Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
265z dziś
3155z ostatnich 7 dni
15669z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje pakowanie, ważenie, transport, i...

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje pakowanie, ważenie, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, pakowanie, ważenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2018-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63700 , Krotoszyn
telefon - 627 254 256
faks - 627 253 423
www.powiat-krotoszyn.pl
przetargi@starostwo.krotoszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krotoszyn
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w: 2.1. pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. Oddzi
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.
Numer referencyjny: Or. 272.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Celem niniejszego zamówienia jest: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje pakowanie, ważenie, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz demontaż, pakowanie, ważenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa t.j: 1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U z 2018 r., poz. 21 ze zm.); 2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.); 3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119); 4) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824); 5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.); 6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973); 7) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31); 8) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 10) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 169) 11) Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”. 12) Uchwałą Nr 412/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. 3. Zakres prac obejmuje: 1. demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych wskazanych przez zamawiającego, znajdujących się na terenie Powiatu Krotoszyńskiego, pakowanie, ważenie, załadunek, transport odpadu z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ilościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2014 r., poz. 1973 ); 2. pakowanie, ważenie odpadów, załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ilościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973). 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem technicznym, narzędziami i wyposażeniem zapewniającym prawidłowe, bezpieczne prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń odpylających oraz narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające. 4. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą i przepisami BHP. 5. Wykonawca na potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest zobowiązany do używania środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zaakceptowania oraz realizowania Umowy zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”, co w szczególności dotyczy dostępu i przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje zawarcie umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem umowy. Umowa zostanie zawarta w dniu podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności: 1) Przed podpisaniem umowy: a) Wykonawca przedłoży w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie kopię umowy zawartej z właścicielem składowiska posiadającego odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych odpadów zawierających azbest. b) Przekaże do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie dokumenty potwierdzające uprawnienia co najmniej jednej osoby którą dysponuje Wykonawca, do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, tj.: decyzję o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej c) Wykonawca przedłoży w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie dowód zawarcia oraz opłacenia umowy ubezpieczenia dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. Ubezpieczeniem winny być objęte prace związane z realizacją zamówienia na cały okres trwania umowy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość umowy ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż szacunkowa wartość umowy; 2) W dniu podpisania umowy, a) Zamawiający przekaże Wykonawcy listę zebranych wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, na podstawie której w terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi „Harmonogram rzeczowo – terminowy realizacji robót”, zwany dalej. Harmonogramem. Harmonogram podlegał będzie akceptacji Zamawiającego. Każdorazowa zmiana harmonogramu, wymaga aktualizacji i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany haromonogram w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmian; b) Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), co w szczególności dotyczy dostępu i przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje zawarcie umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego wzorem umowy. Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych, zostanie zawarta w dniu podpisania umowy na realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia. 4) Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca: a) Zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) oraz §1 pkt 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089). b) Dokona przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków, nietoperzy) oraz odpowiednio zaplanuje prace budowlane, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia tych miejsc. 5) Na etapie realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał zasad bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a w szczególności zobowiązany jest do: a) Zapewnienia osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy. b) Przestrzegania warunków dotyczących realizacji robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, określonych w decyzjach udzielających pozwolenia/zgłoszenia na budowę/rozbiórkę obiektów uzyskanych przez właścicieli nieruchomości. c) W przypadku jeżeli Wykonawca planuje zorganizowanie zaplecza budowlanego i miejsca tymczasowego magazynowania odpadów zobowiązany jest zorganizować je we własnym zakresie i na własny koszt oraz zabezpieczyć to miejsce przed przenikaniem azbestu do środowiska. d) Właściwego oznakowania terenu prac. e) Stosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia. f) Zapewnienia wagi przewoźnej o udźwigu powyżej 1 Mg posiadającej aktualny dokument legalizacji. g) Zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. h) Zabezpieczania i oznakowania zdemontowanych wyrobów azbestowych oraz magazynowania ich w wyznaczonym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych