Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami i żaluzjami poziomymi

Przedmiot:

Mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami i żaluzjami poziomymi

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
powiat: Łódź
tel: 42 636 23 13, fax: 42 636 85 13
malgorzata.tylman@lodz.pip.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 123 planuje podpisać umowę, której przedmiotem będzie kompleksowe (dwustronne) mycie okien wraz z ościeżnicami i parapetami w pomieszczeniach biurowych, znajdujących się w siedzibie oraz oddziałach terenowych Zamawiającego. Dodatkowo we wskazanej lokalizacji, przedmiotem zamówienia będzie również czyszczenie żaluzji poziomych.
Ilość jednostronnej powierzchni okien:
a) Łódź, al. Kościuszki 123, 340 m2 wraz z żaluzjami poziomymi;
b) Piotrków Trybunalski, 3-go Maja 4, 68 m2;
c) Skierniewice, Reymonta 23, 28 m2;
d) Kutno, ul. Grunwaldzka 5, 32 m 2;
e) Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64, 60 m2.

Dokument nr: POR-A-2251-19/18

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
10 maja 2016 roku godzina 900, pokój 103 a siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi al. Kościuszki 123, Łódź.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 9 maja 2018 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, kancelaria I piętro. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: ,,Mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami i żaluzjami poziomymi. Postępowanie numer POR-A-2251-19/18". Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego, koperta powinna być oznaczona także pieczątką firmową Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Usługa wykonana zostanie w II terminach. Termin I od 17 maja do 11 czerwca 2018 r., termin II od 25 września do 26 października 2018 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą
Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Istotne zasady realizacji zamówienia
Określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert
a) Wykonawca może uzupełnić ofertę lub dokonać poprawek w jej treści pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zarówno uzupełnienie jak i poprawki w treści oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2
b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny brutto. Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych obliczeniach matematycznych, a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto określoną przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
c) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia, oferty złożone na innych niż załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania formularzach oraz oferty, do których nie zostaną załączone dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić imienną listę osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
b) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument należy złożyć jako oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
c) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji. Dokument należy złożyć jako oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
d) Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wykazu środków ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, które będą zastosowane w trakcie realizacji usługi. Podstawa prawna: § 106 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 j.t.)
e) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż co najmniej dwie z osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadają orzeczenie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości. Oświadczenie musi zawierać imię i nazwisko pracowników.
f) Wykonawcy zobowiązany są przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument należy złożyć jako kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
g) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem - jeżeli dotyczy.
Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Oferta musi zawierać :
a) wypełniony formularz cenowy załącznik nr 1,
b) wypełniony formularz oferty załącznik nr 2,
c) oraz dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7 zapytania ofertowego.
Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przy imiennych pieczątkach przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta jest podpisywana na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo.
Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100%.
b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
c) Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
e) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Kary umowne, które uwzględnione zostaną w umowie
Określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Postanowienia dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega, że może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.
4
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej każdą zmianę.
b) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017.1579).

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Pani Małgorzata Tylman, e-mail: malgorzata.tylman@lodz.pip.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.