Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
4291z ostatnich 7 dni
14886z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i remont lokalu

Przedmiot:

Modernizacja i remont lokalu

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
powiat: brodnicki
tel./fax: 56 69 76 800 /56 69 79 001
sekretariat@jablonowopomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Jabłonowo Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: ,,Modernizacja i remont lokalu w miejscowości Jaguszewice"
2. Rodzaj zamówienia: usługi
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wielobranżowych dla zadania pn. ,,Modernizacja i remont lokalu w miejscowości Jaguszewice"
2. Opis przedmiotu zamówienia. Prace obejmują wykonanie:
- instalacji elektrycznej;
- instalacji c.o. i wod.-kan.;
- robót rozbiórkowych i przygotowawczych;
- robót modernizacyjnych i remontowych.
Szczegółowy wykaz prac zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce, termin oraz forma składania ofert
1. Oferty w formie pisemnej należy składać na adres: Urząd Miast i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie (osobiście, listownie) w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:30 z dopiskiem na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie): Oferta na zadanie: ,,Modernizacja i remont lokalu w miejscowości Jaguszewice" (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14.06.2018 r.

Wymagania:
I. Informacje ogólne.
1. Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania gdy wystąpią przesłanki wskazane w Regulaminie.
12.Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi.
4. Wykonawca zadania musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie związanym z prowadzeniem prac ogólnobudowlanych i posiadać wiedzę, doświadczenie i wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.
V. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) Wykonawca nie spełnia wymogu zawartego w II pkt 4 zapytania ofertowego,
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta powinna zawierać:
1) prawidłowo wypełniony ,,Formularz ofertowy" stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zgodny z przedmiarem robót,
2) Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Oferta i dokumenty powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Cena zawarta w formularzu ofertowym powinna być tożsama z zakresem prac wskazanych w przedmiarze robót.
VII. Informacja o wyniku postępowania
Po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania Zamawiający udostępni na stronie internetowej informację o:
1) wyborze Wykonawcy albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Kontakt:
13.Osoba uprawniona do kontaktu: Artur Lula - tel. (56) 69 76 819, 820

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.