Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przystosowanie układów pomocniczych generatora do wymagań obowiązujących przepisów z...

Przedmiot:

Przystosowanie układów pomocniczych generatora do wymagań obowiązujących przepisów z wykonaniem modernizacji tych układów

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon 44 735 35 03/ 44 737 76 04, Faks 44 735 12 86
mariola.goralska@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=18738&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl. 3 i 4 do wymagań obowiązujących przepisów - Dyrektyw ATEX z wykonaniem modernizacji tych układów
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przystosowania układów pomocniczych generatora bl. 3 i 4 do wymagań obowiązujących przepisów - Dyrektyw ATEX z wykonaniem modernizacji tych układów, zgodnie z ,,Opisem Przedmiotu Zamówienia" - Załącznik nr 1 do projektu Umowy
2. Przedmiot Umowy ma być wykonany w dwóch etapach:
a) Etap I: Opracowanie projektu wykonawczego wraz z zatwierdzeniem przez UDT (jeśli będzie to wymagane) oraz wykonanie modernizacji układów na bloku nr 3 i 4 na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego.
b) Etap II: Wykonanie dokumentacji odbiorowej obejmującej pełną dokumentację powykonawczą (m.in. DTR, protokoły z pomiarów prób, dokumentację jakościową).
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację będącą w jego posiadaniu, dotyczącą przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5, po uprzednim uzgodnieniu terminu z min. 2 dniowym wyprzedzeniem oraz po złożeniu przez Wykonawcę stosownego Oświadczenia w sprawie ochrony praw - związanych z przedmiotową dokumentacją. Oświadczenie (wzór) stanowi Zał. nr 1 do SIWZ. Dokumentacja, o której mowa wyżej zostanie udostępniona w trakcie wizji lokalnej o której mowa w pkt. 12 SIWZ, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami do kontaktu z Wykonawcami wskazanymi w pkt. 11 SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: GEK/PMR-ELB/03150/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ Strona internetowa www.pgegiek.pl - Zakładka PRZETARGI/ Podzakładka SWPP System PGE - ogłoszenia i specyfikacja zamówienia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych ceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości lub części bez podania przyczyn.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
7. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Oferty można składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju nr 2 w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-05-16 13:30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia W zależności od potrzeb, tj. na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa lub w siedzibie Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia Przedmiot Umowy będzie wykonywany w poniższych terminach:
a) Etap I: od 01.08.2018 r. do dnia 26.11.2018 r.
b) Etap II: rozpoczęcie po zakończeniu prac objętych Etapem I, zakończenie do dnia 04.12.2018 r.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 8 SIWZ.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
3. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

Uwagi:
Okres związania ofertą do dnia 2018-08-13
Kryteria oceny ofert Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl. 3 i 4 do wymagań obowiązujących przepisów - Dyrektyw ATEX z wykonaniem modernizacji tych układów:
Cena - 100,00%

Kontakt:
1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów -Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Telefon 44 735 35 03/ 44 737 76 04
Faks 44 735 12 86
E-mail mariola.goralska@gkpge.pl / katarzyna.pawlowska@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Mariola Góralska/Katarzyna Pawłowska
Telefon kontaktowy 44 735 35 03/ 44 737 76 04

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.