Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku biurowo-produkcyjno-magazynowym - wymiana...

Przedmiot:

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku biurowo-produkcyjno-magazynowym - wymiana oświetlenia na LED, modernizacja instalacji cwu, montaż wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi, okien, dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pulanna sp. z o.o.
ul. Lubelska 157
24-130 Końskowola
powiat: puławski
tel. 81 881 69 07, fax: 81 889 24 48
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108740
Województwo: lubelskie
Miasto: Końskowola
Wadium: 15.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku biurowo-produkcyjno-magazynowym będącego siedzibą firmy Pulanna sp. z o.o.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku biurowo-produkcyjno-magazynowym będącego siedzibą firmy Pulanna sp. z o. o. polegających na:
- wymianie oświetlenia na LED
- modernizacji instalacji cwu
- montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem
- wymianie drzwi
- wymianie dachu
- wymianie okien
- ociepleniu ścian zewnętrznych
- ociepleniu ścian fundamentowych
- modernizacji instalacji klimatyzacji
- modernizacji instalacji co
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PULANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dzięki realizacji zamówienia zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, cieplna oraz zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych do atmosfery.
Przedmiot zamówienia
Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej wykonane będą w trzech budynkach:
- budynek S składający się z hali i części biurowej
- budynek M będący magazynem
- budynek G będący magazynem
W budynku S należy wykonać termomodernizacje ścian piwnic części biurowej, ścian fundamentowych części hali, ścian nad terenem, dachu i wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
W budynku M należy wykonać termomodernizację ścian fundamentowych, ścian nad terenem, dachu i wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
W budynku G należy wykonać termomodernizację dachu i wymienić istniejącą stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną.
Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) W ramach wymiany oświetlenia na LED Wykonawca zobowiązany jest do:
- demontażu istniejących opraw oświetleniowych
- dostawy i montażu 117 szt. opraw oświetlenia LED-owego
- uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania,
- utrzymanie sprawności (serwis, konserwacja) oświetlenia w zakresie przeprowadzonej modernizacji (wymiana, naprawa) przez okres równy co najmniej okresowi udzielonej gwarancji
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
Szczegółowe parametry techniczne opraw po wymianie:
- Lampy o mocy 38W- 32 szt.: oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, dyfuzor mleczny o wymiarach 60 cm x 60 cm
- Lampy o mocy 36W-56 szt., oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, dyfuzor mleczny
- Lampy o mocy 12W- 25 szt. oprawy do pomieszczeń produkcyjnych
- Lampy zewnętrzne o mocy 50W- 4 szt. (oprawa naświetlacz)
Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać określa kosztorys stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego zapytania.
3) Wykonanie instalacji hydraulicznej obejmuje następujące czynności:
-wymiana kotła z zamkniętą komorą spalania na nowoczesny kocioł kondensacyjny wraz
z montażem automatyki sterującej, pogodowej, zaworów podpionowych, licznika ciepła
- podłączenie instalacji nowego energooszczędnego zasobnika ciepła
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
- wymiana starych klimatyzatorów na klimatyzatory inwerterowe i chłodnice do systemu wentylacji hali
Instalacja hydrauliczna składa się z następujących urządzeń:
- Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy min 45 kW
- Sprzęgło hydrauliczne do kotła
- System odprowadzania spalin
- regulator pogodowy do kotła gazowego
- Wymiennik do przygotowania C.W.U. poj . min. 200L
- Neutralizator kondensatu
- Automatyka kotłowni - kompletne hydrauliczne połączenie elementów kotłowni wraz z potrzebnymi pompami, zaworami, kształtkami, rurami oraz połączenie z kominem
- system detekcji/zabezpieczenia przed wyciekiem gazu ziemnego
- Instalacja gazowa w kotłowni
- Jednostka do odzysku ciepła, grzewczo-wentylacyjna, wydajność min. 100m3/h
- Klimakonwektory moc chłodnicza min. 4,5 kW 2 szt.
Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać określa kosztorys stanowiący załącznik nr 1b do niniejszego zapytania.
W/w prace termomodernizacyjne obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów własnych oraz nowych.

