Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
, ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
32 42 07 770 faks: 32 42 07 701
sekretariat@mzzigk.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. zamówienia o wartości netto powyżej 5000 zł. a nieprzekraczającego wartości 30 000 euro
pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: ,,Uporządkowanie ruchu
turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony
przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno -
wypoczynkowe."
Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01.08.2017 r. u- sprawie wprowadzenia
i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie
Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody
i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno -
wypoczynkowe.
2. Szczegółowy zakres czynności związanych z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego
określają postanowienia umowne (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
3. Zakres robót stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
4. Kod i nazwa wg Wspólnego Sownika Zamówień CPV:
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, dla Osi
priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania:
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.2 Ochrona różnorodności
biologicznej - OSI.

Dokument nr: DAIR.262.71.1.2018

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) nazwa i siedziba Wykonawcy.
3) cena oferty', termin realizacji zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa Wykonawcy..........................
Tel./fax.....................................
e-mail......................................
OFERTA
konkursu ofert pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: ,, Uporządkowanie
ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Żabie Doły
celem ochrony przyrody i bioróznorodności oraz przystosowanie obszaru na cele
edukacyjne
i rekreacyjno - wypoczynkowe. "
NIE OTWIERAĆ PRZEZ DNIEM: 10.05.2018 r. do godz. 10;00
2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście.
za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego
tj. sekretariacie Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35
(III piętro) do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2018 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Warunek dotyczący osoby skierowanej do realizacji zamówienia:
Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawienia
konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiadającą
doświadczenie związane z nadzorem nad realizacją roboty budowlanej dot. budowy lub
przebudowy terenu rekreacyjno - wypoczynkowego
2. Nadzory nad częścią przyrodniczą będą zlecone przez Zamawiającego.
V. Opis sposobu obliczania ceny:
Cenę należy obliczyć w formie ryczałtu. Oferent podaje cenę brutto wypełniając formularz
cenowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
VI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1. Kryteria oceny ofert - cena 1OO %
2. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą ..SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA".
3. Spośród ofert podlegających ocenie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą
ceną.
Uwaga:
1. Wykonawca winien skalkulować oferowaną cenę (z VAT) uwzględniając wszystkie
informacje podane w treści niniejszego ogłoszenia i załącznikach do niego.
2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz uwzględniać ryzyka związane z wykonaniem nin. zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (art. 632 kc).
4. Cena oferowana w'inna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający przyjął 23% stawkę podatku VAT.
VII. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
2. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji osoby skierowanej przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia potwierdzający spełnienie warunku w zakresie doświadczenia
określonego w części IV (wzór oświadczenia - wg zał. 4 do nin. ogłoszenia),
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
- w formie oryginału lub kopii potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem" lub wydruk
ze strony internetowej,
oraz (jeśli dotyczy):
4. Pełnomocnictwo o działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
wskazano inną osobę upoważnioną z mocy prawa - oiyginał lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez notariusza,
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Konsorcjum
w postępowaniu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta, oświadczenia i dokumenty winna być sporządzone w formie pisemnej, w języku
polskim.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w informacji o zamówieniu.
3. Oferta wraz z załącznikami musza bvć podpisane przez osobe/osobv upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
we właściwym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
4. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej ..za zgodność z oryginałem", o ile nie wymaga ono z innych
dokumentów' załączonych do oferty przez Wykonawcę.
5. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
6. Kopie dokumentów' winny być poświadczone ..za zgodność z oryginałem:, przez co rozumie
się podpisanie dokumentu przez Wykonawcę oraz opatrzenie dokumentu klauzulą:
..za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem notarialnego pośw iadczenia pełnomocnictw
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w' terminie lub
niezgodnie w/w opisem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zmienić lub uzupełnić ofertę.
Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób, w jaki jest składana oferta
z dopiskiem ..ZMIANA OFERTY".
X. Informacje dotycząca sposobu porozumiewania się i przekazywania korespondencji:
1. Strony porozumiewają się i przekazują korespondencję pisemnie na adres:
1) Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
(w godzinach pracy tj. poniedziałek: 7:30 - 17:30; wtorek - piątel. 7:30 - 15:00),
2) elektronicznie na adres: sekretariatu mzzigk.bytom.pl z dopiskiem w temacie
wiadomości:
..konkurs ofert - Nadzór inwestorski - Żabie Doły".
3) za pośrednictwem faksu na nr 32 4207 701.
XI. Postanowienia końcowe:
1. Postępowanie prowadzi się na zasadach określonych w instrukcji stanowiącej załącznik nr 6
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzania
i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządowych
w Bytomiu.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania
przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania
dokumentów) w języku polskim.
6. W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z przeprowadzeniem niniejszego postępowania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.