Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4141z ostatnich 7 dni
14736z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznych Przebudowa drogi

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznych Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
powiat: jaworski
tel. 76 887 43 23, fax: 76 887 43 25
urzad@wadrozewielkie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wądroże Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących niżej wymienionych zadań:
a) Przebudowa drogi gminnej 107389D, obręb Pawłowice w km 0 + 000 -0 + 917, intensywne opady atmosferyczne (deszcz, gradobicie) 2017 rok;
b) Przebudowa drogi wewnętrznej 000005D dz. 174/2 w km 0 + 000 - 0 + 335, obręb Pawłowice, intensywne opady atmosferyczne (deszcz , gradobicie) 2017 rok;
c) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 438 w km 0 + 000 - 0 + 370, obręb Wądroże Wielkie, intensywne opady deszczu, sierpień 2017 rok;
d) Przebudowa drogi wewnętrznej 0000ID dz.100, obręb Budziszów Mały w km 0 + 000 - 0 + 458, (intensywne opady atmosferyczne ( deszcz , gradobicie) 2017 rok;
e) Przebudowa drogi gminnej 107372D, w km 0 + 000 - 0 + 800, obręb Skała intensywne opady atmosferyczne ( deszcz , gradobicie) 2017 rok ;
f) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 167, w km 0 + 000 - 0 + 250 mb, obręb Skała;
g) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.213/2, w km 0 + 000 - 0 + 300, obręb Wądroże Małe;
h) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 55/2 w km 0 + 000 - 0 + 330, obręb Budziszów Wielki;
i) Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbiak,
j) Przebudowa szlaków pieszo jednych na cmentarzu komunalnym w Wądrożu Wielkim - 750
mb w podziale na 3 etapy; k) Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciągu drogi powiatowej nr 2177D w
miejscowości Kępy wraz z spowalniaczami ruchu na wlocie i wylocie z miejscowości; 1) Budowa chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji burzowej ( przykrycie rowu) na odcinku
400 mb w ciągu drogi powiatowej nr 2185D w miejscowości Wądroże Małe.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia.
2) Ogólne założenia techniczne przebudowy ww. dróg wskazanych w:
- pkt 1, lit.a-h: szerokość jezdni 3,50-4,5 m (3,5 m - jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na szerszą jezdnię z uwzględnieniem mijanek), nawierzchnia asfaltowa ogółem gr. min. 12 cm ( w tym 7 cm warstwa wiążąca, 5 cm warstwa ścieralna); korytowanie ok. 0,5 m i podbudowa z
kruszywa (warstwa osaczająca, warstwa dolna z mieszanki kamiennej 63 mm; warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm) pobocza szer. 0,75 m po obu stronach na całej długości drogi, utwardzone klińcem kamiennym, wjazdy na nieruchomości zabudowane, w trakcie budowy oraz należące do Gminy, odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki poprzeczne w pas zieleni lub do otwartego rowu lub korytek betonowych wraz z budową/przebudową przepustów pod zjazdami w miejscach, gdzie będzie to niezbędne (wg uzgodnienia z Zamawiającym), oznakowanie pionowe, wjazdy, włączenia do dróg powiatowych.
- pkt 1, lit. h, parametry drogi zgodnie z wytycznymi rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. (przewidzieć m.in pobocza, chodnik, odwodnienie oznakowanie poziome i pionowe ).
- pkt.l lit j - szerokość jezdni 2,5 m nawierzchnia kostka brukowa gr. 8 cm, (zgodnie z warunkami uzyskanymi od Konserwatora Zabytków) korytowanie ok. 0,5 m i podbudowa z kruszywa (warstwa osaczająca, warstwa dolna z mieszanki kamiennej 63 mm; warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm), odwodnienie nawierzchni poprzez spadki podłużne i poprzeczne w miejscach, gdzie będzie to niezbędne (wg uzgodnienia z Zamawiającym), oznakowanie pionowe, wjazdy, włączenia do drogi powiatowej. Aleje boczne szer. ok. 1,25 m.
Łączna długość szlaków pieszo jezdnych i alei bocznych - ok. 750 mb
W zadaniu przewidzieć dodatkowo miejscowe poszerzenia szlaku jezdnego, wycinka i pielęgnacja drzew, karczowanie pni, ławki parkowe 8 szt. Dodatkowo - oświetlenie (np. latarnie typ parkowy z uwzględnieniem opinii służb Konserwatora Zabytków) - ok. 9 punktów. Lampy oświetleniowe zasilane OZE.
- pkt.l lit i Stan istniejący ;
Most do przebudowy/budowy/ odbudowy - długość 8 m , szer. 6 m Światło pod mostem ? wys. 2,2 m szer. 4,5 m Szerokość drogi 8m - szerokość jezdni 7 m
Obecnie nawierzchnia mostu wykonana jest z płyt betonowych gr. 0,4 m wspartych na trawersach stalowych.
