Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych remontu instalacji; elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych remontu instalacji; elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
ul. Krasińskiego 1.
01-530 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 8391878, fax 22 8391879
sekretariat@szymanowski.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych oraz robót
budowlanych remontu instalacji; elektrycznej. Przedmiot zamówienia jest sprecyzowany
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
Podstawowe dane liczbowe.
Powierzchnia pomieszczeń kuchni 167,38 m2
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Wykonanie demontażu istniejącej instalacji elektrycznej;
2) Montaż nowej instalacji elektrycznej;
3) Wykonanie napraw poinstalacyjnych.
2. Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót, skierowania do realizacji
umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu, pracowników, stosownie do art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. którzy będą wykonywali n/w czynności:
1) montaż instalacji elektrycznej.
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

CPV: 45311000-0, 71220000-6

Dokument nr: 3/2018/PN/B

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 9 maja 2018 roku o godz. 1700 w budynku przy ul. Krasińskiego

1, pok. nr 26

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub
osobiście.
Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pokój nr 26,
lub przesłać na adres podany w pkt. I.1. SIWZ, w terminie najpóźniej do 9 maja 2018
roku do godz. 1200.
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r.

Wymagania:
Podstawa prawna
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp (tzw.
procedury odwróconej), czyli Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu.
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile
spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej
specyfikacji.
2) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego,
o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zadania.
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Pisemność postępowania
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim.
2) Dokumenty uzupełnione do oferty na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wykonawcy
przekazują pisemnie w oryginale.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których
mowa powyżej, faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5) Wykonawca może zwracać się na piśmie (lub w formach wymienionych powyżej) do
Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż 2 dni przed terminem
składania ofert.
7) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji przetargowej. Każda zmiana
wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
8) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą
podlegały nowemu terminowi.
9) Wszystkie ewentualne zmiany, modyfikacje oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą
zamieszczane na stronie internetowej: bip.e-cea.pl/1618/
INRORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą
przesłanki wykluczenia wskazane w:
1) art. 24 ust.1 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp.
3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali (zakończyli): co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remontu
instalacji elektrycznej w budynku szkoły o wartości co najmniej 30 000,00 zł.
Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się na
potwierdzenie powyższych warunków robotą budowlaną wykonaną w formule
zaprojektuj i wybuduj, w wymaganej warunkiem kwocie brutto, Wykonawca nie
może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej na powyższy zakres.
b) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.290) lub odpowiednie wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, do sprawowania funkcji kierownika robót, tj.
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
elektrycznej. Kwalifikacje zawodowe osoby, o której mowa powyżej, obywatela
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanego dalej obywatelem
państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w
tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z
wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów,
inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.).
Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający
kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego
zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta,
inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania
kwalifikacji zawodowych.
Osoba, o której mowa w Części III (ust 3 pkt 3 lit. B) SIWZ wskazana przez
Wykonawcę na spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu musi być tą
samą osobą, która będzie kierowała robotą w trakcie przedmiotowego
zamówienia (o której mowa w § 9 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr
8 do SIWZ).
4. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawców w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w Części III (ust 3 pkt 3) SIWZ, o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie przesłanek wskazanych w art.24 ust.1 ustawy PZP, o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
2) Wykaz osób, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Uwaga!
Zamawiający:
- wezwie Wykonawcę/ów, którego/ych oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Części III - ust 5 SIWZ,
potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP;
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP
Nie dotyczy - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy w postępowaniu do
przedłożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.
7. Inne dokumenty niż wymienione w Części III - pkt 4 i 5 SIWZ
Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Części III ust 4 SIWZ należy złożyć:
1) Właściwe pełnomocnictwo/a w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza - jeżeli Oferta, w tym wszelkie oświadczenia
i dokumenty zostały podpisane przez osobę/y działające na podstawie
pełnomocnictwa/pełnomocnictw;
2) Dokument/y potwierdzający/e, że osoba/y podpisująca/y Ofertę i inne
oświadczenia lub dokumenty lub udzielająca/e pełnomocnictwa - jest
umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa -
była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia
pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla
Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp.

