Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Przedmiot:

Organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
Przemysłowa 7
62-510 Konin
powiat: Konin
791259078
sekretariat@przedszkole32konin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108949
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Małe kroki - duże sukcesy"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.Zamówienie realizowane jest przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie /dalej Zmawiający/ w ramach projektu:
,,Małe kroki - duże sukcesy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie: organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego
Zakres zamówienia: Dostawy
2. Zamówienie składa się z czterech części (1, 2, 3, 4) części:
I. Część pierwsza zamówienia: sprzęt TIK środki trwałe
II. Część druga zamówienia: Dostosowanie / modernizacja budynków i pomieszczeń
III. Część trzecia zamówienia: Pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny
IV. Część czwarta zamówienia: Meble i wyposażenie
Cel zamówienia
organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach realizacji projektu "Małe kroki - duże sukcesy" - zadanie 1
Przedmiot zamówienia
1. Część pierwsza zamówienia: SPRZĘT TIK ŚRODKI TRWAŁE :
DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU INTERAKTYWNEGO Z OPROGRAMOWANIEM (EKRAN Z LAPTOPEM) KOMPLET 1
DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH BIOFEEDBACK KOMPLET 1
2. Część druga zamówienia: DOSTOSOWANIE / MODERNIZACJA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ :
DOSTAWA I MONTAŻ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W SALACH ZAJĘCIOWYCH DLA DZIECI 3 I 4 LETNICH (W TYM ZERWANIE ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NOWĄ WYKŁADZINĘ) M2 150
DOSTAWA I WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W SALACH ZAJĘCIOWYCH DLA DZIECI 3 I 4 LETNICH Sztuka 15
MODERNIZACJA PIONU ŻYWIENIOWEGO - DOSTAWA I MONTAŻ PIECA KONWEKCYJNEGO
Sztuka 1
MODERNIZACJA PIONU ŻYWIENIOWEGO DOSTAWA I MONTAŻ PŁTEK PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH W KUCHNI M2 145
DOSTAWA I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W GABINETACH TERAPEUTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI 3 I 4 LETNIMI Sztuka 2
MODERNIZACJA PIONU ŻYWIENIOWEGO DOSTAWA I MONTAŻ KUCHENKI Sztuka 1
MODERNIZACJA PIONU ŻYWIENIOWEGO DOSTAWA GARNKÓW komplet 2
3. Część trzecia zamówienia: POMOCE DYDAKTYCZNE, ZABAWKI, SPRZĘT SPECJALISTYCZNY
DOSTAWA POMOCY DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ PODUCHY SENSORYCZNE Sztuka 3
DOSTAWA ZESTAWU POMOCY DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (POJAZDY, KŁADKI, NAKŁADKI, MATY DO ĆWICZEŃ SPECJALISTYCZNYCH) Komplet 1
DOSTAWA KLOCKÓW DO ĆWICZEŃ DUŻEJ MOTORYKI W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Komplet 1
DOSTAWA ZESTAWU POMOCY DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (MINI KARUZELA, HAMAKI, BUJAKI) Komplet 1
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH (KSIĄŻKI, GRY EDUKACYJNE, SŁUCHOWISKA Z BAJKAMI ITP.) Komplet 1
DOSTAWA ZABAWEK (LALKI, SAMOCHODY, KLOCKI, PIŁKI ITP.) Komplet 2
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ZUŻYWALNYCH Komplet 38
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Komplet 2
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ĆWICZEN LOGOPEDYCZNYCH (KARTY PLANSZOWE, GRY LOGOPEDYCZNE ITP.) Komplet 2
4. Czwarta część zamówienia: MEBLE I WYPOSAŻENIE :
DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU MEBLI PRZEDSZKOLNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DLA 35 DZIECI
Zestaw 2
DOSTAWA I MONTAŻ STOŁÓW I KRZESEL DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DLA 35 DZIECI Komplet 10

CPV: 39161000-8

Dokument nr: 1108949, 1/05/105/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) Opakowanie musi zostać opatrzone:
- adresem Zamawiającego: Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
Ul. Przemysłowa 7
62-510 Konin
- Napisem: Oferta na zamówienie
,,Małe kroki - duże sukcesy"
NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2018 R.
GODZ. 10.00
- adresem Oferenta :
imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu
lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Oferenta może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
Ul. Przemysłowa 7
62- 510Konin
w gabinecie Dyrektora Przedszkola
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2018r. o godz. 09.00
. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o tym Oferenta oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: KONIN
Harmonogram realizacji zamówienia
do dnia 29 maja 2018 r. wykonanie dostaw

