-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32
11001 , Dywity
telefon - 895 120 160
faks - 895 120 124
http://www.bip.ugdywity.pl/
ug@dywity.nowoczesnagmina.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Dywity
Wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : • dla części 1 - 1.000,00 PLN • dla części 2 - 1.000,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kil
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-12 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r.
Numer referencyjny: ZP.271.9.2018.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Konserwacje nawierzchni , która obejmują profilowanie nawierzchni samobieżną równiarką w celu nadania odpowiedniego profilu, zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowej przez wałowanie z użyciem walca wibracyjnego. Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości dla każdej z części około 30,00 km przy średniej szerokości dróg od 4,0m do 6,0m. W zakres powyższych robót wchodzą roboty przygotowawcze, przejazd równiarką (do skutku aż uzyskany zostanie pożądany profil) odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża) oraz przejazd walcem odcinkiem naprawianej drogi (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej do uzyskania odpowiednich parametrów). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowe zamówienie podzielono na dwie części : 1. Część 1- obejmuje konserwacje dróg na części lewej obszaru Gminy 2. Część 2- obejmuje konserwacje dróg na części prawej obszaru Gminy Obszar Gminy podzielono w sposób następujący na : Część lewą – obejmuje obszar Gminy po lewej stronie w ciągu: - drogi krajowej nr 51 od granicy gminy Olsztyn do miejscowości Dywity, - drogi powiatowej nr 1430 N z m. Dywity do m. Różnowo, - drogi gminnej relacji Różnowo – Dąbrówka Wielka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1442N. - drogi gminnej nr 161007 N od skrzyżowania z droga powiatową 1442 N do granicy gminy Dywity. Część prawą – obejmuje obszar Gminy po prawej stronie w ciągu dróg jak wyżej.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku powtórzenia podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia , na które zabezpieczone zostaną środki w budżecie gminy w wysokości do 10,0 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy wykażą dla każdej z części , że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 40.000,00 zł. Dane odnośnie ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego Wykonawca poda w załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje dla części 1 i 2:  walcem wibracyjnym min. typu średniego ,  równiarką samobieżną . Wykonawca poda dane sprzętu w załączniku nr 2 do SIWZ. W zakresie dysponowania kadrą techniczną , która umożliwi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w załączniku nr 2 do SIWZ , 2) polisa ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem opłaty na wartość nie niższą niż 40.000,00 zł , 3) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- wg wzoru z załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji , o której mowa w art. 86. ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : • dla części 1 - 1.000,00 PLN • dla części 2 - 1.000,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art.45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Konserwacja dróg gruntowych na terenie gminy Dywity w 2018 część ………” na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27885700023001000638900003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8ºº - 13ºº, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia , o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu ,że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej . Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu umowy, oraz złożeniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowią Załączniki nr 4.1 i 4.2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w § 6 wzoru umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, jeżeli będzie składane w innej formie niż pieniądz. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej . 5. Kopię dowodu potwierdzającego złożenie należytego wykonania umowy należy okazać przy podpisywaniu umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu winno być wpłacone przelewem z dopiskiem „Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r. ” część ……….. na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) zwiększenia zakresu robót w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych (np. ciągłych i intensywnych opadów deszczu ) wymuszających zwiększenie częstotliwości równania i zagęszczania odcinków dróg oraz usuwania uszkodzeń nawierzchni poprzez : likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach. b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przy zwiększeniu zakresu robót j.w.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.