Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
3921z ostatnich 7 dni
14562z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego : Termomodernizacja szkoły

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego : Termomodernizacja szkoły

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Goleniowski, Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
tel. 91 471 02 65, faks 91 471 02 00
wrip@powiat-goleniowski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie - II Postępowanie
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Zakres sprawowanego nadzoru obejmuje: Część 1: Termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie: 1. Ocieplenie ścian fundamentowych/cokołu 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 3. Ocieplenie dachu części wyższej 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5. Wymiana parapetów zewnętrznych 6. Demontaż i montaż krat okiennych 7. Demontaż i montaż daszków z blachy falistej (nowe pokrycie z blachy) 8. Wymiana rynien i rur spustowych 9. Wymiana grzejników 10. Wykonanie tynku zewnętrznego Część 2: Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej: 1. Wykucie z murów stolarki okiennej 2. Montaż stolarki okiennej według zestawienia 3. Montaż siłowników elektrycznych przy oknach uchylnych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, zasilanie z rozdzielnicy sali gimnastycznej zlokalizowanej w holu sali gimnastycznej. Wymiary sali 43,0 x 23,0 m. Wys. 8,50 m. 4. Obróbka ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 5. Malowanie ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 6. Załadunek, wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej 7. Ustawienie rusztowań do wymiany stolarki okiennej i wykonania obróbek ościeży. Do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) jak też dokonanie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót. Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 5) dokonywanie czynności kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedłożonych przez wykonawców robót; 6) sprawdzanie faktur Wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 7) organizowanie i koordynacja narad technicznych - co najmniej raz w tygodniu lub jeśli zajdzie taka konieczność, częściej; 8) współpraca z projektantami, tzn. pisemne uzgodnienia dotyczące interpretacji dokumentacji projektowej i ewentualnych zmian w projekcie; 9) kontrolowanie budowy nie rzadziej niż ...... w tygodniu (zgodnie z ofertą) lub na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 10) sporządzanie pisemnych raportów dotyczących realizacji Inwestycji (postęp robót), w szczególności zawierających informację o wszelkich zgłoszonych nieprawidłowościach, przeszkodach w realizacji lub roszczeniach co najmniej raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca oraz na każdorazowy pisemny wniosek Zamawiającego; 11) realizację w interesie Zleceniodawcy innych uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz z przekazanych zleceń;

Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres sprawowanego nadzoru obejmuje: Część 1: Termomodernizacja warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie: 1. Ocieplenie ścian fundamentowych/cokołu 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 3. Ocieplenie dachu części wyższej 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5. Wymiana parapetów zewnętrznych 6. Demontaż i montaż krat okiennych 7. Demontaż i montaż daszków z blachy falistej (nowe pokrycie z blachy) 8. Wymiana rynien i rur spustowych 9. Wymiana grzejników 10. Wykonanie tynku zewnętrznego Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 5) dokonywanie czynności kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedłożonych przez wykonawców robót; 6) sprawdzanie faktur Wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 7) organizowanie i koordynacja narad technicznych - co najmniej raz w tygodniu lub jeśli zajdzie taka konieczność, częściej; 8) współpraca z projektantami, tzn. pisemne uzgodnienia dotyczące interpretacji dokumentacji projektowej i ewentualnych zmian w projekcie; 9) kontrolowanie budowy nie rzadziej niż ...... w tygodniu (zgodnie z ofertą) lub na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 10) sporządzanie pisemnych raportów dotyczących realizacji Inwestycji (postęp robót), w szczególności zawierających informację o wszelkich zgłoszonych nieprawidłowościach, przeszkodach w realizacji lub roszczeniach co najmniej raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca oraz na każdorazowy pisemny wniosek Zamawiającego; 11) realizację w interesie Zleceniodawcy innych uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz z przekazanych zleceń;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Liczba pobytów Wykonawcy w ciągu tygodnia na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2: Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wykucie z murów stolarki okiennej 2. Montaż stolarki okiennej według zestawienia 3. Montaż siłowników elektrycznych przy oknach uchylnych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, zasilanie z rozdzielnicy sali gimnastycznej zlokalizowanej w holu sali gimnastycznej. Wymiary sali 43,0 x 23,0 m. Wys. 8,50 m. 4. Obróbka ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 5. Malowanie ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych 6. Załadunek, wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej 7. Ustawienie rusztowań do wymiany stolarki okiennej i wykonania obróbek ościeży. Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności: 1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 5) dokonywanie czynności kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedłożonych przez wykonawców robót; 6) sprawdzanie faktur Wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 7) organizowanie i koordynacja narad technicznych - co najmniej raz w tygodniu lub jeśli zajdzie taka konieczność, częściej; 8) współpraca z projektantami, tzn. pisemne uzgodnienia dotyczące interpretacji dokumentacji projektowej i ewentualnych zmian w projekcie; 9) kontrolowanie budowy nie rzadziej niż ...... w tygodniu (zgodnie z ofertą) lub na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 10) sporządzanie pisemnych raportów dotyczących realizacji Inwestycji (postęp robót), w szczególności zawierających informację o wszelkich zgłoszonych nieprawidłowościach, przeszkodach w realizacji lub roszczeniach co najmniej raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca oraz na każdorazowy pisemny wniosek Zamawiającego; 11) realizację w interesie Zleceniodawcy innych uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz z przekazanych zleceń;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Liczba pobytów Wykonawcy w ciągu tygodnia na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 553987-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-27

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 50 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia: a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub remontu budynku/budynków i/lub remontu pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej na kwotę o wartości minimum 10 000 zł brutto dla części 1 i 30 000 zł brutto dla części 2. b) dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - minimalne wymagania: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA! Doświadczenie zawodowe nabywa się nie poprzez posiadanie określonych uprawnień, lecz poprzez wykonywanie czynności z nich wynikających, które Wykonawca musi wykazać na podstawie poszczególnych zadań. Nie jest dopuszczalne dla ustalenia okresu doświadczenia sumowanie usług wykonywanych w tym samym okresie kalendarzowym. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2017 poz. 1332, 1529 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w formie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego polegającą na nadzorowaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub remontu budynku/budynków i/lub remontu pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej na kwotę o wartości minimum 20 000 zł brutto dla części 1 i 30 000 zł brutto dla części 2. (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące usług wykonanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego, dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw lub usług wymienionych powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 5 do SIWZ). Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą na każde z n/w stanowisk: - Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - minimalne wymagania: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wg załącznika Nr 5a do SIWZ). W przypadku, gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał osobowy innego podmiotu zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. W przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie wymagane warunki musi spełniać każdy ze wspólników. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, konieczne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, sporządzonego na załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Liczba pobytów Wykonawcy w ciągu tygodnia na budowie 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.