miejscu, do czasu przekazania wyrobów do transportu. i) Zważenia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w obecności dysponenta nieruchomości oraz przedstawicieli powiatu i/lub właściwej gminy. j) Podpisze protokół odbioru prac dla każdej nieruchomości, na której realizowana była usługa. k) Zapewnienia transportu odpadów azbestowych w warunkach określonych przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. l) Przekazania odpadów azbestowych na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów, z którego właścicielem zawarł umowę. m) Uporządkowania terenu po zakończeniu prac. 6) Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania azbestu Wykonawca: a) Przekaże właścicielowi nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. b) W formie tabeli przedstawi zestawienie nieruchomości (oddzielnie dla każdej gminy), z których usunięto wyroby zawierające azbest ze wskazaniem adresu obiektu, terminu usunięcia i zakończenia prac, masy usuniętych wyrobów azbestowych wraz ze wskazaniem czynności robót, c) dostarczy zamawiającemu (oddzielnie dla każdej gminy) kserokopię kart przekazania odpadów na składowisko, posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać podane dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenia unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta powinna również zawierać dokładne dane gminy, z której odbierane były wyroby zwierające azbest oraz wyszczególnione ich ilości. Oryginały wystawionych kart Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu celem ich skopiowania i potwierdzenia za zgodność z oryginałem W przypadku, gdy usuwanie azbestu polegać będzie wyłącznie na usunięciu zdemontowanych wyrobów, powyższe punkty: 2.4. ppkt. 1b, 2.4. ppkt. 3 b, i 2.4.4 b nie obowiązują. 5. Szacunkowe wielkości usług i robót: a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest planowanych do demontażu, zapakowania, ważenia, transportu i unieszkodliwiania: 120.318 kg. b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest planowanych do odbioru, zapakowania, ważenia, transportu i unieszkodliwienia : 501.238 kg. Przedstawione wielkości są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie wielkości zadeklarowanych we wnioskach. Z uwagi na fakt , iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy na dzień sporządzenia SIWZ, ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, zapakowanych, zważonych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest lub zapakowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych do maksymalnej kwoty środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania, wg stawek podanych w ofercie. Zamawiający zastrzega, że wskazane wielkości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (np. w przypadku różnic wynikłych po ostatecznym zważeniu, nieprzewidziane rezygnacje). W takim przypadku, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wykonania usług o wielkościach mniejszych/większych niż określone powyżej. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego odbywać się będą na terenie 6 gmin. Ilości wyrobów azbestowych przeznaczonych do demontażu lub usunięcia przedstawia poniższa tabela: Gmina odbiór demontaż [kg] [kg] Kobylin 137 620 0 Koźmin Wlkp. 188 080 12 224 Krotoszyn 83 744 43 200 Rozdrażew 35 654 13 134 Sulmierzyce 35 504 12 464 Zduny 20 636 39 296 suma: 501 238 120 318 RAZEM 621 556 Przy szacowaniu masy płyt azbestowo – cementowych zastosowano przelicznik 1m2 = 16 kg. 6. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn faktycznej masy wyrobów zawierających azbest oraz cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie wykonawcy, odpowiednio dotyczących zdemontowanych, zapakowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest lub zapakowanych przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych. 7. Wykonawca w ramach ceny ofertowej musi zapewnić wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 8. Odbiór prac (oddzielnie dla każdej gminy) odbędzie się po przedłożeniu przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) w formie tabeli przedstawi zestawienie nieruchomości (oddzielnie dla każdej gminy), z których usunięto wyroby zawierające azbest ze wskazaniem adresu obiektu, terminu usunięcia i zakończenia prac, masy usuniętych wyrobów azbestowych wraz ze wskazaniem czynności robót 2) dostarczy zamawiającemu (oddzielnie dla każdej gminy) kserokopię kart przekazania odpadów na składowisko, posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać podane dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenia unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta powinna również zawierać dokładne dane gminy, z której odbierane były wyroby zwierające azbest oraz wyszczególnione ich ilości. Oryginały wystawionych kart Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu celem ich skopiowania i potwierdzenia za zgodność z oryginałem 3) oświadczeń o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z przepisami BHP, dla każdej nieruchomości 4) dokumenty potwierdzające zgłoszenie przystąpienia do prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (w szczególności: potwierdzenie nadania, kserokopię zgłoszenia z pieczątką wpływu) właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: a) rodzaj i nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach; b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac; c) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej; d) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest; e) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem; f) obowiązanie wykonawców prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót. 9. Zamawiający przewiduje częściowy odbiór oraz częściowe fakturowanie wykonanych prac. Faktura częściowa dotycząca danej gminy (jedna faktura dla każdej gminy) wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu prac przez Zamawiającego. Formalności związane z odbiorem prac określa niniejsza specyfikacja oraz projekt umowy. Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury opiewające na łączną wartość wykonanych robót w danej gminie wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym: nazwę gminy, rodzaj wykonywanych prac w rozbiciu na: demontaż, pakowanie, ważenie transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz pakowanie, ważenie, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, ilość w Mg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu. 10. Przedmiot zamówienia finansowany będzie przez Powiat Krotoszyński z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych gmin z powiatu krotoszyńskiego oraz budżetu powiatu krotoszyńskiego.

