Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku

Przedmiot:

Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. 063 242 82 76, fax: 063 242 82 24

Osoba do kontaktu: Ewa Fabiszak, Henryk Brożyński
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na:
- Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku przy ul. Przemysłowa 21 w Koninie.
? Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
? Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jestwykonanie remontu pomieszczeń lokalu użytkowegow
budynkuprzy ul. Przemysłowa 21 w Koninie.
Zakres robót obejmuje wykonanie m. in.:
-wymiana stolarki drzwiowej,
-remont sanitariatów,
-malowanie pomieszczeń,
-remont instalacji elektrycznej,
-oznakowanie wejścia do budynku.
2.Wykonawca dostarcza komplet materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.Szczegółowy opis zakres przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robótstanowiący załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZZN/T/ 49/2018

Składanie ofert:
14. Miejsce i termin składania ofert.
1.Oferty należy składać na adres PGKiM Sp. z o.o. 62 - 500 Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8
(pokój nr 117 ) nie później niżdo dnia 14.05.2018r. do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia.
-termin wykonania przedmiotu umowy - najpóźniej do dnia 31.07.2018r.

Wymagania:
? zapytanie ofertowe.
3. Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
cenowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niżna
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
niniejsze zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której zamieszczona została treść zapytania ofertowego.
4) W postępowaniu zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie pocztą lub faksem.
4. Wymagana gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 m-cy liczona od dnia
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
5. Informację o możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
7. Wymagane dokumenty stanowiące integralną część oferty, które wykonawcy zobowiązani są
dostarczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1 do oferty,
3.Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony
http//prod.ceidg.gov.pl lub aktualny wyciąg z KRS wg stanu na dzień sporządzenia oferty - Załącznik
nr 2 do oferty.
8. Ocena ofert i kryteria wyboru.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Oznaczenie
kryterium
Nazwa Kryterium Waga kryterium %
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
K1 Cena
ofertowa
brutto
95%
95 pkt
Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
K1 =---------------------------------------------------------- x 95pkt
Cena badanej oferty
K2 Termin
wykonania
zamówienia
5%
5 pkt
Liczba punktów za ocenę terminu zakończenia prac w
badanej ofercie
K2 = -------------------------------------------------x5 pkt
Maksymalna liczba punktów za ocenę terminu
zakończenia spośród badanych ofert
RAZEM 100%
100 pkt
1.1. Ocena punktowa w kryterium ,,Cena ofertowa brutto" dokonana zostanie na podstawie ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego w tabeli
powyżej. Oferta nieodrzucona zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalnie 95 pkt.
1.2. Ocena punktowa w kryterium ,,Termin wykonania zamówienia" dokonana zostanie na podstawie
złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym. Ocena ofert w zakresie kryterium ,,Termin
zakończenia prac" zostanie dokonana wg następujących zasad, przy czym za warunek otrzymania
odpowiedniej ilości punktów za udzielony termin zakończenia prac jest zaproponowanie jednej z
poniższych propozycji:
Termin wykonania zamówienia Ilość przyznanych punktów
31.07.2018r. 0
do 10.07.2018r. 5
W kryterium "Termin wykonania zamówienia" oferta nieodrzucona może uzyskać maksymalnie 5
pkt. , jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że wykona zamówienie w terminie do dnia 10.07.2018r.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie oznaczy terminu wykonania zamówienia jaki chce
zaoferować, Zamawiający przyjmie do oceny graniczny wskazany przez Zamawiającego termin
wykonania zamówienia i przyzna ofercie za to kryterium 0/zero/ punktów.
1.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z
przedstawionymi powyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
WOn = K1 + K2 gdzie:
WOn - wskaźnik oceny oferty, K1- kryterium 1, K2- kryterium 2.
1.4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
1.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
1.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w
złożonych ofertach.
2) Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3) Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niżw dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
4) Wykluczenie z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 12 m-cy:
1. nie wywiązali się z umownego terminu realizacji zamówienia udzielonego przez Zamawiającego,
2. nie wywiązali się ze zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji na zadaniach wcześniej
wykonanych na zlecenie Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona.
5) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
2. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6. wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, lub nie uzupełnił wymaganych
dokumentów,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
7) O odrzuceniu ofert, lub unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców
zamieszczając informację na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
9.Termin związania oferta.
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium,
11. Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty.
Postać oferty.
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie
pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywaćuprawnienie do
podpisania oferty.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i
załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postepowaniu tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w 1egz.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty wspólne:
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
11. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wybrania oferty) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
12. Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta
powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie, opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz powinna być
oznakowana następująco: ,,Oferta na remont pomieszczeń lokalu użytkowegow budynkuprzy
ul. Przemysłowa 21 w Koninie."
Konsekwencję złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty ma być wyliczona w oparciu o przedłożony Załącznik nr 3 - metodą kalkulacji
szczegółowej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako
sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług. Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości
kosztorysowej robót. Wyliczone wartości robót Wykonawca winien wpisać do formularza - OFERTA
załącznik nr 1.
2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN. Cena oferty musi być podana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wynagrodzenie ofertowe winno obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
Wynagrodzenie robót obejmować będzie:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- koszty wynikające z postanowień umownych,
- podatek obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty
robocizny, materiałów, sprzętu wraz z narzutami.
5. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje, co oznacza podanie ceny
jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji.
Brak ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Wszystkie oferty, złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
15. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, jeżeli zamawiający wymaga, by
wykonawca zawarł z nim umowę na takich warunkach.
Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Zawiadomienie o wyborze oferty, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do dnia 18.05.2018r.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.pgkim.konin.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o wyborze oferty
najkorzystniejszej, podając cenę, i nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano. Zamawiający informuje Wykonawcę , którego ofertę wybrano o wyniku
postępowania w wybrany przez siebie sposób tj. pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Kontakt:
5) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
5) Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych - Ewa Fabiszak, merytorycznych - Henryk Brożyński.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.