Zakres opracowania obejmować będzie odcinek drogi do przebudowy o długości ok. 40 mb. (w tym obiekt mostowy). Most zostanie przebudowany ze względu na jego zły stan techniczny. Elementy drogi i otoczenia w obrębie obiektu zostaną odtworzone. W wyniku przebudowy/budowy/odbudowy zostanie podniesiona nośność mostu. Wykonawca w zakresie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbiak zobowiązany będzie do przedstawienia wariantów koncepcji (co najmniej dwóch rozwiązań projektowych wraz z kalkulacją przewidywanych kosztów. Zamawiający w terminie do 10 dni od przedłożenia koncepcji zgłosi uwagi/wnioski dokonując jednocześnie wyboru odpowiedniego wariantu. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien ponadto dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: uprawnienia do projektowania: - uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- pkt.l lit. k wykonać chodnik na odcinku 0,9 km w ciągu dogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Kępy wraz z spowalniaczami ruchu na wlocie i wylocie z ww. miejscowości;
- pkt.l lit. 1 wykonać chodnik wraz z wykonaniem kanalizacji burzowej (przykrycie rowu) na odcinku 400 mb w ciągu drogi powiatowej nr 2185D w miejscowości Wądroże Małe;
Szczegóły projektów ich wstępną koncepcje należy każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. Wstępna koncepcja (PZT) winna zostać przedstawiona Zamawiającemu w terminie - 5 dni roboczych od zawarcia umowy dla zadania a, b,
10 dni roboczych dla zadań c-j, 15 dni roboczych od zawarcia umowy dla zadania i oraz k i 1.
3) Dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia dla każdego z zadań, winna umożliwiać realizację ww. zadań w całości i składać się z:
a) Projektu wykonawczego - 4 egz. (wykonanego proporcjonalnie do stopnia skomplikowania robót)
b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 1 egz.
c) Przedmiaru robót - 2 egz.
d) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.
e) Wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji w formacie PDF, a w przypadku przedmiaru robót również w formacie edytowalnym ATH na nośniku CD lub w innej uzgodnionej formie(np. drogą elektroniczną).
f) Zatwierdzony projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu.
g) Badania nośności gruntu
h) Wszelkie decyzje, uzgodnienia opinie do zamierzeń budowlanych.
i) Decyzje pozwolenia bądź brak sprzeciwu do robót budowlanych przewidzianych projektami.
4) Proces projektowy każdego z ww. zadań winien obejmować konsultacje z Zamawiającym, co do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych. Wykonawca winien we własnym zakresie pozyskać podkłady mapowe do sporządzenia projektu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia lub zgłoszenia na budowę.
5) W trakcie realizacji robót Wykonawca-projektant zobligowany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego. W tym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba zobligowany jest do modyfikacji projektu, nanoszenia i zatwierdzania zmian projektowych, (przybliżony czas realizacji każdego z zadań - nie więcej niż 2 miesiące).
6) Wykonawca zobligowany będzie do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 7 dni od otrzymania informacji elektronicznie od Zamawiającego.
1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zmianami), ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami, które znajdują zastosowanie, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Projekt należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej . Projekt budowlany powinien zawierać kompletność wymaganych opinii , uzgodnień , pozwoleń i sprawdzeń do uzyskania wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do :
Projektowane odcinki dróg powinny zmieścić się w istniejących granicach pasa drogowego , wyjście poza pas drogowy należy uzgodnić z Zamawiającym,
w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi należy wykonać projekty usunięcia tych kolizji,
pozyskania na własny koszt map niezbędnych do wykonania projektów ,
wykonania pomiarów , badań i obliczeń technicznych niezbędnych do sporządzenia projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
opracowania na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie wymienione, a wymagane przez jednostki opiniujące i uzgadniające.
W rozwiązaniach technologiczno-konstrukcyjnych należy przewidzieć technologię z zastosowaniem materiałów ogólnie dostępnych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570)
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne
Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót , rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję .
Kluczowe osoby biorące udział w opracowaniu projektu powinny być uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania .
Projektant zobowiązany jest do spełnienia wymagań i warunków określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane .

