Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
748720944
apotoczna@gmina.nowaruda.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108798
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i instalacji sanitarnych na zadaniu termomodernizacja budynku sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i instalacji sanitarnych na zadaniu związanym z termomodernizacją budynku sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim: wydzielenie powierzchni kotłowni wraz z montażem pompy ciepła i pieca na pellet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską, wykonanie pionowej hydroizolacji ścian, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poprzez wskazanie jednej osoby do pełnienia dwóch funkcji, w sytuacji kiedy osoba ta spełnia wymienione warunki dla tych stanowisk.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadań związanych z termomodernizacją sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i instalacji sanitarnych. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim: wydzielenie powierzchni kotłowni wraz z montażem pompy ciepła i pieca na pellet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską, wykonanie pionowej hydroizolacji ścian, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy zakres prac oraz dokumentacja techniczna robót nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski są dostępne na stronie http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?cid=85&bip_id=3238 na zadania pn:
,,Termomodernizacja budynku Sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej"
Koszt robót : budowlanych i sanitarnych termomodernizacji sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej 390.340,20 zł brutto.
1. Obowiązki ogólne:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, bhp, przeciw pożarowymi oraz pozwoleniem na budowę
2) koordynowanie robót poszczególnych branż,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
5) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,
7) potwierdzanie usunięcia przez wykonawcę ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,
8) kontrolowanie końcowego rozliczenia budowy,
9) zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1108798

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2018r ., do godz. 9 00
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego sekretariat Urząd Gminy, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem : "Oferta na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i instalacji sanitarnych na zadaniu termomodernizacja budynku sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej".
b) elektronicznie na adres: apotoczna@gmina.nowaruda.pl
2.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
apotoczna@gmina.nowaruda.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Nowa Wieś Kłodzka
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych:
Termomodernizacja sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej do 31.07.2018r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, iż wykonywał w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 1 usługę polegającą na: pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego w określonej branży zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru, oraz dokumentem potwierdzającym, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi, tj.:
a) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą min.3 letnie doświadczenie zawodowe;
b) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą min.3 letnie doświadczenie zawodowe;
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poprzez wskazanie jednej osoby
do pełnienia dwóch funkcji, w sytuacji kiedy osoba ta spełnia wymienione warunki dla tych stanowisk.
Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4. wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych z aktualnym wpisem do izby inżynierów.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do formularza ofertowego (zał. nr 1) wykonawca dołącza:
1) wykaz usług, który należy sporządzić wg Załącznika Nr 3,
2) wykaz osób, który należy sporządzić wg Załącznika Nr 4,
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wg Załącznika nr 5
4) kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C = cena - 60 pkt
Ip = ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu - 40 pkt.
Zamawiający za pobyt na budowie uznaje pobyt w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do czwartku oraz od 7.30 do 14.30 w piątki.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów, według poniższego wzoru:
N = C + Ip
Gdzie:
N = łączna ilość punktów badanej oferty,
C = ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,
Ip = ilość punktów badanej oferty w kryterium ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu
Kryterium - Cena - znaczenie 60 pkt (max. 60 pkt.)
60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Kryterium - ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu - znaczenie 40 pkt (max. 40 pkt.)
Za ilość proponowanych pobytów na budowie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów i tak:
o za 1 pobyt w tygodniu można uzyskać - 0 punktów
o za 2 pobyty w tygodniu można uzyskać - 20 punktów
o za 3 pobyty w tygodniu można uzyskać - 30 punktów
o za 4 pobyty w tygodniu można uzyskać - 40 punktów
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Gminą Nowa Ruda lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Nowa Ruda lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Nowa Ruda czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA NOWA RUDA
Adres
Niepodległości 1
57-400 Nowa Ruda
dolnośląskie , kłodzki
Numer telefonu
748722263
Fax
748725083
NIP
8851534651
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda
Numer projektu
RPDS.03.03.04-02-0008/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Potoczna
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
748720944

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.