Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel. 15 8462651 w. 120
sekretariat@zoznowadeba.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - podniesienie jakości i dostepu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie
Zgodnie z SIWZ pkt. 3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, gazów medycznych, instalacji sanitarnych nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn."Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie", od chwili jego rozpoczęcia aż do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budowanego obiektu. 3.1.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: o nadzór nad wszelkimi robotami, w tym także w zakresie instalacji, montażu urządzeń i itp. wykonywanych w ramach Zadania Inwestycyjnego o protokolarne oględziny wykonanych lub wykonywanych robót celem przygotowania zestawienia czynności zalecanych do wykonania przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego w związku z uprawnieniami Zamawiającego związanymi z odbiorami lub nieprawidłową realizacją umowy, w tym z rękojmi lub gwarancji jakości o wsparcie Zamawiającego przy oględzinach i odbiorach wykonanych robót w ramach Zadania Inwestycyjnego w celu możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych lub gwarancji, w tym udzielanie w tym zakresie porad, wyjaśnień oraz opinii, o uczestniczenie we wszelkich odbiorach robót, w tym także w Odbiorach gwarancyjnych i Odbiorze ostatecznym, o uczestniczenie lub prowadzenie narad koordynacyjnych także organizowanych przez Zamawiającego, w których bierze także udział Wykonawca Zadania Inwestycyjnego. o reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót z Dokumentacja Zadania Inwestycyjnego, warunkami pozwolenia na budowę, umową zawartą z wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, o sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania lub niezgodnych z Dokumentacją Zadania Inwestycyjnego, o sprawdzanie, odbiór częściowy robót, odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz udział w czynnościach odbioru końcowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania, o potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości fakturowania wykonanych robót , o kontrola zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego /lub Podwykonawców/ harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości wykonania robót. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje oprócz obowiązków kompleksowej kontroli wykonywania Zadania Inwestycyjnego, czynności reprezentacji Zamawiającego, dokumentowania procesu budowy i sprawdzania oraz odbioru materiałów i robót budowlanych, 3.2. W zakresie dokumentacji projektowej przedmiotem zamówienia jest: Przyjęcie od Zamawiającego Dokumentacji i kosztorysu i jej zbadanie pod względem kompletności lub zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości przyjętych rozwiązań oraz Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień Dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o braku uwag. Termin wykonania prac wymienionych powyżej - 3 tygodnie od podpisania umowy. 3.3. W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego przedmiotem zamówienia jest: o Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego Robót oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu, weryfikacja i opiniowanie zmian do ww. harmonogramu w toku realizacji Robót, o Przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową w ciągu 3 dni od podpisania umowy i sprawdzenie /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru. o Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy. o Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. o Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych. o Kontrola zgodności realizacji Robót z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, o Kontrolowanie zgodności realizacji Robót z zapisami umów na realizację Zadania Inwestycyjnego z Wykonawca lub Podwykonawcami Zadania Inwestycyjnego oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, o Kontrola jakości i ilości wykonanych Robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami, o Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania Robót przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację Zadania Inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Dokumentacją Zadania Inwestycyjnego, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji. o Sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowywanych materiałów o Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności w służbie zdrowia. o Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu. o Stałe, odpowiednie /co najmniej cotygodniowe/ prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek lub nieprawidłowości. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu łącznie z raportami o których mowa w paragrafie 2 pkt. 2.5.4 i paragrafie 4 zawartych we wzorze umowy. o Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą. o Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach Robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski oraz naradach koordynacyjnych - o terminie i miejscu należy powiadomić niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed planowanym wydarzeniem. o Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego - wszystko we współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym. o Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia/ w zakresie robót dodatkowych/ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę. o Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień- wszystko we współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym. o Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę Robót, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień- - wszystko we współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym. o W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających lub /i zamiennych prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. o Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień: - na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. - na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, o Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły w związku z realizacja umowy na wykonanie Zadania Inwestycyjnego, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących. o Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. o Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów Zamawiającego z Wykonawcą Robót lub Podwykonawcami Robót. o Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami Robót, nie rzadziej niż raz na tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych Robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca Robót, Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych Robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady zorganizowanej przez Wykonawcę/ Inspektora Nadzoru/ w określonym przez siebie terminie. o Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. o Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót. o Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy. o Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcie wad oraz przygotowanie dokumentów do odbiorów, w tym końcowego. o Przygotowanie Zadania Inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. o