Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku wielorodzinnym

Przedmiot:

Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
powiat: Kraków

Osoba do kontaktu:
Sławomir Walczak, tel. 012 617 49 14
e-mail: swajczak@agh.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie modernizacji instalacji hydrantowej.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących w szczególności prace polegające na:
- demontażu starej instalacji hydrantowej (przed przystąpieniem do prac demontażowych należy dokonać zgłoszenia właściwemu Inspektorowi Nadzoru oraz Działowi Obsługi Uczelni do sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających demontażowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej oraz wpisem do dziennika budowy);
- montażu zestawu hydroforowego;
- wykonaniu nowej instalacji hydrantowej;
- podłączenie instalacji do istniejącego przyłącza wodnego;
- montaż skrzynek hydrantowych oraz zaworów hydrantowych;
- wykonanie prób ciśnienia instalacji;
- wykonanie pomiarów wydajności hydrantów;
- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej dla zasilania zestawu hydroforowego.
- wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych potwierdzonych stosownymi protokołami
Roboty objęte są pozwoleniem na budowę nr 1266/2016 z dn. 8.06.2016r.
Dokładny opis przedmiotu zawiera załączona dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót :
http://di.adm.aqh.edu.pl/przetarqi/di/mk/M 3 termomodernizacia hvdranty.zip
UWAGA - dokumentacja dotyczy również przystosowania budynku do przepisów ppoż. w zakresie dróg ewakuacyjnych które nie jest przedmiotem niniejszego zapytania, oraz docieplenie budynku, które zostało zrealizowane w ramach wcześniejszych realizacji.
Dokumentacja dotycząca zasilania hydroforni została uzgodniona w Tauron. Umowa przyłączeniowa została zawarta.
o Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia szczegółów wykonawczych oraz dokonania odbioru wykonanego układu pomiarowego przez gestora mediów -TAURON.
o Wykonawca po wykonaniu prac zobowiązany będzie do przekazania uzupełnionego w części dotyczącej oświadczenia o stanie technicznym instalacji druku TAURON ZI -zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia.
Zamawiający planuje zorganizowanie wizji lokalnej na obiekcie celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia w dniu 07.05.2018 r. o godz. 9.00. Spotkanie przy budynku Czarnowiejska 103.
2. Wymagania:
a) Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robocizna) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy ( 3 lata ).
b) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem otrzymania zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie realizacje polegające na wykonywaniu instalacji hydrantowej , na kwotę co najmniej 20.000,00 zł każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013).
c) Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
o Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów*;
o osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
o osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
o co najmniej jedną osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
o co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-
pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci ,,GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do lkV.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
3. Wykonawca w wycenie winien uwzględnić:
o występowanie w imieniu wspólnoty przy prowadzeniu wszelkich czynności, postępowań administracyjnych (w tym m.in. uzyskiwania opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń) związanych z realizacją przedmiotowych robót przed jednostkami administracji Państwowej,
o wykonywanie prac, w tym ,,głośnych i brudnych" stosownie do wymagań Zamawiającego tzn. prace można prowadzić w każdorazowym uzgodnieniu z Użytkownikami od pn.- pt. w godz. 8.00 do 17:00 , w soboty 8.00 do 15:00;
o konieczność wykonania przeglądów gwarancyjnych minimum 1 raz w roku w kwietniu, w tym czynności konserwacyjne i obsługowe;
o przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi urządzeń, w razie potrzeby szkolenie po roku eksploatacji;
o prowadzenie prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy (robót) i otoczeniu;
W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:
- zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energię elektryczną (poza
koniecznymi przepięciami i przerwami technologicznymi);
- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania
budynku;
- prowadzenie prac w sposób niezakłócąjący bieżącego funkcjonowania budynku
mieszkalnego;
- zabezpieczenie przed wibracjami;
- zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem;
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem;
- poniesienie pełnej odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody do wysokości
powstałej szkody;
- wygrodzenie stref bezpiecznych w budynku i wokół budynku;
- wykonania oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego;
o utrzymanie w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych w otoczeniu;
o uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
o wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed włamaniem, kradzieżą;
o poniesienie kosztów usług nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
o wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;
o konieczność uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym; UWAGA:
o wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących zapobieżeniu powstania szkód;
o wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;
o wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. - także w zakresie budynku, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dander@aah.edu.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Zespół Obsługi Zleceń AGH z siedzibą w paw. U-2 przy ul. Reymonta 7 w Krakowie (pok. 014) do 11.05.2018 r. do godz. 12:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy, nr telefonu
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty
6) kosztorys ofertowy.
7) dokumenty potwierdzające zakres uprawnień oraz aktualną przynależność do odpowiedniej izby osób zdolnych do realizacji zamówienia.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Sławomir Walczak pod numerem telefonu 012 617 49 14 oraz adresem email: swajczak@agh.edu.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.