Dokument nr: RI.ZP.271.4.2018

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie,
do dnia 14 maja 2018 r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: Dokumentacje należy wykonać w terminie:
- dla zadań z ust. 2 pkt 1 lit. a, b w terminie do 11 czerwca 2018 r.;
- dla zadań z ust. 2 pkt 1 lit. c, d, e, f, g, w terminie do 29 czerwca 2018 r.;
- dla zadań z ust. 2 pkt 1 lit. h w terminie do 27 lipca 2018 r.;
- dla zadania z ust. 2 pkt 1 lit. i w terminie do 31 sierpnia 2018 r.;
- dla zadania z ust. 2 pkt 1 lit. j w terminie do 13 lipca 2018 r.;
- dla zadania z ust. 2 pkt 1 lit. k, 1 w terminie do 20 lipca 2018 r.;

Wymagania:
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy na opracowane dokumentacje.
5. Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie ubiegać się mogą podmioty, których specyfika obejmuje świadczenie usług w zakresie projektowania dróg w szczególności dysponują one osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w tej specjalności.
6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto. - 70 % (pkt.)
Doświadczenie wykonawcy - Wykonanie min. 2 projektów budowlanych branży drogowej na przebudowę odcinków dróg nie krótszych niż 500 mb - 20 % (pkt.)
Doświadczenie wykonawcy -- Wykonanie min. 1 projektu budowlanego branży drogowej w zakresie przebudowy/budowy mostu w ciągu drogi publicznej na odcinku nie krótszych przewidzianym w zapytaniu - 10 % (pkt.)
7. Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Warunki płatności:
Zapłata za wykonaną dokumentację następować będzie po wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji Zamawiającemu na każde z zadań. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rachunkowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
11. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada informację dotyczącą posiadanych uprawnień do projektowania osób, które będą realizowały dokumentację projektową.
3) Oferta powinna być przekazana w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, 59-430 Wądroże Wielkie 64 w zaklejonej kopercie, opisanej:
Oferta w zapytaniu ofertowym RI.ZP.271.4.2018: ,,Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg gminnych i szlaków
pieszo jezdnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie w roku 2018" Nie otwierać do 14 maja 2018 r. godz. 12:15.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców ubiegających się o zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki postępowania opublikowane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty nie spełniające wymagań niniejszego zapytania.
l.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienia warunków, o których mowa w Instrukcji dla Wykonawców W przypadku omyłek rachunkowych zostaną one poprawione zgodnie z art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe według schematu:
a) podczas dodawania oferowanych przez wykonawcę wartości /zł/ otrzymując wartość netto zamówienia ( może ulec zmianie) wraz z jej konsekwencjami
b) przy wyliczeniu podatku VAT ( może ulec zmianie) - obowiązująca stawka 23%;
c) przy sumowaniu wartości netto zamówienia i podatku VAT (może ulec zmianie);
d) w innych nieprzewidzianych przypadkach omyłki zostaną poprawione w sposób logiczny według obowiązujących reguł matematycznych.
3.Wykonawcy, którzy nie uzupełnili lub nie wyjaśnili, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wskazanych przez Zamawiającego dokumentów będą podlegać wykluczeniu. 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy nie spełnia warunków niniejszego ogłoszenia lub Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki.
5.0 odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wraz z uzasadnieniem.
13. Informacje dodatkowe:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie szczególnie w przypadku, gdy cena najtańszej oferty przekracza kwotę środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zamawiający może dokonać zmian w obowiązującej umowie w przypadku, gdy konieczność takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany nie będą prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

Kontakt:
Krzysztof Broszczak, tel.: 76 8874323 w. 5, e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl Piotr Stacherzak, tel.: 76 8874323 w.5, e-mail:urzad@wadrozewielkie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.