Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót remontowo-budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót remontowo-budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Bankowa 13
89-600 Chojnice
powiat: chojnicki
Telefon/faks: 52 397 50 09
sekretariat@zgm.chojnice.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót remontowo-budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Chojnicach przy ul. Pl. Piastowski 20
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wyżej wymieniony budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic i na roboty remontowe została wydana opinia Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice. Zakres prac obejmuje:
- elewacja od podwórza: ocieplenie ścian gr. 15cm. nałożenie masy tynkarskiej (gładź) i malowanie,
- elewacja frontowa i szczytowa - wymiana uszkodzonych tynków, konserwacja i naprawia bądź wymiana detali architektonicznych, nałożenie masy tynkarskiej (gładź) i malowanie. Brakujące elementy architektoniczne elewacji odtworzyć - wykonać identycznie jak istniejące. Profile styropianowe zbroić siatką z włókna szklanego zatopionej w masie klejowej gr. 4-5mm. Dopuszcza się wykonanie zdobników z żywicy epoksydowej.

Dokument nr: 16052018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 16.04.2018r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
ZAPROSZENIE zamieszczono na stronie internetowej www.zgmchojnice.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 16.05.2018r. godzina 10.00.
miejsce : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Bankowa 13. 89-600 Chojnice - Sekretariat informacja: Dział Techniczny.

Miejsce i termin realizacji:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
80 dni od dnia przekazania placu budowy (termin zakończenia nie później niż 30.11.2018r.)

Wymagania:
OKRES GWARANCJI
Minimum 5 lat
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków zamawiającego
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie. że:
- posiadają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
2. Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą ..spełnia" albo ..nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- formularz oferty (na załączonym druku),
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- wykaz robót konserwatorskich, restauratorskich i robót remontowo-budowlanych polegających na remoncie elewacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie.
Dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
o Ofertę należy sporządzić na załączonym druku wraz z załącznikami wypełnionymi ściśle według warunków i postanowień zawartych w dokumentacji, a w szczególności w decyzji wraz z projektowaną kolorystyką wydanej przez Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice.
o Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia i kosztów z tym związanych, w tym zwłaszcza kosztów związanych z niesprawdzeniem przedstawionych obmiarów.
o Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym. Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
o Wykonawca zapoznał się. przed złożeniem oferty, z położeniem, usytuowaniem budynku, ze stanem elewacji, ścian i że stan ten uwzględnił w złożonej ofercie. Wykonawca ma wiedzę co do tego. że będzie wykonywał remont w budynku, w którym w trakcie remontu będą mieszkać ludzie.
o Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia wykona niezbędne uzgodnienia zezwalające na zajęcie pasa drogowego, w przypadku gdy będzie wymagane.
KRYTERIUM OCENY OEERT: najniższa cena
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:
- w przypadku braku środków
- z innych przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.