Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie demontaży starego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie nowego przyłącza...

Przedmiot:

Wykonanie demontaży starego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, instalacji wentylacji i c.o. w obiekcie podziemnym

Data zamieszczenia: 2018-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05-100 , Nowy Dwór Mazowiecki
telefon - 22 101 21 00 do 03
faks - 22 101 21 04
www.sinevia.pl
zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-11 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z modernizacją węzła sanitarnego w obiekcie Rogalin (zadanie 55107)
Numer referencyjny: SVA/G/4620/020/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie demontaży starego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, instalacji wentylacji i c.o. w obiekcie podziemnym. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ a także dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów na plac budowy w Rogalinie oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Realizacja niniejszego zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie „zastrzeżone”. Dokumentacja projektowa na wykonanie w/w robót jest dokumentem niejawnym o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. W związku z powyższym, dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu wyłącznie zainteresowanym Wykonawcom, w Punkcie Ewidencyjnym Zamawiającego w siedzibie Kierownictwa Zespołu Budów w Gnieźnie, po wcześniejszym przesłaniu stosownego wniosku do siedziby spółki do Nowego Dworu Mazowieckiego (do wiadomości do KZB Gniezno). Do wniosku należy dołączyć kopie ważnych dokumentów (potwierdzających posiadanie uprawnień, uprawniające dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych) wskazanych osób. Oryginały w/w dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy przedstawić do wglądu Kierownikowi Punktu Ewidencyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad obowiązujących na terenie jednostki wojskowej, gdzie będzie realizowany przedmiot umowy, a w szczególności dotyczących: systemu przepustkowego obowiązującego na terenie kompleksu wojskowego oraz wstępu na teren obiektów wojskowych obcokrajowców, realizowanego wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 18); w razie wystąpienia potrzeby wstępu obcokrajowców na teren JW. ROGALIN, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydanie zgody stosownych instytucji wojskowych (nie później niż 35 dni przed planowanym wejściem tych osób). Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być użyte tylko wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz.883 - z późn. zm.). Nazwy handlowe (marka i producent) wyrobów budowlanych występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako referencyjne. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia może użyć innych wyrobów pod warunkiem, że pod względem parametrów technicznych będą one równoważne. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji (SIWZ bądź załącznikach do SIWZ). Wykonawca spełnia ten obowiązek przez przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, zaoferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie certyfikatów lub kart katalogowych lub deklaracji zgodności itp., że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej należy złożyć do oferty. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące zastosowania materiałów/urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową/specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub zastosowania materiałów/urządzeń zamiennych (równoważnych) – załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. W związku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2017 r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 8), Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego ogłoszeniem pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45 33 00 00-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 36b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 1) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług, 2) Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt. 1, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 6) Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział to w SIWZ, 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp w zakresie zwiększenia ilości lub wystąpienia konieczności zmiany trasy położenia przewodów- 15%; powyższe zamówienie udzielone zostanie na zasadach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: W związku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2017 r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 8), Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego ogłoszeniem pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że aa) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie robót sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych lub wewnętrznych o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda z wykazanych robót; bb) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu tego zamówienia w tym: I) min. 1 osobą - kierownikiem robót sanitarnych specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia i stale reprezentowała Wykonawcę na budowie. Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami sanitarnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 - z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać minimum musi posiadać minimum upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; Potwierdzeniem spełnienia wymagań będą potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji niejawnych, aktualnym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także złożenie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeli Zamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; 3) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 2); 4) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokument wymieniony w pkt 2).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim charakterem robocie budowlanej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonanie robót sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych lub wewnętrznych o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda z wykazanych robót; W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub aktualnych Poświadczeń Bezpieczeństwa oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenia, w celu potwierdzenia, że zastosowane do realizacji materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego- wzór stanowi zał. nr 11 do SIWZ; oświadczenia o atestach na materiały- wzór stanowi zał. nr 10
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu/ach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy; 3) zał. nr 5 do SIWZ Kosztorys ofertowy, 4) zał. nr 10 do SIWZ oświadczenie o certyfikatach; 5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 6) zał. nr 11 do SIWZ oświadczenie dotyczące zastosowanych materiałów/urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową/specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub zastosowania materiałów/urządzeń zamiennych (równoważnych), (w przypadku złożenia oferty równoważnej – Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) wymagań określonych przez Zamawiającego – certyfikatów lub kart katalogowych lub specyfikacji technicznych lub deklaracji zgodności charakteryzujących parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumentów potwierdzających parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej – zgodnie z ww. złożonym oświadczeniem). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 90,00
okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonane na podstawie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, 2) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji w/w robót oraz zmianę wynagrodzenia umownego, 3) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym powodujących konieczność wstrzymania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, 4) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub niewykonanych; Zamawiający dokona zmiany wartości umowy na zasadach wskazanych w § 8 ust. 3 OWU projektu umowy, 5) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika robót z ramienia Wykonawcy – spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym, 6) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, zależnych od Zamawiającego lub okoliczności wynikających z działań Inwestora (np. przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zadania, istotna zmiana w dokumentacji projektowej) – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmianę wynagrodzenia umownego, oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmianę postanowień umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Realizacja niniejszego zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie „zastrzeżone”. Dokumentacja projektowa na wykonanie w/w robót jest dokumentem niejawnym o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. W związku z powyższym, dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu wyłącznie zainteresowanym Wykonawcom, w Punkcie Ewidencyjnym Zamawiającego w siedzibie Kierownictwa Zespołu Budów w Gnieźnie, po wcześniejszym przesłaniu stosownego wniosku do siedziby spółki do Nowego Dworu Mazowieckiego (do wiadomości do KZB Gniezno). Do wniosku należy dołączyć kopie ważnych dokumentów (potwierdzających posiadanie uprawnień, uprawniające dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych) wskazanych osób. Oryginały w/w dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy przedstawić do wglądu Kierownikowi Punktu Ewidencyjnego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad obowiązujących na terenie jednostki wojskowej, gdzie będzie realizowany przedmiot umowy, a w szczególności dotyczących: systemu przepustkowego obowiązującego na terenie kompleksu wojskowego oraz wstępu na teren obiektów wojskowych obcokrajowców, realizowanego wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 18); w razie wystąpienia potrzeby wstępu obcokrajowców na teren JW. ROGALIN, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydanie zgody stosownych instytucji wojskowych (nie później niż 35 dni przed planowanym wejściem tych osób).
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.