Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43
, 48-210 Biała
powiat: prudnicki
798 227 750, 77 438 76 43 fax 77 438 81 86
m.haberecht@wikbiala.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych do inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała.
13.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o., ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną -na adres: wodociagi.biala@onet.pl Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza otrzymanie dokumentu w formie elektronicznej.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
4. Dokumenty wymienione w pkt. 12 IDW, muszą być złożone w formie pisemnej.
5. Przesianie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa potowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po uptywie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle wyjaśnienia pozostałym Wykonawcom zaproszonym do wzięcia udziału w postępowaniu.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone są SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści na stronie internetowej na której zamieszczone są SIWZ.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Otwarcie ofert: 16.Miejsce i termin otwarcia ofert wstępnych.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 przy ul. Prudnickiej 43 w Białej - w dniu 14.05.2018 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty wstępnej.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 7 przy ul. Prudnickiej 43 w Białej, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.05.2018 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała Oferta w postępowaniu na: ,,Wykonanie części robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała" Nie otwierać przed dniem: 14.05.2018 r.; do godziny 10:15.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Wymagania:
2. Tryb otwarcia ofert:
1) otwarcie ofert jest jawne,
2) podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:
a) nazwę i adres Wykonawcy
b) informację dotyczącą ceny oferty,
3. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyżej.

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach merytorycznych: Marcin Haberecht - tel. 798 227 750, e-mail: m.haberecht@wikbiala.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.