Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
4186z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa Kompensatorów

Przedmiot:

Dostawa Kompensatorów

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon 44/735-17-96 / 44/735-19-25, Faks 44/735-12-86
magdalena.sledziona@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=18739&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa Kompensatorów z systemem SEKK dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompensatorów z systemem SEKK dla IOS 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów według wymagań szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do projektu Umowy wraz z Usługami towarzyszącymi
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Etapy i obejmuje:
2.1 Etap I;
2.1.1. dostawę 20 sztuk kompensatorów DN 1200 PN 10 przystosowanych do systemu elektronicznej kontroli kompensatorów (SEKK),
2.1.2. dostawę 20 sztuk kompensatorów DN 800 PN 10 przystosowanych do systemu elektronicznej kontroli kompensatorów (SEKK),
2.2 Etap II;
2.2.1. wykonanie Systemu Elektronicznej Kontroli Kompensatorów (SEKK) [usług towarzyszących] dla 20 kompensatorów, tj. 10 sztuk kompensatorów DN 1200 PN 10 oraz 10 sztuk kompensatorów DN 800 PN 10 na IOS bloku 3, tj. wykonanie dokumentacji układu, wykonanie, dostawa i montaż central monitoringu kompensatorów, wykonanie dostawa i montaż puszek przejściowych, wykonanie tras kablowych wraz z okablowaniem, dostarczenie oprogramowania i uruchomienie układu, wykonanie niezbędnych pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej, dostarczenie 1 licencji oprogramowania narzędziowego systemu, próby funkcjonalne systemu;
2.2.2. wykonanie Systemu Elektronicznej Kontroli Kompensatorów (SEKK) [usług towarzyszących] dla 20 kompensatorów, tj. 10 sztuk kompensatorów DN 1200 PN 10 oraz 10 sztuk kompensatorów DN 800 PN 10 na IOS bloku 4, tj. wykonanie dokumentacji układu, wykonanie, dostawa i montaż central monitoringu kompensatorów, wykonanie dostawa i montaż puszek przejściowych, wykonanie tras kablowych wraz
z okablowaniem, dostarczenie oprogramowania i uruchomienie układu, wykonanie niezbędnych pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej, dostarczenie 1 licencji oprogramowania narzędziowego systemu, próby funkcjonalne systemu.
3 Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.

Dokument nr: GEK/PMR-ELB/04016/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ SIWZ stanowi załącznik do Ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24
Opłata za SIWZ
Uwagi 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji oraz o przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić odpowiedzi, chyba że prośba wpłynęła
na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składnia Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
3. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Wykonawców.
5. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
7. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będą ceny jednostkowe netto z najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców
8. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne określono w pkt. 23.2 SIWZ.
10. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, wówczas Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
11.Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyny.
14. Zamawiający informuje o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę Spółki Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę Spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane.
15.W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
o uchyla się od zawarcia zamówienia Umowy,
o uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub/i negocjacjach handlowych.
Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, chyba że będą zachodzić przesłanki do unieważnienia postępowania.
16. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń. Komisja upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego tez poczynione uzgodnienia nie stanowią Umowy przedwstępnej.
17.Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. - PROC 10032/C obowiązująca od dnia 01.01.2018 r. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza,
że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia,
że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Oferty można składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju nr 2 w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-05-14 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia Zgodnie z pkt. 8.2. oraz 8.3. SIWZ
Termin wykonania zamówienia 1 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w niżej wymienionych terminach:
1.1. Wykonanie Etapu I - do 12 tygodni licząc od daty zawarcia Umowy,
1.2. Wykonanie Etapu II - do 12 tygodni licząc od terminu określonego w piśmie przekazanym do Wykonawcy. Zamawiający po zamontowaniu kompensatorów na obiekcie powiadomi pisemnie lub pocztą elektroniczną Wykonawcę o zakończeniu montażu i możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Etapu II Umowy. Zamawiający określi w piśmie, o którym mowa powyżej dokładny termin rozpoczęcia realizacji Etapu II, a Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia tego terminu (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego). Podany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji etapu II jest wiążący dla Wykonawcy nawet w przypadku braku pisemnego potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlega wykluczeniu,
1.2 spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, a szczególności, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizowali dostawę co najmniej 10 sztuk kompensatorów DN 800 i > dostosowanych do systemu elektronicznej kontroli kompensatorów, łącznie z systemem SEKK, odpowiadającym parametrom wyszczególnionym w Opisie przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca złoży Ofertę.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego
w pkt. 9.2 SIWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 10 SIWZ. Oświadczenie stanowi - Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2 Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizowano dostawę co najmniej 10 sztuk kompensatorów DN 800 i > dostosowanych do systemu elektronicznej kontroli kompensatorów, łącznie z systemem SEKK, odpowiadającym parametrom wyszczególnionym w Opisie przedmiotu zamówienia. W wykazie należy podać przedmiot i zakres zrealizowanych dostaw, daty wykonania, adresy Firmy u której Wykonawca wykonał dostawę, oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.
2.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Dostawa Kompensatorów z systemem SEKK dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bechatów:
Cena - 100,00%

Kontakt:
1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97 - 400 Bełchatów - Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5
Telefon 44/735-17-96 / 44/735-19-25
Faks 44/735-12-86
E-mail magdalena.sledziona@gkpge.pl / dorota.pietrasiak@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Magdalena Śledziona / Dorota Pietrasiak
Telefon kontaktowy 44/735-17-96 / 44/735-19-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.