Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4200z ostatnich 7 dni
14796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i instalacja pomp ciepła ok. 69KW typu powietrze-woda wraz z modułem do...

Przedmiot:

Dostawa i instalacja pomp ciepła ok. 69KW typu powietrze-woda wraz z modułem do sterowania, zasobnikami c.w.u. wraz z montażem w istniejącej kotłowni

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAGDALENA KARABON MNM
ul. Letnia 3
82-103 Mikoszewo
powiat: Nowodworski
e-mail: mkarabon@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu:
Mariusz Karabon, tel. 660 193 981

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
/publicationproposal/view/3665
Województwo: pomorskie
Miasto: Mikoszewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-12 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i instalacja pomp ciepła ok. 69KW typu powietrze-woda wraz z modułem do sterowania, zasobnikami c.w.u. wraz z montażem w istniejącej kotłowni.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pomp ciepła ok. 69KW typu powietrze-woda wraz z modułem do sterowania, zasobnikami c.w.u. wraz z montażem w istniejącej kotłowni.
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest realizacja projektu pn: ,,Budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w przedsiębiorstwie MAGDALENA KARABON ,,MNM"", zgodnego z wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM1O.03.01-22-0207/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. Realizacja projektu dotyczy Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwóch instalacji OZE do produkcji en. elektrycznej i cieplnej w firmie MAGDALENA KARABON "MNM" w tym instalacji powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 69kW.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) pompy ciepła typu powietrze-woda
b) pomp obiegowych
c) moduł do sterowania pompą
d) 3 zasobników c.w.u. ok. 400l,
e) Zbiornika buforowego ok. 500l
wraz z montażem oraz niezbędnymi elementami nie wymienionymi powyżej do prawidłowego funkcjonowania instalacji w istniejącej kotłowni; badanie szczelności instalacji.
Pompa o parametrach technicznych:
1) Pompa ciepła w technologii INWERTER
2) Moc grzewcza pompy ciepła min. 14,7 kW (A7/W35), zgodnie z normą EN14511
3) Możliwość zdalnego diagnozowania usterki przez Internet
4) Sposób odszraniania poprzez odwrócenie obiegu.
5) Certyfikat znaku Jakości EHPA Q - Obszar ważności na terytorium Polski
Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne/ handlowe materiałów budowlanych/urządzeń użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.
Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi oraz nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w realizacji zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie.
Zastosowanie odmiennych rozwiązań nie może mieć wpływu na zasadnicze założenia i funkcje zadania.

