Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
4186z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych

Przedmiot:

Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
powiat: białobrzeski
tel.: 48/619 10 20
sekretariat@ugstromiec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stromiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są:
a) Roboty budowlane związane z zakupem materiałów oraz wykonaniem fundamentów
betonowych pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w wysokości minimalnej 50 em,
sposób wykonania powinien być zgodny ze specyfiką produktu, tak aby wykonane
fundamentów nie stwarzały zagrożenia np. potknięciem. Po wykonaniu wykopu
i szalunku kotwy przykręcone do wzoru otworów, tj. wygięte pręty gwintowane 0 16 mm
należy wcisnąć do rzadkiego betonu klasy C20/25 i wypoziomować. Po utwardzeniu
betonu zdjąć szablon i przykręcić urządzenia siłowni zewnętrznej.
Następnie wypoziomować na nakrętkach oraz zasypać 20cm warstwą żwiru (nawierzchni
bezpiecznej). Miejsce przykręcenia urządzenia do fundamentu powinno znajdować się
20 cm poniżej poziomu terenu. Prace należy prowadzić ręcznie bez ciężkiego sprzętu;
b) Zakup, dostarczenie oraz montaż wybranych urządzeń siłowni zewnętrznej
przeznaczonych do użytku przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 14 roku życia lub
powyżej 140 cm wzrostu. Urządzenie przeznaczone do montażu i użytkowania na
dworze. Każde urządzenie musi posiadać tabliczki z instrukcją użytkowania, należy
zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie
bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden element. Montaż urządzeń wyposażenia
należy wykonać ściśle według instrukcji producenta, należy zwrócić szczególną uwagę
na stabilność zamontowanych elementów. Przy urządzeniu należy umieścić czytelne
tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania urządzenia, tak aby
osoby użytkujące urządzenia mogły bezpiecznie korzystać z tych urządzeń. Dodatkowo
na terenie siłowni należy umieścić regulamin określający zasady i warunki korzystania z
siłowni terenowej, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób
korzystających z siłowni terenowej z numerami telefonów do zarządcy jak również
informację z numerami telefonów alarmowych. Wszystkie materiały i urządzenia
stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Montowane
urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać normy
wymagane. Przykładowe zdjęcia poglądowe lub równoważne urządzenia rekreacyjno -
treningowe spełniające wymagania zamawiającego (załącznik nr 2,3);
c) Roboty budowlane oraz zakup materiałów związanych z wykonaniem nawierzchni
amortyzującej, która polegać będzie na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu o 30 em
poniżej rzędnej terenu i zastąpienie jej żwirem zaokrąglonym, płukanym o frakcji
w przedziale 2-8 mm;
d) Roboty budowlane oraz zakup materiałów związanych z budową ciągów pieszych.
Chodniki o szerokości 1,50 m z obrzeżami betonowymi po obu stronach chodnika,
odwodnienie realizowane za pomocą spadku poprzecznego o nachyleniu 2% na teren
biologicznie czynny w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Nawierzchnia chodnika:
- kostka betonowa szara lub czerwona o grub. 6 em,
- warstwa piasku grub. 3 em,
-podbudowa z pospółki grub. 10 em.
Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30x100 na podsypce piaskowej lub
cementowo - piaskowej;
e) Roboty budowlane oraz zakup materiałów związanych z zainstalowaniem oświetlenia
parkowego wzdłuż zaprojektowanego ciągu pieszych. Oświetlenie należy wykonać
latarniami w ilości 3 szt. z oprawami parkowymi wyposażonymi w oprawy ze źródłami
światła metalohalogen 70W na słupach w wysokości h=5m wykonanych w technologii
anodowanego aluminium. Latarnie należy zamontować na typowych fundamentach
betonowych dostarczonych wraz ze słupami przez producentów. Kable należy ułożyć
zgodnie z obowiązującymi normami oraz projektem budowlanym.
f) Zakup oraz montaż elementów malej architektury, takich jak:
- ławka z oparciem w ilości 3szt. wykonane z drewna świerkowego, malowane
dwukrotnie lakierobejcą, nogi wykonane z rury stalowej 0 48 x 3 mm, malowane farbami
proszkowymi, wymiar: 170 em,
- kosz stalowy w ilości 3 szt. o pojemności kosza 35, 40 lub 45 litrów, kosz opróżniony
poprzez obrót pojemnikiem, wykonany z blachy ocynkowanej, wyposażony
w popielnice, blokowany zapadką, słupek metalowy, malowany farbami proszkowymi.
g) Zakup oraz wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej
na gruncie kat. III z nawożeniem.
Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór, wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania.
Termin gwarancji: min. 24 miesiące od daty odbioru

Dokument nr: ZWI.042.2.8.2018

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym proszę o złożenie pisemnej oferty
w języku polskim w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godziny 10:00. Ofertę należy
złożyć w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą na adres
Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub
e-mailem: sekretariat@ugstromiec.pl z dopiskiem oferta na ,,Budowę siłowni
zewnętrznej oraz ciągów pieszych w miejscowości Stromiec".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
- do 17 września 2018 r.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
1. Pieczęć firmową,
2. Datę sporządzenia,
3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, nr faxu, numer NIP,
4. Podpis osoby upoważnionej,
5. Cenę brutto całego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Do oferty należy załączyć:
1. Referencje z realizacji zadań o podobnym charakterze.
2. Certyfikat dla urządzeń ujętych w składanej ofercie.
3. Karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych urządzeń z oznaczeniem w sposób
czytelny poszczególnych pozycji.
Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu, niekompletne,
złożone w innej formie niż wskazane w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie
zostaną odrzucone.
VI. Istotne warunki zamówienia:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Zamawiający wymaga 30-dniowego okresu związania z ofertą, oferty przedstawione na
okres krótszy nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia
wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych
towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowanie, montażem na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych, pod
względem, jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.
7. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności
Wykonawcy i Zamawiającego
VII. Kryteria oceny oferty:
Cena 100%
VIII. Warunki płatności:
Płatność przelewem na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury
do siedziby Zamawiającego.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów umieszczając
informację na stronie internetowej.
XII. Informacje dodatkowe:
Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i urządzeń mają na celu
wykazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów
określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym,
patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
równoważnych o parametrach techniczno -eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż
te, podane pod pojęciem typu. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty
katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz certyfikaty lub aprobaty urządzeń
zastosowanych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń.
Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać, że proponowane
urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji
projektowej. Zamiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia
zapłaty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
uzasadnienia, a także do pozostawienia bez wyboru oferty. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną
z zapytaniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił
wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
Jeśli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający
zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. Złożenie oferty nie
zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Kontakt:
IX. Osoba do kontaktu: Rafał Bernaciak tel. (48) 619 10 20 w. 213

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.