Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
3979z ostatnich 7 dni
14620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Modernizacja...

Przedmiot:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Modernizacja terenów miejskich

Data zamieszczenia: 2018-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 812 28 63, kom. 606 346 242
jroclawska@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
1) w ramach programu obywatelskiego Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej ,,dokumentacją") pn. ,,Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I w Bielsku-Białej" - w zakresie remontu skweru seniora oraz nawierzchni drogi wewnętrznej,
2) przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu skweru seniora przy budynku przy ul. Piastowskiej 46 (boczna ul. Wita Stwosza) oraz nawierzchni drogi wewnętrznej na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielsko-Biała, biegnącej na tyłach budynku przy ul. Piastowskiej 46, wzdłuż ul. Wita Stwosza 14, wokół budynku przy ul. Piastowskiej 44 (Kuratorium Oświaty), aż do Placu Zabaw i bloku przy ul. Piastowskiej 42 w Bielsku-Białej, wraz z:
a) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgłoszeń,
b) podstawą do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji jest zatwierdzony do realizacji przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Budżet Obywatelski na rok 2018,
c) opracowanie winno obejmować tylko i wyłącznie działki stanowiące własność Miasta Bielsko-Biała o numerach: dz. nr. 734/4, dz. nr 734/32 oraz dz. nr 772/127,
3) opracowanie należy wykonać w zakresie:
a) aktualizacji podkładu geodezyjnego, celem uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie umożliwiającym wykonanie projektów wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
b) udrożnienia odwodnienia pasa jezdni, a w przypadku złego stanu technicznego wymianę ścieków ulicznych wraz z przykanalikami deszczowymi,
c) wymiany krawężników w niezbędnym zakresie,
d) wymiany nawierzchni chodników wzdłuż budynków przy ul. Piastowskiej 46, ul. Wita Stwosza 14 i ul. Piastowskiej 42 wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej,
e) po sfrezowaniu zdegradowanej nawierzchni asfaltowej należy przeprowadzić badania nośności podbudowy drogowej stwierdzającej normowe jej parametry dla danej kategorii drogi,
f) ewentualne sprawdzenia możliwości poszerzenia pasa drogi wzdłuż tyłu budynku przy ul. Piastowskiej 46 z możliwością przełożenia chodnika za szpaler drzew od strony budynku przy ul. Wita
Stwosza 14, dla swobodnego manewrowania samochodów dostawczych (zaopatrzenie sklepów) i samochodów służb komunalnych (wywóz śmieci),
g) najkorzystniejszym rozwiązaniem powodującym usprawnienie komunikacji pieszo-jezdnej na tych odcinkach byłoby zaprojektowanie dróg o odpowiedniej szerokości w formie ciągów pieszo-jezdnych oznakowanego znakiem informacyjnym D-40 ,,Strefa zamieszkała", w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do uzytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed popjazdami (kierujący musi udostępnić pieszemu w każdym wypadku),
h) remontu skweru seniora przy ul. Piastowskiej 46 obejmującego wymianę ławek, postawienie 2 szt. tablic informacyjnych w miejscu proponowanym i uzgodnionym z Radą Osiedla,
i) remontu pomnika zlokalizowanego na skwerze,
j) nasadzenia drzewek oraz zahumusowania zieleńca o pow. ok. 250,00 m2,
k) dokumentację należy uzgodnić z Radą Osiedla Mieszka I, celem ustalenia koncepcji do prac projektowo-kosztorysowych,
l) prowadzenie autorskiego nadzoru projektowego w trakcie realizacji robót (wykonawstwa robót),
zwanych dalej łącznie ,,przedmiotem zamówienia", na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
2. Dokumentacja powinna spełniać warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. - prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

Dokument nr: DZ/82/2018

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: jroclawska@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 03.
3. Termin złożenia oferty:
14.05.2018r. do godz. 14:30
Ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) przedstawienie Zamawiającemu i Radzie Osiedla Mieszka I do zatwierdzenia koncepcji projektowo-techniczno-kosztorysowej - do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji uzgodnionej z Radą Osiedla Mieszka I w Bielsku-Białej - do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
3) złożenie we właściwym urzędzie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji i wydanie pozwolenia na wykonanie prac - w terminie do 7 dni od dnia sporządzenia protokołu uzgodnienia Dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy,
4) uzyskanie pozwolenia - zgłoszenie na wykonanie prac - do 1 miesiąca od dnia zgłoszenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Doświadczenie:
1) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy mający doświadczenie w wykonywaniu wielobranżowych projektów remontów branży drogowej,
2) w celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca przedkłada:
a) wykaz usług obejmujący co najmniej 1 zamówienie wykonane w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, których przedmiotem było wykonanie projektów spełniających kryteria określone w ust. III pkt 1, ppkt. 4, o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto,
b) dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z postanowieniami umownymi oraz obowiązującymi przepisami i normami, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentów, jeżeli dotyczyłyby zamówień wykonanych dla Zamawiającego.
2. Wizja budynku:
1) Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji ternów przy ul. Piastowskiej 46, ul. Piastowskiej 42, ul. Piastowskiej 44 i ul. Wita Stwosza 14 w Bielsku-Białej.
Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze,
2) tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu,
3) oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził w wizji terenów przy ul. Piastowskiej 46, ul. Piastowskiej 42, ul. Piastowskiej 44 i ul. Wita Stwosza 14 w Bielsku-Białej na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) Formularz Cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4) wykaz wykonanych usług obejmujący co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były usługi o wykonanie wielobranżowego projektu w zakresie remontów branży drogowej - dróg, parkingów, skwerów, placów itp., o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie tego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. II pkt. 1 ppkt. 2 lit. b),
5) potwierdzenie dokonania wizji terenów przy ul. Piastowskiej 46, ul. Piastowskiej 42, ul. Piastowskiej 44 i ul. Wita Stwosza 14, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia,
6) kserokopię odpisu z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
7) kserokopie uprawnień projektowych we wszystkich specjalnościach wymaganych zakresem przedmiotowym dokumentacji wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów do właściwych izb zawodowych,
8) oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) cena oferty powinna być skalkulowana w podziale na zakresy przedmiotowe dokumentacji, określone w Formularzu Cenowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy wykonanie danego zakresu nie będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone o cenę jednostkową tego zakresu,
3) cena powinna być obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), ustawy z dnia 07.07.1994r. - prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz innych obowiązujących przepisów.
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów dokumentów składających się na ofertę, podpisanych własnoręcznie przez Wykonawcę.
4. Termin związania oferty:
20 dni od upływu terminu składania ofert
V. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem przy ul. Piastowskiej 46, ul. Piastowskiej 42, ul. Piastowskiej 44 i ul. Wita Stwosza 14 w Bielsku-Białej,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę, a nie spełniającej wymagań określonych w ust. III pkt 1, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
3. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Zawarcie umowy:
1) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia,
2) przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 1.000,00 zł (sł: jeden tysiąc złotych), opłaconym w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer:
92 1240 4142 1111 0000 4829 4489
z opisem przelewu ,,Zab.nal.wyk.umowy DZ/82/2018 - projekt Osiedle Mieszka I"
3) zabezpieczone zostanie zwrócone na zasadach określonych w § 12 umowy.
VI. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie przed zawarciem umowy, bez podania przyczyny.
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: www.bip.zgm.eu .
IX. Załączniki.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Damian Mzyk, tel. 33 812 28 63, kom. 606 346 242, adres e-mail: dmzyk@zgm.eu ,
2) pod względem proceduralnym:
Jolanta Rocławska, tel: 33 / 499 06 02, e'mail: jroclawska@zgm.eu,
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.