Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszyw do remontu dróg: - tłuczeń od 31 mm do 63 mm - w ilości około 600 ton -...

Przedmiot:

Dostawa kruszyw do remontu dróg: - tłuczeń od 31 mm do 63 mm - w ilości około 600 ton - (pochodzący z piaskowca), - kliniec od 5 mm do 31,5 mm w ilości około 1200 ton - (pochodzący z piaskowca)...

Data zamieszczenia: 2018-04-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
34511 , Kościelisko
telefon - 182 079 100
www.gminakoscielisko.pl
przetargi@koscielisko.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kościelisko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszyw do remontu dróg w Gminie Kościelisko
Numer referencyjny: ZP.273.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż kruszywa do remontu dróg w Gminie Kościelisko. 3.2 Zakres dostawy obejmuje: 3.2.1 Zakup kruszywa drogowo-budowlanego frakcji: - tłuczeń od 31 mm do 63 mm - w ilości około 600 ton - (pochodzący z piaskowca), - kliniec od 5 mm do 31,5 mm w ilości około 1200 ton - (pochodzący z piaskowca), - grys od 2 mm do 8 mm – w ilości około 75 ton - (pochodzący ze skał granitowych, bazaltowych, dolomito-wych lub piaskowca), - grys od 8 mm do 16 mm – w ilości około 75 ton - (pochodzący ze skał granitowych, bazaltowych, dolomito-wych lub piaskowca), - grys od 16 mm do 32 mm – w ilości około 75 ton - (pochodzący ze skał granitowych, bazaltowych, dolomi-towych lub piaskowca), - piasek do 0 mm do 2 mm – w ilości około 200 ton - (pochodzący ze skał granitowych, bazaltowych, dolomi-towych lub piaskowca), 3.2.2 Podaną ilość należy traktować orientacyjnie. Rzeczywista wielkość zależna będzie od bieżących potrzeb Za-mawiającego. 3.2.3 Termin przygotowania partii do transportu – do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 3.2.4 Odbiór poszczególnych partii kruszywa transportem Zamawiającego. 3.2.5 Jednorazowa partia towaru przygotowana do odbioru - około 25 ton. 3.2.6 Lokalizacja składu załadunku kruszywa w miejscu w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawia-jącego (Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44) liczonej wzdłuż drogi publicznej posiadającej stałą organi-zację ruchu i warunki techniczne umożliwiające poruszanie się zestawom samochodowym o ładowności po-wyżej 24 tony. 3.2.7 Wykonawca musi zapewnić dostęp do wagi towarowej na miejscu załadunku kruszywa. 3.2.8 Wykonawca musi zapewnić sprzęt do załadunku w miejscu załadunku kruszywa. 3.2.9 Wykonawca musi zapewnić stałą obsługę składu w godzinach 7.00 – 19.00 w dniach poniedziałek – piątek

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 7.5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-su do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w opar-ciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy [dotyczy Wyko-nawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-powaniu restrukturyzacyjnym jest prze-widziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-mocnym postano-wieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615)], W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia dokumenty, do złożenia których wezwie Za-mawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (wskazane w pkt. 7.5.) powinny potwierdzać spełnienie tych wa-runków przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania speł-niania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-micznej innych podmiotów na zasa-dach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą -wypełniony i pod-pisany formularz oferty - ew. pełnomocnictwo. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykazania braku pod-staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane w przypadku gdy takie założenie było dopuszczone w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia będącym podstawą do zawarcia niniejszej umowy. Zmiany umowy mogą być dokonywane na następujących zasadach: 1) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia: a) wystąpienia „siły wyższej” – czyli wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującego po podpisaniu umowy i powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienia zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wraz ze wszystkimi konse-kwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, c) rezygnacji z części zamówienia. 2) W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wystąpienia zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, c) rezygnacji z części zamówienia. 3) W pozostałymzakresiezmianydoumowymogądotyczyćnastępującychokoliczności: a) w przypadku zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, b) w przypadku zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, c) w przypadku rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, d) w przypadku gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca nie wyrazi sprzeciwu co do wpro-wadzenia tych zmian, e) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 i art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postę-powaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemni-cę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz-ciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12.15. Wykonawca, który chce skorzystać z prawa do zastrzeżenia ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę przed-siębiorstwa winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie (opako-waniu, kopercie) znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego za-strzeżenia spowoduje, że cała oferta może zo-stać ogólnie udostępniona
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.