II.5) Główny kod CPV: 90650000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-01   lub zakończenia: 2018-10-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-06-01 2018-10-12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin 12 października 2018 r. jest terminem granicznym, nieprzekraczalnym. Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia opisane zostało w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie, wydane w formie decyzji administracyjnej, Starosty, właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, objętych zamówieniem, Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej przez Wykonawcę decyzji administracyjnej. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego dokumentu na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej– uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli: a) Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto, polegającej na usuwaniu azbestu oraz załączeniem dowodów, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług okresowych lub ciągłych, wartość już zrealizowanych usług winna wynosić nie mniej niż 150.000 zł brutto dla każdej z wykazanych usług. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia, z tym że do usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dowodami mogą być oświadczenia Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów. Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług Wykonawcy Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia – nie spełnia. b) Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje wagą przewoźną z aktualnym dokumentem legalizacji. o udźwigu powyżej 1 Mg Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia – nie spełnia. c) Wykonawca wykaże dysponowanie min. 3 osobami przeznaczonymi do wykonywania prac związanych z demontażem i pakowaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, iż osoby przewidziane do realizacji prac związanych z demontażem i pakowaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich wykonywania, Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób, Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego wykazu na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczania w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1 pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto, polegającej na usuwaniu azbestu oraz załączeniem dowodów, czy prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie W przypadku usług okresowych lub ciągłych, wartość już zrealizowanych usług winna wynosić nie mniej niż 150.000 zł brutto dla każdej z wykazanych usług. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia, z tym że do usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dowodami mogą być oświadczenia Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów. b) Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży wykaz osób minimum 3 osób, przeznaczonych do wykonywania prac związanych z demontażem i pakowaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Wykaz zawierał będzie informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami c) Oświadczenie o dysponowaniu wagą przewoźną z aktualnym dokumentem legalizacji o udźwigu powyżej 1 Mg
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy b) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz. c) oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – złożyć tylko jeżeli dotyczy d) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje – z złożyć tylko jeżeli dotyczy g) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w: 2.1. pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Krotoszyn 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z podaniem tytułu: „Wadium – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego” 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.359). 3. Sposób przekazania wadium: 3.1. wraz z ofertą w postaci oryginału poręczenia lub gwarancji;, 3.2. w przypadku przelewu – uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed upływem terminu składania ofert. - 16.04.2018 r. godz. 10.00 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu wadialnego, z uwagi na konieczność jego późniejszego zwrotu przez Zamawiającego, powinien stanowić odrębną część oferty, nie należy go trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność najpóźniej od dnia składania ofert. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium uważa się za zachowany jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany przed upływem terminu składania ofert. 7. Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia do terminu składania ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. 8. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 2.2.- 2.5. musi: 8.1. wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 8.2. wskazywać beneficjenta – Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, 8.3. określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), 8.4. określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 8.5. gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie, 8.6. wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 9. Z treści gwarancji musi wynikać, iż żądanie wypłaty będzie doręczone przez Beneficjenta Gwarancji bezpośrednio do Gwaranta - bez pośrednictwa banku prowadzącego rachunek Beneficjenta. 10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu. Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 11. Wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania przedmiotu zamówienia 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Termin realizacji zamóiwenia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a). Obniżenie/zwiększenie wynagrodzenia - w przypadkach określonych w § 5 umowy, tj. w przypadku zmniejszenia/zwiększenia zakresu prac b). Zmianę podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców i dalszych podwykonawców, pod warunkiem wykazania zamawiającemu, iż proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy w szczególności: a) zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez która strony rozumieją m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk, inne zdarzenia mające charakter siły wyższej; o czas trwania siły wyższej; b) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.