Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Przedmiot:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
tel. 29 645 71 00 fax: 29 645 71 01, 29 645 71 36
starostwo@powiatostrowmaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Powiat Ostrowski zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, zadania pn. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w powiecie ostrowskim" dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nur - obręby: Nur, Godlewo Wielkie, Godlewo Warsze, Ślepowrony, Godlewo Miernik, Godlewo Milewek, Strękowo Nieczykowskie, Kamianka Stokowo, Obryte, Opatowina, Myślibory, Ołtarze Gołacze, Kramkowo Lipskie, Zaszków, Żebry Laskowiec, Zuzela, Murawskie Nadbużne, Zakrzewo Słomy, Ołowskie, Strękowo, Kałęczyn na terenie gminy Ostrów Mazowiecka - obręby: Kuskowizna i Nagoszewo, oraz na terenie miasto Ostrów Mazowiecka. Orientacyjna powierzchnia objęta opracowaniem 2.080,56 ha.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302) i obejmować opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumenty dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie odziaływania na środowisko do projektu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 21 obrębach gminy Nur, 2 obrębach gminy Ostrów Mazowiecka, oraz na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
2) zmiany i ewentualne rozbieżności w rejestrze ewidencji gruntów a stanem rzeczywistym w terenie, stwierdzone w trakcie prac terenowych należy umieścić w formie ,,wykazu zmian" w każdym egzemplarzu planu.
3) dokumentacja urządzeniowa winna być opracowana dla każdego obrębu geodezyjnego w trzech egzemplarzach (dla każdego obrębu po trzy) w formie A4, w oprawie twardej, z podklejoną na płótnie lub folii mapą gospodarczą załączoną do każdego opracowania w kieszeni na końcu opracowania. Dodatkowo do jednego egzemplarza z każdego
obrębu należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD jako wklejkę. Do planów należy opracować oddzielnie zadania w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych właścicieli lasu. W przypadku działek będących współwłasnością, zadania należy sporządzić dla każdego ze współwłaścicieli.
4) dla każdego obrębu należy sporządzić kartę dokumentacji źródłowej.
5) rejestr działek leśnych należy przyjąć wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
6) okres obowiązywania planów należy przyjąć od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.
7) wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie wypisy z ewidencji gruntów jak również niezbędne mapy oraz wyłoży projekty do publicznego wglądu w siedzibie właściwego urzędu gminy i dokona weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów, zaakceptowanymi decyzją Starosty Ostrowskiego oraz uzyska pozytywną opinię właściwego Nadleśniczego i dostarczy ją Zamawiającemu przed terminem odbioru.
8) przed przystąpieniem do prac urządzeniowych Wykonawca, we własnym zakresie, powiadomi sołtysów wsi oraz właścicieli lasów w sposób zwyczajowo przyjęty o zamiarze prowadzenia prac.
9) wykonawca wyłoży projekty uproszczonych planów urządzenia lasu we właściwych urzędach gmin na okres 60 dni oraz dokona weryfikacji projektów uproszczonych planów, zgodnie z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów, zaakceptowanymi decyzją Starosty Ostrowskiego oraz uzyska pozytywną opinię właściwego nadleśnictwa co do projektów planów.
10) wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie złożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu we właściwych urzędach gmin, w dniu ich złożenia lub w dniu następnym.
11) jednocześnie ze złożeniem potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10, Wykonawca złoży Zamawiającemu informację o ewentualnej zmianie powierzchni objętej projektem uproszczonego planu urządzenia lasu (stan rzeczywisty hektarów w stosunku do ilości wskazanej w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie).
12) wymaga się od Wykonawcy udzjelenia gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru pracy.
13) niezwłocznie po upływie 60 dniowego terminu wyłożenia projektów planów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie z poszczególnych urzędów gmin o fakcie (i terminie) wyłożenia projektów do publicznego wglądu.
14) w sprawach związanych z dokumentacją geodezyjną należy zwracać się do: - Pani Beaty Sputo - Geodety Powiatowego
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, ul. B. Prusa 3/11 w Ostrowi Mazowieckiej, Tel. 29 645 71 95.
15) rozpatrzeniu będą podlegać oferty od wykonawców, którzy przedstawią:
a) wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 1)
b) złożą stosowne oświadczenie (wg załącznika nr 2)

Otwarcie ofert: 19) termin i miejsce otwarcia oferty.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 14.05.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51.

Składanie ofert:
18) termin i miejsce złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do 14.05.2018 r. do godziny 10:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, pokój nr 6. Za datę złożenia uznaję się datę wpływu dokumentu do kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Miejsce i termin realizacji:
16) termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 1 października 2018 r.

Wymagania:
17) kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy.
20) sposób przygotowania oferty
a) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Formularz oferty
b) złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,Oferta na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w powiecie ostrowskim" - nie otwierać przed dniem 14.05.2018 r. godz. 10:00
c) oferta powinna zawierać cenę brutto sporządzenia dokumentacji za 1 ha powierzchni leśnej, zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
d) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Kontakt:
21) do porozumienia się z wykonawcami upoważnieni są:
- Pan Adam Brzózka - Naczelnik Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej,
- Pani Ewelina Piekacz - pracownik Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 51, pok. Nr 14; tel. 29 645 71 32 lub 29 645 71 36. Wydział czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1600.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.