Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudnik
Rudnik 71
22-330 Rudnik
powiat: krasnostawski
tel/fax (84) 6841123
urzad@rudnik.gmina.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Rudnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik"
obejmującego roboty branży ogólno - budowlanej, zgodnie z projektem budowlano -wykonawczym i przedmiarem stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego..
11.1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego usługi, polegającej na prowadzeniu w jego imieniu pełnego nadzoru inwestorskiego w następującym zakresie:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami branżowymi, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zmianami.);
b) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z projektem budowlano -wykonawczym, SIWZ, STWIOR, przedmiarem robót oraz zasadami BHP - odbiory robót budowlanych;
c) wizytowania placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub inwestora i sygnalizowania terminów wizyt przez ich ustne zgłaszanie wyznaczonej osobie w siedzibie Zamawiającego;
d) odbioru robót budowlanych (ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiory końcowe);
e) wykonywania czynności przewidzianych w Prawie budowlanym dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru budowlanego;
f) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej budowy;
g) weryfikacji materiałów budowlanych użytych na etapie budowy oraz kontroli nad technologią i jakością materiałów.
Inspektor Nadzoru branży ogólo-budowlanej powinien posiadać doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych min. 650 000,00 zł brutto.
11.2. Wynagrodzenie Wykonawcy:
Ze względu, iż zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rudnik" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 - 2020. zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej
11.2.1. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Dokument nr: MG.271.4.2018

Specyfikacja:
Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego WZORZE UMOWY -załącznik nr 3.

Składanie ofert:
Ofertę złożyć należy do dnia 14.05.2018 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2018 r.

Wymagania:
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60%. Maksymalna ilość punktów dla kryterium : 60 pkt.
Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie, w kwotach netto i brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) i obejmować wszystkie koszty Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające
na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
2. Tygodniowa częstotliwość wizyt na placu budowy 40% Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby przedstawiciel Inspektora Nadzoru w specjalności branży drogowej wizytował plac budowy minimum 2 razy w tygodniu. Punktowane będzie częstsze wizytowanie placu budowy - do maksymalnie 5 razy w tygodniu. W przypadku gdy Wykonawca poda większą niż 5 częstotliwość wizyt na placu budowy, Zamawiający przyjmie do oceny 5 - krotne wizytowanie placu budowy. Ocena nastąpi wg następującej skali:
2 wizyty w tygodniu - 0 pkt,
3 wizyty w tygodniu - 13 pkt,
4 wizyty w tygodniu - 26 pkt,
5 wizyt w tygodniu - 40 pkt.
V. Sposób obliczania punktacji przy ocenie ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem:
P = [(Cmin/Cbad) x 60] + D
gdzie:
P - łączna liczba przyznanych punktów we wszystkich kryteriach
Cmin - najniższa cena oferty ze wszystkich złożonych, niepodlegających odrzuceniu, ofert Cbad - cena oferty badanej
D - liczba punktów przyznana w kryterium Tygodniowa częstotliwość wizyt na placu budowy
VI. Warunki wykluczenia:
Zamówienie, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego, udzielane przez Gminę Rudnik nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Gminą Rudnik lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Rudnik lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Rudnik czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z Wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VII. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) Została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami , o których mowa w pkt VI, lub
3) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w pkt VI, jeżeli ta osoba nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Termin związania ofertą: 30 dni
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA". Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Odpowiedź na ZAPYTANIE OFERTOWE nr MG.271.4.2018". Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w pok. 3 (sekretariat), pocztą, faksem (fax 84 6841123) lub mailem na adres urzad@rudnik.gmina.pl. Składając ofertę faksem lub mailem proszę także przesłać pocztą oryginalny druk ,,FORMULARZA OFERTOWEGO".

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.