Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
3921z ostatnich 7 dni
14562z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
23 657 25 58
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji: ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa"
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji: ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa".
Inspektor nadzoru musi posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu ,,Inwestycje w targowiskach lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".
Przewidywany zakres robót budowlanych dot. inwestycji objętej nadzorem jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.zuromin.ibip.net.pl w zakładce Przetargi 2018 - Przetarg Nr 4/2018 pn. ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa"
Zakres usługi obejmuje:
1) Inspektor zobowiązuje się do kontroli inwestycji przynajmniej raz na dzień w godzinach 8:00-14:00 oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy,
2) reprezentowanie interesów Zmawiającego wobec wszystkich uczestników inwestycji,
3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację robót budowlanych,
4) koordynowanie prac wykonywanych przez różnych wykonawców uczestniczących w procesie inwestycyjnym,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
6) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
7) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany,
8) sprawdzanie jakości wykonanych robót, sprawdzanie przed wbudowaniem stosownych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm),
9) zatwierdzanie zastosowania materiałów poprzez przedłożenie próbek i/lub dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentacją projektową przez inspektora nadzoru winno być dokonywane niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym;
10) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
11) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane,
12) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;
13) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru,
14) wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika robót dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
15) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
16) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót budowlanych,
17) dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie przepisów bhp,
18) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na placu budowy nieprawidłowościach,
19) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
20) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;
21) analiza i ocena dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;
22) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego systematycznych naradach koordynacyjnych,
23) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania,
24) sprawdzanie poprawności opracowanej dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,
25) protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych, przy udziale Zamawiającego terenu budowy. Z przekazania terenu budowy inspektor nadzoru sporządzi protokół,
26) wykonywanie czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji robót budowlanych,
27) nadzór nad prawidłowością dokumentowania czynności związanych z wywożeniem, składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki w trakcie realizacji robót budowlanych oraz weryfikacja przekładanych przez Wykonawcę potwierdzeń dotyczących zagospodarowania tych odpadów,
28) kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty budowlane np. obsługę maszyn,
29) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu finansowym zadania,
30) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych, ponadto Inwestor Nadzoru zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji przewidywany okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane.
kod (CPV1 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Dokument nr: GKMiZP.271.1.13.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09 -300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 11.05.2018 r., godz.10.15

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy i Miasta Żuromin - Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 9.30 Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa" realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji inwestycji objętej nadzorem, jej odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót. Termin zakończenia inwestycji objętej nadzorem 31.10.2018 r.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia.
Termin gwarancji rękojmi -60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. W przypadku opóźnienia wykonania robót budowlanych i przesunięcia terminu ich zakończenia umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego może być odpowiednio przedłużona o czas niezbędny do realizacji bez zwiększenia wynagrodzenia.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Wykażą, że dysponują minimum 1 osobą odpowiedzialną za pełnienie nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub wcześniej obowiązujących przepisów.
Wymaga się, aby przedstawiona osoba nadzorowała:
- 1 robotę w zakresie instalacji elektrycznych przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego
oraz
- 1 robotę w zakresie instalacji elektrycznych przy budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji oświetlenia zewnętrznego
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
Do okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego nie wlicza się okresu gwarancyjnego robót.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
5. Warunki wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawca w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenia o braku powiązania osobowego lub kapitałowego zgodnie z treścią załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Odrzucenie oferty:
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
9. Warunki płatności
Płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia, odbiorze inwestycji i przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
10. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Ofertę należy opatrzyć opisem:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat:
GMINA I MIASTO ŻUROMIN Pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin
OFERTA na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji ,,Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 11.05.2018 r. do godz. 10.15
Do ofert należy dołączyć:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
2. Wykaz usług według załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień
Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin -PI. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub e-mail gkmizp@qmail.com.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz wydłużyć termin składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego.
Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, do których zapytanie zostało skierowane.
14. Termin związania ofertą - 30 dni.
15. Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej:
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający prześle do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.