Przyjęcie od Wykonawcy Robót inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji, sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych. o Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem. o Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę Robót usterek, niedoróbek, wad stwierdzanych w trakcie trwania umowy, podczas odbiorów lub w okresie rękojmi lub gwarancji. o Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót. o Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy Robót za nienależyte lub nie terminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań. o Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone. o Kontrola projektów umów wraz z załącznikami oraz umów Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz kontrola rozliczeń tych umów wraz z pisemną informacją przekazywaną niezwłocznie / nie później niż 3 dni od zlecenia/ Zamawiającemu aby ten mógł wywiązać się ze swoich obowiązków określonych przepisami prawa lub skorzystać z uprawnień w ww. zakresie określonych umowami z Wykonawcą lub Podwykonawcami Zadania Inwestycyjnego. o Wystąpienie do Zamawiającego o wstrzymanie zapłaty, obniżenie wynagrodzenia, nałożenie kar, odstąpienie od umowy, realizację wykonania zastępczego lub innych uprawnień w związku z nieprawidłową realizacją Robót w ramach wykonywania Zadania Inwestycyjnego. o Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny Robót. o Czynności określone w przepisach ustawy Prawo Budowlane, a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. o Niezwłoczne, nie później niż w terminie 5 dni doręczenie pisemnej analizy zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonywania Zadania Inwestycyjnego lub wykonywania niniejszej umowy. 3.4. W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi przedmiotem zamówienia jest: Organizowanie i Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. 3.5. W zakresie obsługi informacyjnej - Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. 3.5.1.Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym rodzić odpowiedzialność Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, w szczególności o: o Wszelkich naruszeniach warunków umowy o wykonanie Robót w ramach Zadania Inwestycyjnego przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, o Zmianach kadrowych po stronie Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, które rodzą obowiązek zawiadomienia o takiej zmianie Zamawiającego, o Podjęciu lub rozpoczęciu prac na Terenie budowy przez podmioty, które nie zostały zgłoszone jako Wykonawca Zadania Inwestycyjnego lub jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, o wszelkich propozycjach zmiany technologii, zakresu Robót , harmonogramu realizacji, o Wszelkich wypadkach przy pracy, szkodach na osobach trzecich, zdarzeniach na budowie dotyczących spraw BHP, sanitarno-higienicznych, ochrony środowiska naturalnego. 3.5.2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym rodzić odpowiedzialność Zamawiającego, w tym majątkową i administracyjną lub mogących mieć wpływ na prawidłowość realizacji Zadania Inwestycyjnego w szczególności o konieczności: o Wprowadzenia niezbędnych zmian w tym uzupełnień w Dokumentacji Projektowej, o Przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego otoczeniu 3.5.3. Wykonawca jest zobowiązany opracowywać i przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty o stanie realizacji Zadania Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo-finansowym Robót występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. 3.5.4. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować merytoryczne stanowisko Zamawiającego we wszelkich kontaktach, w tym prowadzonej korespondencji, z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 3.5.5. Wykonawca nie jest uprawniony do przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli składanych przez podmioty trzecie, w tym Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku otrzymania takiego oświadczenia woli, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o takim fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego. 3.5.6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania i uzgadniania z Zamawiającym konieczności złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli, w szczególności w zakresie zmiany umowy o Roboty na Zadanie Inwestycyjne, wyrażenia zgody lub złożenia oświadczenia o akceptacji danego rozwiązania technicznego lub projektowego. 4. Dodatkowe Obowiązki: o Obecność Wykonawcy w osobie inspektora nadzoru danej branży ( w zależności od rodzaju aktualnie prowadzonych robót budowlanych) na placu budowy minimum raz w tygodniu. o Pozostawania w gotowości i stawienia się na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających pilnego udziału inspektora nadzoru inwestorskiego. o Obowiązkowej obecności Wykonawcy w osobie inspektora nadzoru branży budowlanej minimum 2 godziny w każdym dniu roboczym na terenie prowadzonych robót objętych inwestycją. Obecność ta ma nastąpić w okresie pomiędzy godz. 7.00 - 14.30 danego dnia i być potwierdzana podpisem w ,,Dzienniku obecności inspektorów nadzoru budowlanego"

CPV: 71247000-1,71520000-9

Dokument nr: 552538-N-2018, SPZZOZ.NT.IV.382-4/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zoznowadeba.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie. Oświadczenie - należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 -w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4-w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. - 200.000 PLN .b) Oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 3 - dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi: a). wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b).wykazu wykonanych lub wykonywanych usług na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie lub SA wykonywane należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane lub SA wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - składa oświadczenie. W przypadku usług nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz usług wykonanych lub wykonywanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wykazać realizację co najmniej trzech usług na pełnienie nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca powinien załączyć co najmniej trzy dowody potwierdzające wykonanie lub wykonywanie usługi (referencje - przynajmniej jedna z tych wykonanych lub wykonywanych usług musi opiewać na kwotę minimum 5 mln zł). Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. c). oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 - dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie - załącznik nr 4 a) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 2171); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument; zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług - Zał. nr 8 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu - Zał. nr 6 do SIWZ Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór Umowy - Zał. nr 7 do SIWZ Oferta cenowa - Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie o podwykonawcach - Zał. nr 1a do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Zał. nr 5 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Dodatkowa dyspozycyjność inspektora 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.