CPV: 42511110-5

Dokument nr: 3665, 1/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce realizacji zamówienia
ul. Leśna 5, 82-103 Mikoszewo, woj. Pomorskie
1. Sposób dostarczenia oferty:
Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres siedziby Zamawiającego: MAGDALENA KARABON MNM ul. Letnia 3, 82-103 Mikoszewo woj. Pomorskie, lub przesyłając w formie elektronicznej na adres e-mail: mkarabon@poczta.onet.pl, do dnia 12.05.2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem ,,Oferta na dostawę i instalację pomp ciepła zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2018".
Za datę złożenia oferty uznaje się datę fizycznego wpływu oferty do Zamawiającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem wpływu wraz z podpisem i pieczęcią firmową Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu dwóch dni od terminu kończącego możliwość ich składania.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.
2. Zasady obowiązujące Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu oferty:
1) Pytania dotyczące zamówienia należy wysyłać na adres e-mail do osoby prowadzącej postępowanie ofertowe (najpóźniej do 3 dni przed zaplanowanym ostatecznym terminem składania ofert).
2) Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana (aktualizacja) stanie się integralną częścią zapytania ofertowego.
3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i sporządzi Kosztorys ofertowy na roboty, dostawy i usługi, w układzie odpowiadającym (w miarę możliwości) Przedmiarowi zapytania.
4) Wszystkie ceny jednostkowe wpisane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym winny być tak skalkulowane, aby obejmowały zakup materiałów i urządzeń, ich dostawę na budowę, montaż, uruchomienie, wartość robocizny, pracę sprzętu a także pozostałe koszty związane z kompletnym wykonaniem pracy określonej w danej pozycji kosztorysowej, jak również, dokumentację powykonawczą i serwisową, przeszkolenie personelu, wszystkie podatki, cła, koszty ubezpieczenia i wszelkie inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z realizacją umowy lub z innej przyczyny stosownie do stanu prawnego właściwego dla zamówienia.
5) Wszystkie ceny należy podawać bez podatku od VAT (ceny netto), w walucie polskiej tj. PLN.
6) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
7) Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim
8) Dla zachowania ważności oferty, składane oferty należy podpisać przez osoby uprawnione do złożenia oferty i opieczętować.
9) Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
10) Oferent może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
11) Jeżeli otrzymane materiały, zdaniem Wykonawcy, posiadają niejasności, które mogłyby wpłynąć na przyjęte rozwiązania, standardy i zaproponowaną cenę, może on wystąpić z zapytaniem na piśmie o wyjaśnienie problemu.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
mkarabon@poczta.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: nowodworski Miejscowość: Mikoszewo
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji prac w ramach zamówienia (wykonania przedmiotu zamówienia) nie może przekroczyć daty 15 czerwiec 2018 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionymi certyfikatami:
1) Certyfikat kwalifikacji instalatora do instalowania odnawialnych źródeł energii - OZE wydany przez - Urząd Dozoru Technicznego
2) Certyfikat znaku Jakości EHPA Q -dla instalatora pomp ciepła
3) Certyfikat Instalatora Pomp Ciepła EUCERT
4) Certyfikat autoryzacji do montażu pompy ciepła przez producenta urządzenia
5) Certyfikat przedsiębiorcy do obrotu urządzeniami z czynnikami zawierającymi f-gazy - wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz posiadają potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia. Wykonawca w tym celu powinien wykazać łączne spełnienie następujących wymogów:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 5 instalacji maszynowni pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto każda - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wnioskodawca przedstawi wykaz zrealizowanych dostawi wraz z instalacją pomp ciepła.
Potencjał techniczny
Wykonawca dysponuje urządzeniami technicznymi, wyposażeniem zakładu i narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie.
Dodatkowe warunki
Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Wzór stosownego zobowiązania określa załącznik nr 5 do zapytania. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł netto - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.
Warunki zmiany umowy
WARUNKI ZAWARCIA I ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ
1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury poprzez podanie nazwy oferenta, który został wybrany.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana w celu podpisania umowy wraz z określeniem terminu i miejsca zawarcia umowy.
3. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 5) i 6) poniżej. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania określone zostały w wzorze umowy.
4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
5. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym:
a. wykonanie tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
b. wykonanie danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej netto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 7) może zostać wniesione w pieniądzu lub gwarancji bankowej, której treść musi być zgodna z treścią projektu gwarancji bankowej stanowiącego załącznik do wzoru umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
1) Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do Zapytania Ofertowego
2) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wymaganej wysokości
3) Podpisane oświadczenia Załącznik 1 i 2 do formularza ofertowego
4) Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (nalży wypełnić jeśli dotyczy)
5) Załącznik nr 4 do formularza ofertowego - wykaz zrealizowanych inwestycji
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być ponumerowane i złożone w kolejności jaka jest podana w niniejszym punkcie.
Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia, przy czym zamawiający wymaga, aby były one fabrycznie nowe oraz posiadały stosowne zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadały jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w dokumentacji projektowej pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji.
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 24 m-ce.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert, tj.:
1) Cena brutto (PLN): 50%
2) Okres realizacji zamówienia 40%
3) Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia: 10%
2. W ramach kryterium ,,Cena brutto" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (CN / COB x 50%) x 100
Gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium ,,Cena brutto"
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
50% - waga kryterium.
3. W ramach kryterium ,,Okres realizacji zamówienia" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (TN / TOB x 40%) x 100
Gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium ,,Okres realizacji zamówienia"
CN - najkrótszy termin realizacji oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB - termin zadeklarowany w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
40% - waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres realizacji zamówienia powyżej 21 dni: 0 pkt;
- okres realizacji zamówienia poniżej 21 dni do 14 dni: 15 pkt;
- okres realizacji zamówienia poniżej 14 dni do 7 dni: 25 pkt;
4. W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonanie dostawy" przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego, tj.:
P= (GOB / GN x 10%) x 100
Gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium
,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane"
GN- najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GOB - liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
10% - waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 24 miesięce: 0 pkt;
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięce: 2,5 pkt;
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięce: 7,5 pkt;
5. Wybrana zostanie oferta, która w najwyższym stopniu spełni w/w kryteria wyboru, czyli uzyska najwyższą punktację łączną w ramach kryteriów nr 1, 2 i 3. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 pkt.
6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy.
Wykluczenia
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
MAGDALENA KARABON MNM
Adres
ul. Letnia 3
82-103 Mikoszewo
pomorskie , nowodworski
Numer telefonu
660 193 981
NIP
5791930903
Numer naboru
RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariusz Karabon
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
660 193 981

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.