CPV: 45321000-3

Dokument nr: 1108740, 1/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 17-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2018 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Lubelska 157 24-130 Końskowola.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z pozostałymi niezbędnymi oświadczeniami/dokumentami. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
....................................
.......................................
(Dane Wykonawcy)
Pulanna sp. z o.o.
ul. Lubelska 157
24-130 Końskwola
Oferta na realizację zamówienia pn.
"Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku biurowo-produkcyjno-magazynowym będącego siedzibą firmy Pulanna sp. z o.o."
- nie otwierać przed dniem 17.05.2018 przed godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Końskowola
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.09.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania są obowiązani do wniesienia wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku : Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze : 52 1750 1107 0000 0000 2081 8093 z dopiskiem na przelewie ,,Wadium w postępowaniu -zapytanie ofertowe nr 1/2018". Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert.
Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału). Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania.
Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium na ten sam rachunek bankowy Oferenta z którego je otrzymał.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zawartej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niżej wskazanych:
1) zmiany terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących sytuacjach:
a) udzielenia w trakcie realizacji umowy robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu konieczności związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
b) w przypadku przedłużającego się terminu przekazania placu budowy Wykonawcy w wyniku opóźnienia Zamawiającego.
c) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
g) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią (np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, wysokie upały, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej.)
W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 1 punkt 1, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.
2) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w zapytaniu oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych, nie gorszych lub lepszych od tych, które zostały określone w zapytaniu. W takim przypadku, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych.
4) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego (np. działanie siły wyższej - zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowany brakiem możliwości sfinansowania wszystkich przewidzianych robót przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu unijnego).
5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej
6) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto jest niezmienne.
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
8) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały łącznie spełnione następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
9) Zmiana nie prowadzi do do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
10) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów.
d) potwierdzenie wniesienia wadium
e) aktualny odpis z właściwego rejestru
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ważnych ofert stanowi:
1) Cena brutto [C] 60%
2) Gwarancja [G] 20%
3) Czas reakcji serwisu [S} 20%
Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C= cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej X 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja :
Gwarancja dotyczy całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie danych wpisanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu gwarancji, tj. 36 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
We wzorze umowy w § 7 ust. 1 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Za kryterium gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 20 punktów.
Oferty w ramach kryterium gwarancji będą oceniane w następujący sposób:
36-44 miesięcy- 0 punktów
45-52 miesięcy- 10 punktów
53-60 miesięcy 20 punktów
Sposób obliczania punktów dla kryterium serwis :
Czas reakcji serwisu - dotyczy wszelkich zamontowanych urządzeń (m.in. lamp, klimatyzatorów, urządzeń kotłowni) oraz wykonanych robót- rozumiany jako czas reakcji na usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady/usterki/awarii (reakcja serwisowa zdalna lub osobista w siedzibie firmy) przez czas trwania okresu gwarancyjnego.
Najkrótszy czas reakcji może wynosić 2h, najdłuższy czas reakcji- 72h.
Czas reakcji serwisu rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego.
Jeżeli Wykonawca wskaże czas reakcji serwisu krótszy niż 2 godziny lub dłuższy niż 72 godzin, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym czasu reakcji serwisu, Zamawiający również odrzuci ofertę Wykonawcy.
Czas reakcji serwisu należy podawać w pełnych godzinach, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
We wzorze umowy w § 7 ust. 8 zostanie wpisany okres gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Liczba punktów w kryterium ,,Serwis" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najkrótszy czas reakcji wśród otrzymanych ofert
S = ---------------------------------------------------------- x 20
Czas reakcji wskazany w badanej ofercie
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
P= C+G+S
Wykluczenia
1. Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji organu członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, w` stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, w stosunku do którego otwarto likwidacje lub zawieszono działalność gospodarczą.
Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Lubelska 157
24-130 Końskowola
lubelskie , puławski
Numer telefonu
81 881 69 07
Fax
81 889 24 48
NIP
7162435513
Tytuł projektu
Poprawa efektywności energetycznej w firmie "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer projektu
RPLU.05.01.00-06-0121/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Skwarek

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.