Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem oraz usługa...

Przedmiot:

Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem oraz usługa utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kole
ul. Włocławska 4
62-600 Koło
powiat: kolski
tel. 63 272 15 01, faks 63 272 08 52
admin@kolo.sr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem oraz usługa utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem oraz usługa utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych wokół budynku Sądu Rejonowego w Kole przy ul. Włocławskiej 4. Usługi te obejmują przede wszystkim: opróżnianie koszy przed budynkiem Sądu, utrzymanie czystości i porządku chodnika i schodów przed budynkiem Sądu (omiatanie, oczyszczanie itp.), utrzymanie czystości i porządku parkingu wraz z drogą wjazdową (omiatanie, oczyszczanie itp.), oczyszczanie nawierzchni brukowej chodnika przed budynkiem Sądu przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (typu Karcher) oraz właściwie dobranych środków czyszczących, które usuwają brud, olej, tłuszcz oraz inne zanieczyszczenia, -oczyszczanie nawierzchni brukowej parkingu wraz z drogą wjazdową przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (typu Karcher) oraz właściwie dobranych środków czyszczących, które usuwają brud, olej, tłuszcz oraz inne zanieczyszczenia, oczyszczanie schodów z płyt kamiennych z granitu przed budynkiem Sądu z wykorzystaniem środków do pielęgnacji kamienia, usuwanie mchu i pleśni z ceglanych murków, czyszczenie osadników znajdujących się pod rynnami, z zalegających liści i innych zanieczyszczeń, konserwacja siedzisk z drewna sosnowego 2 ławek, konserwacja elementów ze stali nierdzewnej, czyszczenie daszków nad drzwiami wejściowymi, omiatanie wejść do budynku, konserwacja platformy pionowej dla niepełnosprawnych, odśnieżanie terenu wokół budynku, systematyczne likwidowanie oblodzonej nawierzchni ciągów komunikacyjnych,monitorowanie powstawania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz ich natychmiastowe usuwanie, pryzmowanie śniegu do momentu wywozu z posesji, oczyszczanie terenów zielonych, koszenie trawy, wywóz skoszonej trawy, dosiewanie trawy, uzupełnianie ubytków ziemi, grabienie liści i ich wywóz (wg potrzeb), formowanie drzew, krzewów, pielenie, pielęgnacja drzew (wycinka suchych, chorych oraz połamanych wiatrami konarów, przycięcie gałęzi), podlewanie, nawożenie ziemi. Usługa odśnieżania będzie wykonywana w miarę potrzeb, przy czym teren musi być odśnieżony do godz. 07.00, a w przypadku ciągłych opadów śniegu - odśnieżanie musi odbywać się na bieżąco

CPV: 90610000-6,90620000-9,77300000-3,77310000-6,77314100-5,45452000-0,45453100-8

Dokument nr: 553828-N-2018, OA-3541-1/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kolo.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 oraz z 2015 r., ), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sąd Rejonowy w Kole, ul. Włocławska 4, 62-600 Koło, Oddział Administracyjny - pokój nr 4

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 17 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
17 2018-08-01 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca dołączy polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył wykaz wykonanych lub wykonywanych usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz usług utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami do wykonania zadania za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje co najmniej 1 pracownikiem do wykonania usług opisanych w przedmiocie zamówienia oraz dysponuje sprzętem do wykonania usług utrzymania terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: -wykaz wykonanych lub wykonywanych usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego wraz z odśnieżaniem oraz usług utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie, przy czym: -poświadczenie dotyczące usług nadal wykonywanych, usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (dowodu należytego wykonania usługi), wówczas dopuszcza się oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu tej usługi, - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, - w przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego, łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - oryginał lub kopia dokumentu/ów poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej 1 pracownikiem do wykonania usług opisanych w przedmiocie zamówienia oraz dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania tych usług, Osoby, które wykonywać będą usługi opisane w przedmiocie zamówienia winny spełniać wymóg uzyskania z Krajowego Rejestru Karnego pt. "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" - zaświadczenia należy przedstawić do wglądu Zamawiającemu w ciągu najpóźniej 30 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca złoży oświadczenie o dostarczeniu powyższych zaświadczeń na formularzu oferty (zał. 1 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W/w pełnomocnik musi mieć upoważnienie do wykonywania wskazanych powyżej czynności.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
czas reakcji na wykonanie usługi interwencyjnej 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.