Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
Tel.: +48 158123209, Faks: +48 158123209
przetargi@szpitaltbg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane ,,Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2" Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane ,,Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2" Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

2) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 294 518.83 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140
45410000
45430000
45442100
45262500
45450000
45262600
45310000
45311000
45330000
45331100
45331200
45333000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zakres robót:

a) wykonanie robót ogólnobudowlanych,

b) montaż wraz z dostawą lamp operacyjnych oraz kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych;

c) wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania;

d) wykonanie instalacji gazów medycznych;

e) wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych i BMS.

2) Przedmiot zamówienia określa: dla wyposażenia, tj: lamp operacyjnych oraz kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych - Załącznik nr 1, dla robót budowlanych: Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 2, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 3, a w zakresie organizacji robót - wizja lokalna Wykonawcy, który uwzględni istniejący stan i związane z tym roboty koniecznych zabezpieczeń i prawidłowej technologii robót oraz transport materiałów.

3)Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym - dotyczy wyposażenia określonego w pkt I.B lit.b.

4) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) - dotyczy wyposażenia określonego w pkt I.B lit.b.

5)Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną - dotyczy wyposażenia określonego w pkt I.B lit.b.

6) Materiały na wykonanie robót zabezpiecza wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

7) Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, Polskimi Normami oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia.

8) Podane w dokumentacji projektowej nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w w/w dokumentach. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazania proponowanego rozwiązania równoważnego, Zamawiający uznaje, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

9) Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane urządzenia. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 8 Projektu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.

10) Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacją projektową i z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych.

CPV: 45000000, 45215140, 45410000, 45430000, 45442100, 45262500, 45450000, 45262600, 45310000, 45311000, 45330000

Dokument nr: WSz - II.4.291.28.2018.UE

Uwagi:
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn. zm.).

Wobec powyższego kwota określona w pkt II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) stanowi wartość szacunkową.

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
CREO Sp. z o. o.
ul. K. Baczyńskiego 9a
Rzeszów
35-210
Polska
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 3 294 518.83 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 294 518.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Sapielak-Majchrowska
Tel.: +48 158123209
E-mail: przetargi@szpitaltbg.pl
Faks: +48 158123209
Kod NUTS: PL824

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.