Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2018-05-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 47-87-001, fax: (32) 47-62-952
logistyka@mznjastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie - Zdrój - przegląd 51etni".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z późn. zmianami) z uwzględnieniem obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi integralną część do niniejszego zaproszenia (Załącznik 4). 2.2.1. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
2.3. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, która stanowi integralny Załącznik do niniejszego zaproszenia (Załącznik nr 2).
2.4. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
2.4.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) Minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w nieograniczonym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na realizację zadania - odpowiednio do rodzaju i kubatury obiektu - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów.
2) Minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w nieograniczonym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na realizację zadania - odpowiednio do rodzaju i kubatury obiektu - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów.
- do oferty należy dołączyć wykaz osób. który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia
2.4.2. Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia, o których mowa w pkt 1) i 2) wyżej posiadała ta sama osoba.

CPV: 71530000-2

Dokument nr: DL.4251.19.2018.MN

Składanie ofert:
Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na przegląd 5 letni budynku WM Wyspiańskiego 10-12-14 w Jastrzębiu-Zdroju" należy złożyć w Biurze Podawczym MZN (pokój nr 11) do dnia 11.05.2018 r. do godz. 15:00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres email:
logistyka@mznjastrzebie.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA
3.1. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2018 r.

Wymagania:
4. POSTAĆ OFERTY
4.2.1. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną uwzględnia się datę i godzinę wpłynięcia oferty na serwer Zamawiającego, a nie datę i godzinę wysłania wiadomości elektronicznej przez Wykonawcę. Pojemność maksymalna jednej wiadomości e-mailowej na skrzynce Zamawiającego wynosi 10 MB danych, stąd zaleca się podzielenie przez Wykonawcę oferty na większą ilość wiadomości.
4.3. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie.
4.4. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
4.5. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 4.1 wyżej - przed terminem składania ofert.
4.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.7. Ofertę należy sporządzić na/lub w oparciu o FORMULARZ OFERTY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4.8. DoolerlN powinm b\\\\ć załączone wsz\\\\stkie dokument) w\\\\magane przez Zamaw iajacego.
4.9. Wszystkie dokument) składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).
4.10. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.
4.11. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego czy Wykonawca bądź inny wystawca dokumentu chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.
4.12. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
4.13. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
4.14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ
a) Maksymalny koszt brutto wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi - zgodnie z FORMULARZEM OFERTY stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
b) termin wykonania,
c) nr rachunku bankowego,
d) nr NIP, REGON
e) adres e-mail,
0 dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu.
6. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
a) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr I do niniejszego zaproszenia.
b) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia, potwierdzony "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę),
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz numerami uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia. (Załącznik nr 3)
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
6.1. UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę ,,za zgodność z oryginałem". Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzjelenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do jego udzjelenia.
6.2. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty w przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów, nie spełnienia warunków postawionych przez Zamawiającego bądź nie podpisania oferty przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej MZN w miejscu j/n: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/ponizej-30-000-euro/biezace. a także przesłane do Wykonawcy w formie elektronicznej (na adres e-mail).

Kontakt:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM
7.1. Szczegółowych informacji udzielają:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Ewa Klikuszowian-Pluta - tel. (32) 47 63 633 / 47 525 97 wew. 33.
b) w zakresie procedury postępowania: p. Agnieszka Wojtal-Popko, p. Monika Nowacka- tel. 32 47 87 001.
7.2. Numer faksu Zamawiającego: 32 47 629 52.
7.3. Adres e-mail Zamawiającego: logistyka@mznjastrzebie.pl
7.4. Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku)
7.5. Wszelkie pytania i uwagi należy przekazywać w formie pisemnej (drogą pocztowa, faksem lub drogą elektroniczną) do dnia 10.05.2018 r. do godz. 12:00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.