Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4200z ostatnich 7 dni
14796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej

Przedmiot:

Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubicz
ul. Lubicz Dolny
87-162 Lubicz
powiat: toruński
tel. 48566212100, faks 48566782122
info@lubicz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubicz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na ,,Stabilizację osuwiska położonego w Lubiczu Dolnym na działkach 412/1,415- Obręb Lubicz Dolny"
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi pn; Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na ,,Stabilizację osuwiska położonego na działkach nr 412/1 i 415 Obręb Lubicz Dolny", zgodnie z przedstawionym poniżej opisem i załączonymi do załącznikami do SIWZ oraz wnioskami, warunkami i opiniami zawartymi w karcie dokumentacyjnej osuwiska. 1.1. Zamawiający posiada opracowania stanowiące zał.nr.2 do siwz dla w/w osuwiska tj.: 1) Kartę dokumentacyjną osuwiska 2. W ramach zamówienia, Wykonawca będzie miał obowiązek: 1) Wykonać projekt robót geologicznych w 3 egzemplarzach oraz decyzje Starosty Toruńskiego zatwierdzającą projekt praz geologicznych, 2) Wykonać dokumentację geologiczno - inżynierską na podstawie projektu robót geologicznych w 5 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami z Państwowym Instytutem Geologicznym. 3) Wykonać mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych. 4) Wykonać projekt techniczno-budowlany zabezpieczenia osuwiska w 5 egzemplarzach. 5) Wykonać projekt wykonawczy zabezpieczenia osuwiska w 2 egzemplarzach, wraz z obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami o których mowa w art . 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, aktualnymi na dzień opracowania projektu. 6) Uzyskać odpowiednie niezbędne uzgodnienia do opracowanej dokumentacji wynikające z Prawa budowlanego. 7) Uzyskać odpowiednie niezbędne decyzje administracyjne potrzebne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Zamawiający sam wystąpi o pozwolenie na budowę). 8) Opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 późn.zm.). 9) Opracować przedmiar robót w 2 egzemplarzach. 10) Opracować kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 11) Opracować studium wykonalności. 3. Wymienione wyżej poszczególne elementy dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również w 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD). 4. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji. 5. Prace projektowe stanowiące przedmiot zamówienia powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są one wykonane zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6. Dokumentacja powinna być uzgodniona przez wszystkie instytucje wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane. 7. Miejsce wykonania zamówienia: Działki nr 412/1 i 415 Lubicz Dolny - Lampusz 8. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia na okres min 24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 9. Wszelkie rozwiązania techniczne oraz technologiczne stabilizacji osuwiska należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji. 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt prac geologicznych w 1 egzemplarzu zawierający niezbędne pozytywne opinie. 11. Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie materiały, warunki, opinie, uzgodnienia pozwalające na realizację zakresu objętego zleceniem 12. Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania

CPV: 71351910-5,71320000-7,71332000-4

Dokument nr: 553653-N-2018, ROŚ.271.2.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wyżej wymieniony warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże ze w ostatnim okresie pięciu lat, przed terminem składania ofert wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową z zakresu osuwisk o wartości co najmniej 60.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz z wykonania usługi na opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej z zakresu stabilizacji osuwisk o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.