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit.a) niniejszej siwz (załącznik nr 2 do siwz)
Wiedza i doświadczenie
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz (załącznik nr 2 do swiz) - dla wszystkich Wykonawców składających ofertę
Oraz
1) w przypadku Wykonawców przystępujących do IV części zamówienia: Meble i wyposażenie Oferent składający ofertę musi wykazać się minimum dwiema zrealizowanymi dostawami, na kwotę minimum 15 tys. złotych netto każda, wyposażenia meblowego do oddziałów przedszkolnych w ciągu ostatnich 3 lat.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie przedłożonych faktur / rachunków za zrealizowane dostawy;
2) w przypadku Oferentów przystępujących do III części zamówienia pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny Oferent składający ofertę musi wykazać się minimum dwiema zrealizowanymi dostawami pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych, na kwotę 20 tys. złotych netto każda, w przeciągu ostatnich 3 lat.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie przedłożonych faktur / rachunków za zrealizowane dostawy.
3) w przypadku Oferentów przystępujących do I części zamówienia sprzęt TIK środki trwałe Oferent składający ofertę musi wykazać się minimum dwiema zrealizowanymi dostawami na kwotę minimum 30 tys. złotych netto dla każdej części zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie przedłożonych faktur / rachunków za zrealizowane dostawy. )
5) w przypadku Oferentów przystępujących do II części zamówienia dostosowanie / modernizacja budynków / pomieszczeń Oferent składający ofertę musi wykazać się minimum dwiema zrealizowanymi dostawami na kwotę minimum 20 tys. złotych netto, w ciągu ostatnich 3 lat.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie przedłożonych faktur / rachunków za zrealizowane dostawy.
Potencjał techniczny
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz (załącznik nr 2 do swiz) - dla wszystkich Oferentów składających ofertę
Oraz
1) w przypadku Oferentów przystępujących do IV części zamówienia meble i wyposażenie, I części zamówienia sprzęt TIK środki trwałe, III części zamówienia pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny Oferent składający ofertę musi wykazać się dysponowaniem minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie , którego dotyczy składana oferta oraz minimum 2 osobami zdolnymi do rozładunku wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz ich montażu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczeń o spełnianiu wskazanych warunków udziału w postępowaniu sporządzonego na druku Oferenta.
2) W przypadku Oferentów przystępujących do II części zamówienia: dostosowanie / modernizacja budynków / pomieszczeń Oferent składający ofertę
musi wykazać się minimum 2 osobami zdolnymi wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : na podstawie oświadczenia o spełnianiu wskazanych warunków udziału w postępowaniu sporządzonego na druku Oferenta.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz (załącznik nr 2 do swiz) - dla wszystkich Oferentów składających ofertę
Oraz
1) w przypadku Oferentów przystępujących do IV części zamówienia meble i wyposażenie, I części zamówienia sprzęt TIK środki trwałe, III części zamówienia pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny Oferent składający ofertę musi wykazać się dysponowaniem minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie , którego dotyczy składana oferta oraz minimum 2 osobami zdolnymi do rozładunku wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz ich montażu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczeń o spełnianiu wskazanych warunków udziału w postępowaniu sporządzonego na druku Oferenta.
2) W przypadku Oferentów przystępujących do II części zamówienia: dostosowanie / modernizacja budynków / pomieszczeń Oferent składający ofertę
musi wykazać się minimum 2 osobami zdolnymi wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : na podstawie oświadczenia o spełnianiu wskazanych warunków udziału w postępowaniu sporządzonego na druku Oferenta.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz (załącznik nr 2 do swiz)
Dodatkowe warunki
n. dot.
Warunki zmiany umowy
1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach i tylko w formie pisemnej po sporządzeniu aneksu do umowy:
a) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na Wykonawcę za zgodą Zamawiający;
b) zmiany wpływające na treść umowy wynikające ze zmienionych w trakcie trwania umowy przepisów ustaw, rozporządzeń lub wytycznych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 do siwz i pozostałe dokumenty wskazane w siwz
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Oferentowi, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości przedmiotowego zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego zamawiający zaprosi Oferenta do negocjacji i po negocjacjach na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zaproponuje zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty na daną część zamówienia
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium - waga
cena - 60%
termin realizacji zamówienia - 40%
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: cena
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cmin
Pc = ------- × 60
Cb
gdzie:
Pc = punktacja badanej oferty za kryterium ,,cena";
Cmin = Cena oferty najtańszej;
Cb = Cena oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia liczony w dniach
Punkty za kryterium ,,termin realizacji zamówienia liczony w dniach " zostaną obliczone według wzoru:
Tmin
Pt = ------- × 40
Tb
gdzie:
Pt = punktacja badanej oferty za kryterium ,,termin realizacji zamówienia liczony w dniach ";
Tmin = Termin najkrótszy wg ofert
Tb = Termin oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi , który uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykluczenia
art. 24 ust. 1 Pzp
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO KONIN
Adres
pl. Wolności 1
62-500 Konin
wielkopolskie , Konin
Numer telefonu
63 242 43 55
Fax
63 242 43 55
NIP
6652899834
Tytuł projektu
Małe kroki - duże sukcesy
Numer projektu
RPWP.08.01.01-30-0105/17-00
Załączniki

siwz
zal 1 do siwz
zal 2 do siwz
zal 3 do siwz
zal 5 do siwz
zal 4 do siwz

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Kasprzak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
791259078

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.