Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
4233z ostatnich 7 dni
14828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.,,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.,,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dmosin
Dmosin 9,
95-061 Dmosin
powiat: brzeziński
(46) 874 73 77
rozwojlokalny@dmosin.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Dmosin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.

,,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Teresin"

Operacja jest finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii" na operacje typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa"

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

1.Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie:

a) branży sanitarnej

b) branży budowlanej

c) branży drogowej

d) branży elektrycznej

2. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej z funkcją koordynatora inspektorów nadzoru.
II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, a także przez wykonawcę
z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami,

2) sprawowanie na bieżąco kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców
z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

3) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności ich wykonywania
z dokumentacją projektowo- techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego- podejmowanie decyzji
o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy,

5) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,

6) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

7) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,

8) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę lub podwykonawcę,

9) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

10) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych,

12) udział w czynnościach odbiorów częściowych, danego etapu i odbioru końcowego,
a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,

13) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,

14) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz
o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

15) udział w czynnościach przekazania wykonawcy zadania terenu budowy i udział
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

16) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

17) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

18) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

19) poświadczenie terminu zakończenia robót,

20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

21) udział w rozliczeniu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze stron,

22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych
w związku z realizowaną inwestycją,

24) koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

25) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

26) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych
z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

27) dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót i przedłożenia go Zamawiającemu według stanu na dzień ich odbioru końcowego po stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad.

28) informowanie Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniu w zakresie terminowego wykonania zadania i jego przyczynach oraz obowiązek zawiadamiania Zamawiającego
o występujących odstępstwach w zakresie jakości zrealizowanych przez wykonawcę robót, w szczególności dotyczącej używanych wyrobów budowlanych w stosunku do wymogów projektu budowlanego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz o opóźnieniach w realizacji inwestycji.

29) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie - bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi .... lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót).

30) sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót.

2. Wykonawca będzie nadzorował zadanie inwestycyjne od dnia rozpoczęcia robót przez wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu i odbiorze końcowym z zastrzeżeniem przepisu ust. 1 pkt. 29, przy czym zakłada się,
że inwestycja będzie realizowana w czasie od maja 2018r. do maja 2019r.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego
z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca zapewni złożenie w dniu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego, pisemnych oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym, przez osoby wskazane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

5. Liczba pobytów Inspektorów Nadzoru oraz Koordynatora na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb.

6.Wykonawca zapewni, że na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki właściwy Inspektor Nadzoru będzie obecny na budowie w czasie nie przekraczającym ... dni roboczych od momentu wezwania Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie, aniżeli wskazana w załączniku nr 2 do ogłoszenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Zakres zamówienia wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin"

Zakres zamówienia wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje wykonanie m.in.:

- Remont obudowy studni głębinowej,

- Montaż urządzeń technologicznych,

- Montaż szafy sterowania technologia stacji uzdatnia wody ze zdalnym monitoringiem,

- Montaż zbiorników retencyjnych,

- Budowę pompowni na sieć wodociągową

- Przebudowę wodociągów na terenie stacji,

- Termomodernizację budynku stacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przykrycia budynku, wykonanie posadzek i fundamentów pod projektowane urządzenia technologiczne.

- Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz dróg placów oraz miejsc parkingowych

- Budowę budynku (kontener) na stacjonarny agregat prądotwórczy na płycie fundamentowej,

- Montaż agregatu prądotwórczego z systemem SZR.

- Instalacje elektryczne zasilające rozdzielnice wewnętrzne

- Instalacje kablowe so studni głębinowej i zbiorników retencyjnych

- Instalacje sterowania i automatyki urządzeń

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego -pokój nr 15 a.

Składanie ofert:
X . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 - 061 Dmosin, pok.15a) lub przesłać pocztą elektroniczną (rozwojlokalny@dmosin.pl) do dnia
10 maja 2018r. do godz. 12:00 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca będzie nadzorował zadanie inwestycyjne od dnia rozpoczęcia robót przez wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu
i odbiorze końcowym, przy czym zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w czasie od maja 2018r. do maja 2019r.

Wymagania:
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://dmosin.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/130761/przebudowa_i_rozbudowa_stacji_uzdatniania_wody__w_miejscowosci_t

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Dysponują osobami z uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca musi dysponować:

a) Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności sanitarnej posiadającą min 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

b) Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowanymi w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

c) Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania i nadzorowania budowy w branży instalacji i urządzeń elektrycznych posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

d) Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej z funkcją koordynatora inspektorów nadzoru.

Uwaga: Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

2. W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: prawidłowo wykonali minimum 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nad inwestycją polegającą na remoncie lub budowie Stacji Uzdatniania Wody.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o dysponowaniu osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzorowania robót budowlanych (według załącznika nr 2 do ogłoszenia). Jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował - Zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania zamówienia.

2. Dokumentów potwierdzających nadzorowanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: prawidłowo wykonanych minimum 2 usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nad inwestycją polegającą na remoncie lub budowie stacji Uzdatniania Wody (według załącznika nr 3 do ogłoszenia).
VI . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE :

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) cena ofertowa - 90%

2) termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego
w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego - 10%

Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Kryterium ,,cena ofertowa":

Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru:

Cn

wartość punktowa = -----------x 90 pkt

Cb

Cn -cena ofert najniższej

Cb -cena oferty badanej

Kryterium ,,termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania przez Zamawiającego"

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego wynosi 2 dni robocze.

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty:

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 0 pkt

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 10 pkt

Oferta, w której zostanie wskazany termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę dłuższy niż 2 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będzie zostanie odrzucona.

Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu;

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem;

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym - osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:

uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadkach gdy:

1) Nastąpi zmiana osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w § 3 wzoru umowy - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania innej osoby/innych osób posiadających uprawnienia, o których mowa w § 3 ust. 1. Niewskazanie takich osób w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przyczyny skutkującej koniecznością zmiany osób dotychczas pełniących funkcję inspektorów branżowych stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a) wzoru umowy,

2) Nastąpi zmiana terminu realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje zadania do czasu do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego,

3) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - w takiej sytuacji wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostaje bez zmian, zmianie ulega zaś wynagrodzenie brutto poprzez uwzględnieniu stawki podatku VAT zgodnie z właściwymi przepisami.

IX. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - Sylwia Wosik - Inspektor tel. (46) 874 73 77 wew. 24; e-mail: rozwojlokalny@dmosin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.