Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
352z dziś
4169z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH KOMINIARSKICH I ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKTACH

Przedmiot:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH KOMINIARSKICH I ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKTACH

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. ks. Skorupki 21
90-532 Łódź
powiat: Łódź
+48 (42) 636 85 17, +48 (42) 636 79 80, tel. 42 272 14 16
sekretariat@mosir.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH. KOMINIARSKICH I ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: 185/18/20

Otwarcie ofert: 5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.05.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (020), Łódź ul. ks. Skorupki 21, parter.
6) Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
3) Korespondencję do Zamawiającego należy kierować w jednej z form:
a) pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 lub
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.lodz.pl,
powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH
I ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR.

Składanie ofert:
2) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 203, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia: 10.05.2018 r. do godziny: 11:30

Miejsce i termin realizacji:
1) Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 maja 2018 r.

Wymagania:
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1) Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.
3) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
10) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I ELEKTRYCZNYCH NA OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR.
nr sprawy 185/18/20
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 10.05.2018 r. godz. 12.00
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
o złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert
o złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 8, ppkt 2
o złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 8, ppkt 1 uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy
4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
7) Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Uwagi:
UWAGA: Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się w sprawach dotyczących zapisów w SWZ jest:
Konrad Chwałowski - Dział Techniczno-Inwestycyjny (nr tel. 42 272 14 16)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.