Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Przedmiot:

Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
powiat: wejherowski
tel. 586 719 410, faks 586 796 517
zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Rumia
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi w 2018 r
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi w 2018 roku. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ, zwanym dalej "OPZ". 3. Zamawiający zastrzega, iż dane dotyczące ilości robót wskazane w Tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilość wskazanych prac określonych w ww. tabeli może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie odrębnych pisemnych zleceń. Zakres i sposób wykonania prac w ramach danego zlecenia będą uzgadnianie z Zamawiającym. 5. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym prze pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w zakresie realizacji zamówienia: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby; 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3 lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnieni na umowę o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu; 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: brygadziści, operatorzy urządzeń mechanicznych, pracownicy fizyczni wykonujący prace w ramach zamówienia.. 6. Oferowane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz zostać wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace wykonane w ramach danego zlecenia dotyczące poz. 14 - 20 określonych w OPZ na okres minimum 12 miesięcy. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia. 14. Równoważność: 1) W przypadku, gdy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopisuje wyrazy ,,lub równoważny", w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w OPZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) Oferowane usługi powinny posiadać parametry nie gorsze niż opisane w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3) Wykonawca winien dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, zaproponowanych materiałów równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów opisanych w OPZ. 4) Opis zaproponowanych materiałów równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 5) Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu materiałów równoważnych będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały opisane w OPZ. 6) Poprzez: - właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że zaoferowane materiałów będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, zgodnie z OPZ. - właściwości jakościowe należy rozumieć zgodnie z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów właściwości takie jak np.: funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne, cechy mechaniczne, cechy chemiczne itp.. 15. Podwykonawstwo. 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany na piśmie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy, wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzone Podwykonawcy do realizacji. Postanowienie pkt 4 stosuje się odpowiednio. 2) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy i zawierać będą co najmniej: a) nie dłuższy niż 25-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy części umowy, b) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy), c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 3) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej mowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł, 4) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego. 5) Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki: a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy pkt 2, b) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dla Podwykonawcy

CPV: 77314000-4,90722200-6,90641000-2,45232452-5,90513600-2

Dokument nr: 553939-N-2018, ZP.271.17.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rumia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
pok. 204 - Sekretariat Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-17

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne o długości co najmniej 10 km wraz z utrzymaniem budowli melioracyjnych na terenie miast lub/i wsi przez okres co najmniej 6 miesięcy na kwotę minimum 250.000,00 zł brutto w każdym zamówieniu; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - minimum jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami i wpisaną na listę członków właściwej izby zgodnie z art. 12, z zastrzeżeniem art. 12a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.), do obsadzenia stanowiska kierownika budowy dla obiektów melioracji wodnych, która powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, - minimum 2 brygadzistów z doświadczeniem w robotach melioracyjnych i hydrotechnicznych z min.5 letnim stażem; c) dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi tj. co najmniej: - jedną koparką gąsienicową z osprzętem melioracyjnym, - jedną koparko-odmularką kołową, - jednym samochodem samowyładowczym o ładowności 12-15 t, - jednym ciągnikiem lub innym pojazdem z przyczepą, - dwiema kosami spalinowymi, - jedną kosiarką bijakową, - jedną rotacyjną kosiarką - jedną koparką gąsienicową z mechaniczną łyżką koszącą do hakowania dna rowów i kanałów (o szerokości roboczej łyżki 2-3 m).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 8 do SIWZ); - Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, w a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. - W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te usługi zostały wykonane należycie. - W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ), c) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem. Należy wypełnić (załącznik Nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ według wzorów stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 6) dowód wniesienia wadium. 9. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zlecenia cząstkowego 20,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.