Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4305z ostatnich 7 dni
14900z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją serwerowni

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją serwerowni

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 375 05 75
zamowienia@ios.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją serwerowni Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia zawarte są w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym zapytaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Programem funkcjonalno-użytkowym a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej, w uzgodnionym terminie z p. Ryszardem Filipkowskim tel. kom. 600 820 049. Wszelkie konsekwencje niedokonania wizji lokalnej będą spoczywały na Wykonawcy.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego, do dnia 14 maja 2018 r. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
a) pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa w pokoju 216;
b) faksowej - ofertę należy przesłać na nr faksu Zamawiającego 22 3750501;
c) elektronicznej - ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@ios.gov.pl .
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że treść złożonego formularza odpowiadać będzie wymogom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający bezwzględnie wymaga wskazania w Formularzu ofertowym terminu związania ofertą (pkt 6 Formularza ofertowego).

Wymagania:
2. Warunki, termin wykonania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone są w szczegółowych zapisach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty. Z tytułu zamknięcia postępowania przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
6. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania
z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
8. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ,,zmiana".
9. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ,,wycofanie".
10. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, jeżeli:
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
d) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu,
e) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej,
f) Wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie potwierdzonej kopii.
12. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
13. Kryterium oceny ofert: w załączniku

15. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
16. W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Kontakt:
18. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest p. Magdalena Budner tel. 22 375 05 75 e-mail: zamowienia@ios.gov.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.