Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONSERWACJA KAPLIC GROBOWYCH

Przedmiot:

KONSERWACJA KAPLIC GROBOWYCH

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
ul. Plac Kościelny 42371
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel. 0-75 7522160
jelenia.gora.zach@diecezja.legnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
JELENIA GÓRA, BAZYLIKA MNIEJSZA (XII w.): KONSERWACJA DWÓCH KAPLIC GROBOWYCH (1609 r. ) i (1710 r.)
1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na zatrzymaniu postępującego zniszczenia elementów dwóch kaplic grobowych, przywróceniu należytego stanu technicznego i estetycznego, zgodnego z pierwotnymi założeniami plastycznymi oraz na zatrzymaniu bezpowrotnej utraty cennych elementów ówczesnego kunsztu rzeźbiarskiego oraz wiedzy historycznej i obyczajowej o dawnych mieszkańcach Jeleniej Góry. Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2006 r. działań konserwatorskich konsekwentnie zmierzających do doprowadzenia świątyni, wyniesionej w 2011 r. do godności Bazyliki Mniejszej, do dawnej świetności i pozwalających na przetrwanie, w dobrym stanie technicznym cennego zabytku nieruchomego jak i ruchomego dla dalszych pokoleń. Syntetyczny opis zabytku (wg konserwatorskich kart katalogowych zabytku) Portal kaplicy grobowej styl: renesans 1609 r.; w formie biforium, zwieńczony podwójnym gzymsem, arkady wsparte na dwóch półkolumnach skrajnych i środkowej pełnej z dekoracją plecionki i ornamentu okuciowego na półkolumnach oraz ornamentu cekinowego na kolumnie u nasady której trzy mocno wypukłe głowy kobiece w chustach; w rogach nad arkadami uskrzydlone głowy aniołów, w centrum między arkadami przeszklony otwór ażurowy w formie serca; na archiwoltach napisy w języku greckim, łacińskimi niemieckim powielające dewizę, że "życie jest rozważaniem nad śmiercią", na chronogramach data powstania kaplicy; arkady przesłonięte kutymi kratami. Portal i plafon kaplicy grobowej Jana Pancka styl: barok1710 r. Kaplica między przęsłami prezbiterium otwarta ażurowaniem, architraw i dach wsparty na dwóch bocznych przyporach i dwóch kolumnach środkowych, krawędzie i pola architrawu profilowane gzymsowaniem. Na stropie wewnątrz kaplicy sztukaterski plafon z wyobrażeniem Chrystusa w Tłoczni Mistycznej, otoczonym zwojami liści akantu i pękami owoców. Na prawo pejzaż z jeleniem; na gzymsie zamykającym strop umieszczone putta trzymające kolejno: banderolkę, krzyż, kielich i koronę. Na centralnej ścianie kaplicy umieszczone epitafium proboszcza, po jego bokach 2płyty nagrobne: proboszczów F. Forche i A. Loew. Kraty z kaplicy grobowej styl: renesans, początek XVII w. Kraty w formie dwuskrzydłowych drzwi zwieńczonych łukowatą nastawą. Każde skrzydło kraty zamykającej lewą arkadę podzielone płaskownikiem na trzy pola: dwa zestawione poziomo kwadraty wypełnione przecinającymi się prętami tworzącymi rozetę stanowią cokół, nad nim kwadratowa część centralna, której pole wypełnione prętami tworzącymi w jednym skrzydle plecionkę otoczoną wicią z elementami roślinnymi wyciętymi z blachy, w drugim skrzydle rozetę otoczoną wicią z elementami roślinnymi wyciętymi z blachy; w nastawie -w centrum herb z wyciętych z blachy elementów; w otoku lew trzymający miecz, wsparty na tylnych łapach; po bokach herbu ornament arabeskowy z prętów i blachy. Każde skrzydło kraty zamykającej prawą arkadę podzielone na sześć równych kwadratów wypełnionych przecinającymi się prętami tworzącymi rozetę; w nastawie, w otoczeniu ornamentu arabeskowego z prętów i blachy gmerk blaszany. Zakres prac konserwatorskich obejmuje: 1.Płyty epitafijne: - impregnacja celem wzmocnienia struktury przed odczyszczeniem powierzchni; - usunięcie luźnego zabrudzenia i wtórnych nawarstwień malarskich; - usuniecie zacierek i uzupełnień cementowych; - odczyszczenie kamienia z zabrudzeń i sztucznej patyny; - odsolenie elementów kamiennych; - impregnacja strukturalna kamienia; - sklejenie żywicą popękanych fragmentami form rzeźbiarskich; - wykonanie zastrzyków iniekcyjnych w pęknięcia kamienia; - zastąpienie korodujących kotew nowymi kotwami; - wykonanie uzupełnień techniką narzutową; - hydrofobizacja kamienia; - scalenie kolorystyczne i uzupełnienie ubytków pierwotnej polichromii. 