Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych

Przedmiot:

Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
ul. Siedlecka 1
21-505 Janów Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
tel. 83 341 30 57, faks 83 341 30 57
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-08 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych od ul. Siedleckiej przy Zespole Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
a) obicie tynków zewnętrznych;
b) naprawienie uszkodzonych w murze cegieł;
c) uzupełnienie ścian w cokole dolnym;
d) wykonanie tynków renowacyjnych;
e) malowanie farbą silikonową:
1) malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych;
g) wykonanie nowych profili na słupach ceglanych;
h) remont nakryw żelbetowych słupów i cokołów.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów: CPV - 45340000-2
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

Dokument nr: ZS.2600.1.2018

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : w sekretariacie Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Remont muru
ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych od ul. Siedleckiej przy Zespole Szkól im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim". NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2018
w terminie do dnia 08.05.2018 . godz. 9:00
VII

Wymagania:
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo -ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania prze-
pisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Jarosław Dubisz.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy Zespołu Szkół tj.: poniedziałek - piątek , wgodz.7:30-15:30

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.