Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Przedmiot:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KREMPNA
KREMPNA 85
38-232 KREMPNA
powiat: jasielski
tel. 134414045, faks 134414045
Województwo: podkarpackie
Miasto: KREMPNA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfika głównych wymagań: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych:
- Remont drogi rolniczej w m. Myscowa nr ewid. działki 811/2
- Remont drogi rolniczej w m. Świątkowa Wielka nr ewid. działki 293/13
* Remont drogi rolniczej w m. Świątkowa Wielka nr ewid. działki 24/1; 21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, stanowiące załączniki do
niniejszego zapytania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia
Część I - Remont drogi rolniczej w m. Myscowa nr ewid. działki 811/2
Część II - Remont drogi rolniczej w m. Świątkowa Wielka nr ewid. działki 293/13
Część III - Remont drogi rolniczej w m. Świątkowa Wielka nr ewid. działki 24/1; 21

CPV: 45233142-6

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy 38-232 Krempna 85 - pokój numer 1 dnia
10.05.2018 r,, godz. 10;15.

Specyfikacja:
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od pn-pt w godz. od 7.30-14.30.

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
Krempna, 38-232 Krempna 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Remont dróg
dojazdowych do gruntów rolnych" nie otwierać przed 10.05.2018 r. w terminie do dnia
10.05.2018 r., do godz.10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 15.06.2018 r.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2) Kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiarów robót (Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch, miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
-CENA 100%
Ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru: najniższa
cena oferty/cena oferty ocenianej x 100 pkt.
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego
zrealizowania wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów,
które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat
i podatków w tym podatek VAT. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za
wykonanie zadania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie danej
części zamówienia za najniższą cenę, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem
wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.
632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Oferta musi zawierać ostateczną,
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz
wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót ma
charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Wykonawca
w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy
wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi - 36 miesięcy.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnej złożonej oferty, powtórzenia
zapytania lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani/ Pan Małgorzata Lech.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.