2.Kamienne elementy architektoniczne, posadzki, cokoły: - oczyszczenie powierzchni kamienia; - odsalanie miejscowe; - usunięcie wadliwych uzupełnień; - wgłębne wzmocnienie strukturalne elementów z piaskowca; - uzupełnienie formy rzeźbiarskiej; - scalenie kolorystyczne uzupełnień formy rzeźbiarskiej oraz powierzchni nieusuwalnych przebarwień kamienia; - impregnacja hydrofobizująca. 3.Dekoracja sztukatorska sklepienia kaplicy: - oczyszczenie powierzchni sklepienia; - podklejenie odspojonych fragmentów metodą iniekcji; - usunięcie wadliwych uzupełnień; - miejscowa impregnacja wzmacniająca stiuku; - uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej; - wykonanie warstwy malarskiej na podstawie oryginału. 4. Ściany kościoła: - oczyszczenie powierzchni ścian w obrębie kaplic; - skucie zdegradowanych tynków do wysokości ok.1,5m; - wykonanie izolacji pionowej poprzez iniekcję; - wykonanie tynków odsalających, - wykonanie uzupełnień lokalnych ubytków. Łączna powierzchnia poddana pracom konserwatorskim, w szczególności: 830 dm2 - rzeźby kamiennej; 610 dm2 - płaskorzeźby kamiennej; 740 dm2 - kamiennego detalu architektonicznego- skomplikowanego; 2 500dm2 - kamiennego detalu architektonicznego- prostego; 3 500dm2 - wątków kamiennych - okładziny proste; 4 300dm2 - wyprawy -zabytkowe tynki; 1 850dm2 - elementy metalowe; 4 500dm2 - blacha miedziana; 360dm2 - rzeźba drewniana polichromowana; 1 400dm2 - stiuk polichromowany. 2. Szczegółowy opis prac konserwatorskich określony jest w Programie prac konserwatorskich, stanowiącym Rozdział III. SIWZ i oznaczony jako plik [3] 3. Na wykonane prace konserwatorskie objęte przedmiotem zamówienia/ umowy wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości i wydłużonej rękojmi za wady fizyczne do 60 miesięcy

CPV: 92522100-7,92312230-2

Dokument nr: 553742-N-2018, ZP.01.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bazylika.jgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -wymagane jest od wykonawcy dysponowanie w okresie wykonywania zamówienia: co najmniej dwu osobowym zespołem osób posiadających przygotowanie zawodowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich przy konserwacji kamienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone miesiącach) przy konserwacji kamienia oraz ukończone studia i odbytą praktykę zgodnie z przepisami określonymi w art. 37a ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1446 ze zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też ,,innymi podmiotami" niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. ,,Stosowna sytuacja", wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i w art.24 ust.5 pkt.2) upzp. c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia ( > zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp. przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób stanowiących Zespół prac konserwatorskich przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostępniającego zasoby" celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego ,,Podmiotu udostępniającego"- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, w oryginale, podpisane przez "Podmiot udostępniający zasoby", dołączony do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Umowna cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.