Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
4233z ostatnich 7 dni
14828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
powiat: bartoszycki
Tel. 89 762 70 20 Fax. 89 762 70 44
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem postępowania jest nadzór inwestorski obejmujący wielobranżową
kontrolę nad realizacją inwestycji. Celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie
realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową obiektu,
obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
2) Zakres prac do wykonania obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót budowlanych na zadaniu pn."Stworzenie Parku
rekreacyjno-sensorycznego wokół
Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim" związanych z budową ścieżki pieszej i
rowerowej, trzech pomostów, stref sensorycznych i urządzeń rekreacyjnych wraz z
bezpieczną infrastrukturą towarzyszącą tj.: miejsca do wypoczynku, parkingi rowerowe,
kosze naśmieci. Zakres robót obejmuje branże: Architekturę, Konstrukcję, Instalacje
sanitarne, Instalacje elektryczne, Instalacje teletechniczne, drogi, zieleń.

CPV: 71520000-9, 71240000-2

Dokument nr: GGN.7013.3A.2017.2018

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10.05.2018r. o godz. 10:10 w Gminie
Miejskiej Górowo Iławeckie.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
Gmina Miejska Górowo Iławeckie
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Plac Ratuszowy 18
,,Oferta na na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn:
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Stworzenie Parku rekreacyjno-
sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim"
Ofertę należy przesłać na adres:
Gmina Miejska Górowo Iławeckie, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Plac Ratuszowy 18
w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 10:00 .

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień:
- do 15.09.2018r.w zakresie robót budowlanych;

Wymagania:
WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
0 udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
3) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, n
5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2;
- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - zał. Nr 3;
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. Nr 4;
Wykonawcy występujący wspólnie powinni spełniać łącznie warunki udziału w
postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W
przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający wymaga przed
podpisaniem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie
wybrana.
Kryteria oceny oferty: Cena- waga kryterium: 100%,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.