Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu drogi wewnętrznej

Przedmiot:

Wykonanie remontu drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
powiat: piotrkowski
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
um@sulejow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulejów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Uszczynie, ul. Leśnej, dz. nr ewid. 284 i 25 obręb Uszczyn gmina Sulejów
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania cenowego jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Uszczynie, ul. Leśnej, dz. nr ewid. 284 i 25 obręb Uszczyn gmina Sulejów. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie - od 2016 do 2019 roku", która to polegać będzie na wyrównaniu profilu podłużnego istniejącej drogi warstwą tłucznia frakcji 0-31,5mm o grubości 10 cm z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym za pomocą grysów i emulsji szybkorozpadowej wraz z wzmocnieniem i wyprofilowaniem poboczy na szerokości 50 cm i odmuleniu istniejących rowów. Długość remontowanego odcinka drogi 312,85 mb, w istniejącym pasie drogowym. Parametry techniczne drogi:
a. szerokość jezdni po remoncie - 5 m;
b. spadek poprzeczny jezdni dwustronny o pochyleniu 2 %;
c. spadek utwardzonych poboczy - 8 %
d. przekrój podłużny drogi - dostosować do istniejącego profilu drogi. Konstrukcja jezdni:
a. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 6,3-10 mm w ilości 8,00 dm3/m2;
b. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 10-12,8 mm w ilości 10,00 dm3/m2;
c. podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu;
d. istniejąca konstrukcja drogi. Konstrukcja poboczy:
a. szerokość poboczy - 50 cm
b. grubość poboczy - 10 cm
c. spadek poprzeczy - 8 %
Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo w obrębie pasa drogowego na pobocza i nieutwardzony teren w obrębie pasa drogowego zgodnie z naturalnymi spadkami terenu. Remont drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót:
? obsługę geodezyjną (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
? profilowanie pod uzupełnienie konstrukcji drogi;
? profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża;
? wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod jezdnię;
? wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni za pomocą grysów i emulsji szybkorozpadowej;
do Regulaminu udzielania zamówień, co do których na podstawie art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie
? wykonanie poboczy z kruszywa drogowego, dolomit o frakcji 0-31,5 mm
? odtworzenie i odmulenie istniejących rowów
Konstrukcję nawierzchni jezdni wykonać należy według opracowanego projektu budowlanego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.
Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Prace budowlane należy wykonać w oparciu o:
1) Projekt budowlany.
2) STWiORB.
Podstawą do wyceny robót stanowi projekt budowlany ,,Remontu drogi wewnętrznej ulicy Leśnej w Uszczynie gm. Sulejów."
3. KOD CPV zamówienia:
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

CPV: 45111000-8, 45233120-6

Dokument nr: IGP.271.25.2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 14.05.2018 roku, o godz. 13:10 w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, wejście C pok. 15 A.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sekretariat, wejście A, do dnia 14.05.2018 roku, do godz. 13:00
Ofertę należy złożyć:
pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (w zamkniętej kopercie)
Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42 97-330 Sulejów wejście A, Sekretariat
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 2 i 3.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
termin rozpoczęcia - ustala się z dniem zawarcia umowy termin zakończenia - do 29.06.2018 r.

Wymagania:
Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy) 36 miesięcy
Inne istotne warunki realizacji zamówienia (należy wymienić jakie)
Podstawa do wyceny przedmiotu zamówienia są projekty budowlane. Pozostałe dokumenty są dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi projekt.
W przypadku, gdy w dokumentacji lub innych dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, parametrów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Warunki wymagane od Wykonawców oraz wykaz dokumentów, jakich zamawiający żąda od Wykonawców:
a/ posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunków posiania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie, co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł/ brutto, którego przedmiotem była: budowa/rozbudowa/remont drogi. Na spełnienie powyższego Wykonawca musi przedstawić kserokopię referencji lub protokołu odbioru bezusterkowego robót.
b/ Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
Na spełnienie powyższego Wykonawca musi przedstawić oświadczenie, że osoba, która będzie
pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia wraz z dołączenie stosownych dokumentów: uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych.
Oferta powinna zawierać opis:
Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Uszczynie, ul. Leśnej, dz. nr ewid. 284 i 25 obręb Uszczyn gmina
Sulejów
(nazwa zamówienia)

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wioletta Nawrocka
(imię i nazwisko osoby do kontaktu)
Tel 44/61-02-518
(nr telefonu)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.