Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Goleniów
ul. Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
tel. 914 698 200, faks 914 698 298
zamowienia.publiczne@goleniow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Goleniów
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji z podziałem na: 3.2.1. ,, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu oraz chodnika wzdłuż ul. Łąkowej i Jarzębinowej w miejscowości Załom" o przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów chodników i zjazdów do posesji na ul. Łąkowej i Jarzębinowej w Załomiu. o dokumentacja projektowa stałej i tymczasowej organizacji ruchu. o przygotować koncepcję i uzgodnić z zamawiającym w ciągu 30 dni od podpisania umowy. o uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji w tym ZRiD, podzielić zadanie na części dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. o Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. o przygotowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej, STWiOR z podziałem na ulice i etapy. 3.2.1.1 Wykonawca musi opracować dokumentację projektową z rozbiciem na poszczególne branże i dostarczyć w opisanych segregatorach w następujących ilościach: a) dokumentacja projektowa budowy/ remontu chodników wraz z zielenią- 6 egz., b) dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu - 6 egz., c) dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz., d) przedmiary robót - 2 egz., e) kosztorysy inwestorskie- 2 egz. f) instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz., g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - 6 egz. h) Wersja CD ww. opracowanie- 2 egz. 3.2.2. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie": o przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i zjazdów do posesji oraz remont cząstkowy istniejących chodników na ul. Mikołajczyka w Goleniowie. o dokumentacja projektowa stałej i tymczasowej organizacji ruchu . o uzyskanie niezbędnych uzgodnień , opinii, decyzji. o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew , które wchodzą w skrajnie drogową. o wykonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę. o przygotowanie przedmiarów , kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej STWiOR. 3.2.2.1. Wykonawca musi opracować dokumentację projektową z rozbiciem na poszczególne branże i dostarczyć w opisanych segregatorach w następujących ilościach: a) dokumentacja projektowa budowy/ remontu chodników wraz z zielenią- 6 egz., b) dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu - 6 egz., c) dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz., d) przedmiary robót - 2 egz., e) kosztorysy inwestorskie- 2 egz. f) instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz., g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - 6 egz. h) Wersja CD ww. opracowanie- 2 egz. 3.2.3 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni ul. Kordeckiego, Jana Pawła II, Pomorska w Goleniowie": o Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Kordeckiego, Jana Pawła II, Pomorska w Goleniowie z podziałem na etapy. o Dokumentacja projektowa stałej i tymczasowej organizacji ruchu . o Uzyskanie niezbędnych uzgodnień , opinii, decyzji. o Uzgodnić wymianę włazów, zasuw z GWiK Sp. z o.o. o Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. o Przygotowanie przedmiarów , kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej STWiOR z podziałem na etapy. 3.2.3.1. Wykonawca musi opracować dokumentację projektową z rozbiciem na poszczególne branże i dostarczyć w opisanych segregatorach w następujących ilościach: a) dokumentacja projektowa budowy/ remontu chodników wraz z zielenią- 6 egz., b) dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu - 6 egz., c) dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz., d) przedmiary robót - 2 egz., e) kosztorysy inwestorskie- 2 egz. f) instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz., g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż - 6 egz. h) Wersja CD ww. opracowanie- 2 egz

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 553769-N-2018, WGG.271.4.53.2018.JG

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.goleniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemne. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej:
Adres:
Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów pok.212

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: 1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.). 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) jedną osobą posiadającą: - uprawnienia do projektowania dróg w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, - doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy drogi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.2 Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946). 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 5.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.8 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.) Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje: jedną osobą posiadającą: - uprawnienia do projektowania dróg w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy drogi. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7a do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) zestawienie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.1. do SIWZ. Niedołączenie do oferty zał. nr 1.1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, c) zestawienie zadań punktowanych w kryterium p.n.: ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w opracowaniu dokumentacji projektowej" zgodnie z załącznikiem nr 1.2. do SIWZ - Niedołączenie do oferty zał. nr 1.2. oznaczać będzie, iż Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium. d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; f) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. h) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy. UWAGA! Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2 ) dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie przygotowanym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.