3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów - dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
4) Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału
w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
? zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
lub inny posiadający wartość gospodarczą;
? zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
? podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
6) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej)
informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23)
ustawy PZP - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca zagraniczny
Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami z Części III
- pkt 3 i 4.
10. Oferta wspólna
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej
Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem,
że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu
albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączony do
oferty i zawierać w szczególności wskazania:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 3 SIWZ wymagania te
muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ
wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub

wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu
Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Oświadczenie, o którym mowa w Części III - pkt 4 SIWZ każdy z uczestników oferty
wspólnej składa indywidualnie.
7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) musza być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą
lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego)
8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 7, muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego należy oznaczyć w ofercie.
10) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., za zakres określony
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 oraz wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest to niezmienne wynagrodzenie
wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania
przedmiotu umowy zgodne z dokumentacją projektową, przepisami technicznobudowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przy tak przyjętym
wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas
realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej
określonych roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie
z opisu robót i postanowień umownych.
W cenie oferty należy W SPOSÓB RZETELNY uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, w szczególności: robocizny, materiałów i sprzętu, środków
transportu technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, między
innymi koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej,
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, zwałki na odpady materiałów z rozbiórki
wraz z ewentualnymi kosztami ich utylizacji, wynagrodzenia kierownictwa robót i
pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w Części II
SIWZ, a także koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej oraz postanowień wzoru
umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
2. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot
zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia,
a wiążący jest zakres wynikający z dokumentacji projektowej, o której mowa w
Części II SIWZ oraz ze wzoru umowy, stanowiące załączniki do SIWZ.
3. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
Złożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysu ofertowego wymagane
będzie na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. W ofercie należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.
6. Rozliczenia miedzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej
walucie niż PLN.
7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany w kalkulacji ceny w sytuacji, gdy
najpóźniej w dniu terminu składania ofert w urzędowym publikatorze będzie ogłoszona
zmiana wpływająca na koszt realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie
zobowiązany do jej waloryzacji na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w szczególności
w momencie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski" przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczenia na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz.
1679 ze zm.) wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ewentualną konieczność
odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia zatrudnionych przez siebie pracowników
w cenie oferty.
8. Badanie rażąco niskiej ceny
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów (w tym w szczególności kosztorysu
ofertowego na asortymenty robót nomenklatura wg wydawnictwa SEKOCENBUD) na
cenę wynikającą ze złożonej oferty), dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zmówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz.1679, z 2004 r. nr 240
poz.2407 oraz z 2005 r. nr 157 poz.1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT: w załączniku

VI FORMA I ZASADY WNOSZENIA WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymogi formalne
1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ, na formularzu o treści zgodnej
z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. Złożenie większej liczby
ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na
maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem,
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do
SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny
podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej,
c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,
d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.
Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
4) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub osobę(-y) udzielające pełnomocnictwa) określające
jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5) Złożone wraz z ofertą kopie wymaganych w postępowaniu dokumentów muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem (z wyłączeniem pkt. 4). Osobą
stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba(-y)
upoważniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem
rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem dołączonym do oferty.
6) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia czytelnego zapisu o treści pieczęci: nazwa firmy, siedziba.
8) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które
Wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE
TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211
z późn. zm.)". Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie.
9) Złożone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do SIWZ,
muszą zawierać wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze.
10) Dołączone do oferty dokumenty, pisma, foldery itp., nie wymagane przez
Zamawiającego, nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców oraz przy wyborze oferty najkorzystniejszej, niezależnie
od treści, którą zawierają.
2. Forma złożenia oferty
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert.
2) Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej, na kopercie należy wymienić nazwy,
z określeniem siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną
z zaznaczeniem pełnomocnika.
4) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: ,,Remont instalacji
elektrycznej kuchni wraz z zapleczem w budynku Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego". OFERTA PRZETARGOWA! NIE
OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT! (zapis ma znaczenie przy
przesłaniu oferty pocztą - dla pracowników sekretariatu).
Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały wykonawcę.

Uwagi:
Termin związania ofertą
1) Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, wskazując
miejsce, termin i godzinę podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie za realizację
przedmiotu zamówienia.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku podpisywania umowy przez spółkę z o. o. przy zobowiązaniu o wartości
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki z o. o. należy
okazać upoważnienie do zaciągania zobowiązania o ww. wartości (umowa spółki lub
uchwała wspólników) - art. 17 i art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota zawarta
w upoważnieniu nie może być mniejsza niż cena ofertowa brutto.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku postępowania wszystkich
wykonawców którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru - w przypadku zakończenia
postępowania wyborem oferty, lub uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku
unieważnienia postępowania.
2) Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni.
3) Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
4) Po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
2) W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
c) odrzucenia oferty Odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom zrzeszających wykonawców wpisanych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.

Kontakt:
Sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób przekazywania
dokumentów
1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219), faksu, za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo
pocztowe (Dz.U.2017.1481), posłańca lub osobiście.
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień i kontaktu z Oferentami są:
a. Joanna Mońko
b. Wojciech Krawczuk

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.