Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji wodociągowej

Przedmiot:

Remont instalacji wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 26
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 76 876-42-41, 76 876 42 43, 76 876 42 44
anna.stypula@zus.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji wodociągowej w Biurze Terenowym ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 , la i lb do niniejszego Zapytania.

Dokument nr: 190000/273/8/2018-ZAP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 15.05.2018 r. do godz. 15:00.
1) w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: anna.stypula@zus.pl
2) dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie.
A. Przesłać na adres :
Zakład ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Zamówienia Publiczne
ul. Władysława Grabskiego 26
59-220 Legnica
B. Dostarczyć osobiście i złożyć w Kancelarii pok. 21, (parter.) - Budynek Główny Oddziału ZUS w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26.
Koperta z ofertą musi być wyraźnie oznaczona: OFERTA: "Remont instalacji wodociągowej w Biurze Terenowym ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54"
Znak sprawy: 190000/273/8/2018-ZAP
7. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę można użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony: http//7-zip.org.pl
8. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
9. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy Zamawiającemu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 7:00 dnia następnego informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Wymagania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
1) Wykonawca spełni warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa (2) remonty instalacji wodociągowej - o wartości min. 20.000,00 zł - każde zadanie.
Wykonawca na potwierdzenie warunku winien przedłożyć: - Załącznik nr 4 do zapytania publicznego - ,,Wykaz robót budowlanych" .
Dowody, z których będzie wynikać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2) Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeżeli będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz.1725) dotyczące osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca w formularzu ofertowym złoży oświadczenie, że będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi.
1. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania , który nie podlega negocjacjom.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty dla osoby sprawującej funkcje kierownicze:
1) Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
4. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. BJeg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania.
2. W przypadku wprowadzenia zmian. Zamawiający przekaże informację o zmianach:
1) zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej - jeżeli Zapytanie było zamieszczone na stronie internetowej, albo wysyłając informację wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2) Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
3. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.
5. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym lub Zapytaniu publicznym;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert - unieważnieniu. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9. Informację, o której mowa w pkt 8 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej - o ile dotyczy zamówienia publicznego.
10. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
11. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do udzielania wyjaśnień w sprawach opisu przedmiotu zamówienia jest: Tomasz Wieczorek, tel. 76 876-42-41, e-mail: tomasz.wieczorek@zus.pl
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Grażyna Konopska e-mail: grazyna.konopska@zus.pl tel.: 76 876 42 43 Anna Stypuła e-mail: anna.stypula@zus.pl tel.: 76 876 42 44 Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-15:00 (pn.- pt.)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.